1 Mosebok 36

1 Dette er Esaus eller Edoms ætt.
To są dzieje rodu Ezawa, czyli Edomu.
2 Esau tok sig hustruer av Kana'ans døtre: Ada, hetitten Elons datter, og Oholibama, Anas datter, hevitten Sibeons sønnedatter,
Ezaw pojął swoje żony z córek Kanaanu: Adę, córkę Elona Chetyty, Oholibamę, córkę Any, córki Sibeona Chiwwity;
3 og Basmat, Ismaels datter, Nebajots søster.
I Basmat, córkę Izmaela, siostrę Nebajota.
4 Med Ada fikk Esau Elifas, og med Basmat Re'uel,
I Ada urodziła Ezawowi Elifaza, a Basmat urodziła Rehuela.
5 og med Oholibama fikk han Je'us og Jalam og Korah; dette var Esaus sønner, som han fikk i Kana'ans land.
Oholibama urodziła Jeusza, Jalama i Koracha. To [są] synowie Ezawa, którzy mu się urodzili w ziemi Kanaan.
6 Og Esau tok sine hustruer, sine sønner og døtre og alt sitt husfolk og sin buskap og alle sine kløvdyr og alt sitt gods som han hadde samlet i Kana'ans land, og drog til et annet land for sin bror Jakobs skyld.
I Ezaw wziął swoje żony, synów, córki i wszystkich domowników, swoje stada, wszystkie bydła i całe swoje mienie, które zdobył w ziemi Kanaan, i odszedł od swego brata Jakuba do [innej] ziemi;
7 For deres eiendom var for stor til at de kunde bo sammen - det land som de bodde i som fremmede, kunde ikke rumme dem, så stor buskap hadde de.
Bo ich majątek był tak wielki, że nie mogli mieszkać razem, i ziemia, na której przebywali, nie mogła ich utrzymać z powodu [mnóstwa] ich stad.
8 Så bosatte Esau sig i Se'ir-fjellene - Esau, det er den samme som Edom.
I Ezaw zamieszkał na górze Seir. Ezaw to Edom.
9 Og dette er Esaus ætt i Se'irfjellene, han som var stamfar til edomittene.
A to są dzieje rodu Ezawa, ojca Edomitów, na górze Seir.
10 Dette er navnene på Esaus sønner: Elifas, sønn av Esaus hustru Ada, og Re'uel, sønn av Esaus hustru Basmat.
I to są imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, żony Ezawa, Rehuel, syn Basmat, żony Ezawa.
11 Og Elifas' sønner var Teman, Omar, Sefo, Gatam og Kenas.
Synami zaś Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.
12 Og Elifas, Esaus sønn, hadde en medhustru som hette Timna, og med henne fikk Elifas Amalek. Dette var Esaus hustru Adas sønner.
A Timna była nałożnicą Elifaza, syna Ezawa, i urodziła Elifazowi Amaleka. To [są] synowie Ady, żony Ezawa.
13 Og dette var Re'uels sønner: Nahat og Serah, Samma og Missa. Dette var Esaus hustru Basmats sønner.
To [są] synowie Rehuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Byli oni synami Basmat, żony Ezawa.
14 Og dette var sønnene til Oholibama, Anas datter, Sibeons sønnedatter, Esaus hustru: Med henne fikk Esau Je'us og Jalam og Korah.
A ci byli synami żony Ezawa Oholibamy, córki Any, córki Sibeona. Urodziła ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha.
15 Dette var stammefyrstene for Esaus barn: Sønnene til Esaus eldste sønn Elifas var stammefyrsten Teman, stammefyrsten Omar, stammefyrsten Sefo, stammefyrsten Kenas,
To [są] książęta spośród synów Ezawa, synowie Elifaza, pierworodnego Ezawa: książę Teman, książę Omar, książę Sefo, książę Kenaz.
16 stammefyrsten Korah, stammefyrsten Gatam, stammefyrsten Amalek; dette var de stammefyrster som nedstammet fra Elifas i Edom-landet. Dette var Adas sønner.
Książę Korach, książę Gatam, książę Amalek. Ci książęta [pochodzą] z Elifaza, w ziemi Edom, to [są] synowie Ady.
17 Og dette var sønnene til Esaus sønn Re'uel: stammefyrsten Nahat, stammefyrsten Serah, stammefyrsten Samma, stammefyrsten Missa, dette var de stammefyrster som nedstammet fra Re'uel i Edom-landet. Dette var Esaus hustru Basmats sønner.
To [są] synowie Rehuela, syna Ezawa: książę Nachat, książę Zerach, książę Szamma, książę Mizza. Ci książęta [pochodzą] z Rehuela, w ziemi Edom. Oni [są] synami Basmat, żony Ezawa.
18 Og dette var Esaus hustru Oholibamas sønner: stammefyrsten Je'usj stammefyrsten Jalam, stammefyrsten Korah; dette var de stammefyrster som nedstammet fra Oholibama, Anas datter, Esaus hustru.
A to [są] synowie Oholibamy, żony Ezawa: książę Jeusz, książę Jalam, książę Korach. Ci książęta [pochodzą] z Oholibamy, córki Any, żony Ezawa.
19 Dette var Esaus sønner, og dette deres stammefyrster. Dette var Edom.
To [są] synowie Ezawa, czyli Edom, i to [są] ich książęta.
20 Dette var horitten Se'irs sønner, som bodde i landet: Lotan og Sobal og Sibeon og Ana
A to [są] synowie Seira, Choryty, mieszkańcy tej ziemi: Lotan, Szobal, Sibeon i Ana;
21 og Dison og Eser og Disan; dette var horittenes stammefyrster, Se'irs sønner i Edom-landet.
Diszon, Eser i Diszan. To [są] książęta Chorytów, synowie Seira w ziemi Edom.
22 Og Lotans sønner var Hori og Hemam, og Lotans søster var Timna.
Synami Lotana byli: Chori i Hemam; a siostrą Lotana była Tamna.
23 Og dette var Sobals sønner: Alvan og Manahat og Ebal, Sefo og Onam.
Synowie zaś Szobala: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam.
24 Og dette var Sibeons sønner: Aja og Ana; det var den Ana som fant de varme kilder i ørkenen, mens han gjætte sin far Sibeons asener.
Synami Sibeona [są] Ajja i Ana. To ten Ana, który znalazł muły na pustyni, gdy pasł osły swego ojca Sibeona.
25 Og dette var Anas barn: Dison og datteren Oholibama.
A to [są] dzieci Any: Diszon i Oholibama, córka Any.
26 Og dette var Disons sønner: Hemdan og Esban og Jitran og Keran.
I synowie Diszona: Chemdan, Eszban, Jitran i Keran.
27 Dette var Esers sønner: Bilhan og Sa'avan og Akan.
To są synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan.
28 Dette var Disans sønner: Us og Aran.
I synowie Diszana: Us i Aran.
29 Dette var horittenes stammefyrster: stammefyrsten Lotan, stammefyrsten Sobal, stammefyrsten Sibeon, stammefyrsten Ana,
To są książęta Chorytów: książę Lotan, książę Szobal, książę Sibeon, książę Ana.
30 stammefyrsten Dison, stammefyrsten Eser, stammefyrsten Disan; dette var horittenes stammefyrster, deres stammefyrster i Se'ir-landet.
Książę Diszon, książę Eser, książę Diszan. [Są] to książęta Chorytów, według ich księstw, w ziemi Seir.
31 Og dette var de konger som regjerte i Edom-landet før det regjerte nogen konge over Israels barn:
To [są] królowie, którzy panowali w ziemi Edom, zanim panował król nad synami Izraela.
32 Bela, Beors sønn, var konge i Edom, og hans by hette Dinhaba.
W Edomie panował Bela, syn Beora, a nazwa jego miasta – Dinhaba.
33 Da Bela døde, blev Jobab, Serahs sønn, fra Bosra konge i hans sted.
I Bela umarł, a w jego miejsce panował Jobab, syn Zeracha z Bosry.
34 Da Jobab døde, blev Husam fra temanittenes land konge i hans sted.
Jobab umarł, a w jego miejsce panował Chuszam z ziemi Temanitów.
35 Da Husam døde, blev Hadad, Bedads sønn, konge i hans sted; det var han som slo midianittene på Moabs mark; hans by hette Avit.
Chuszam umarł, a w jego miejsce panował Hadad, syn Bedada, który pokonał Midianitów na polu Moab, a nazwa jego miasta – Awit.
36 Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge i hans sted.
Hadad umarł, a w jego miejsce panował Samla z Masreki.
37 Da Samla døde, blev Saul fra Rehobot ved elven konge i hans sted.
Samla umarł, a w jego miejsce panował Saul z Rechobot nad Rzeką.
38 Da Saul døde, blev Ba'al-Hanan, Akbors sønn, konge i hans sted.
Saul umarł, a w jego miejsce panował Baalchanan, syn Akbora.
39 Da Ba'al-Hanan, Akbors sønn, døde, blev Hadar konge i hans sted; hans by hette Pa'u, og hans hustru hette Mehetabel, en datter av Matred, Mesahabs datter.
Baalchanan, syn Akbora, umarł, a w jego miejsce panował Hadar, a nazwa jego miasta – Pahu, a imię jego żony [to] Mehetabel, [była to] córka Matredy, córki Mezahaba.
40 Og dette er navnene på Esaus stammefyrster efter deres ætter, efter deres bosteder, med deres navn: stammefyrsten Timna, stammefyrsten Alva, stammefyrsten Jetet,
To [są] imiona książąt Ezawa, według ich rodów i miejscowości i według ich imion: książę Timna, książę Alwa, książę Jetet.
41 stammefyrsten Oholibama, stammefyrsten Ela, stammefyrsten Pinon,
Książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon.
42 stammefyrsten Kenas, stammefyrsten Teman, stammefyrsten Mibsar,
Książę Kenaz, książę Teman, książę Mibsar.
43 stammefyrsten Magdiel, stammefyrsten Iram; dette var Edoms stammefyrster efter sine bosteder i sitt eiendomsland. Dette var Esaus, edomittenes fars ætt.
Książę Magdiel, książę Iram. To [są] książęta Edomu według miejsca ich zamieszkania w ziemi ich posiadłości. To [jest] Ezaw, ojciec Edomitów.