1 Krønikebok 8

1 Benjamin var far til Bela, som var hans førstefødte, Asbel, som var hans annen sønn, og Akrah, den tredje, 2 Noka, den fjerde, og Rafa, den femte. 3 Og Bela hadde sønnene Addar og Gera og Abihud 4 og Abisua og Na'aman og Akoah 5 og Gera og Sefufan og Huram. 6 Og dette var Ehuds sønner, som var familiehoder blandt Gebas innbyggere, og som blev bortført til Manahat 7 - det var Na'aman som sammen med Akia og Gera førte dem bort - han fikk sønnene Ussa og Akihud. 8 Og Sahara'im fikk barn i Moabs land efterat han hadde sendt sine hustruer Husim og Ba'ara bort. 9 Og med sin hustru Hodes fikk han Jobab og Sibja og Mesa og Malkam 10 og Je'us og Sokja og Mirma; dette var hans sønner; de var familiehoder. 11 Med Husim fikk han Abitub og Elpa'al. 12 Og Elpa'als sønner var Eber og Mis'am og Semer - han bygget Ono og Lod med tilhørende byer - 13 og Beria og Sema; de var familiehodene blandt Ajalons innbyggere; de drev Gats innbyggere på flukt. 14 Ahjo, Sasak og Jeremot 15 og Sebadia og Arad og Eder 16 og Mikael og Jispa og Johavar Berias sønner; 17 og Sebadja og Mesullam og Hiski og Heber 18 og Jismerai og Jislia og Jobab har Elpa'als sønner. 19 Og Jakim og Sikri og Sabdi 20 og Elienai og Silletai og Eliel 21 og Adaja og Beraja og Simrat var Sime'is sønner. 22 Og Jispan og Eber og Eliel 23 og Abdon og Sikri og Hanan 24 og Hananja og Elam og Antotija 25 og Jifdeja og Pniel var Sasaks sønner. 26 Og Samserai og Seharja og Atalja 27 og Ja'aresja og Elia og Sikri var Jerohams sønner. 28 Alle disse var familiehoder, hoder for sine ætter; de bodde i Jerusalem. 29 I Gibeon bodde Gibeons far; hans hustru hette Ma'aka. 30 Og hans førstefødte sønn var Abdon; så var det Sur og Kis og Ba'al og Nadab 31 og Gedor og Ahjo og Seker. 32 Og Miklot fikk sønnen Simea. Også disse bodde midt imot sine brødre i Jerusalem, sammen med sine brødre. 33 Og Ner fikk sønnen Kis, og Kis var far til Saul, og Saul fikk sønnene Jonatan og Malkisua og Abinadab og Esba'al. 34 Og Jonatans sønn var Meribba'al, og Meribba'al fikk sønnen Mika. 35 Og Mikas sønner var Piton og Melek og Tarea og Akas. 36 Og Akas fikk sønnen Joadda, og Joadda fikk Alemet og Asmavet og Simri, og Simri fikk Mosa. 37 Og Mosa fikk sønnen Bina hans sønn var Rafa; hans sønn Elasa hans sønn Asel. 38 Og Asel hadde seks sønner, og dette var deres navn: Asrikam, Bokeru og Ismael og Searja og Obadja og Hanan; alle disse var sønner av Asel. 39 Og hans bror Eseks sønner var Ulam, hans førstefødte, Je'us, den annen, og Elifelet, den tredje. 40 Ulams sønner var veldige stridsmenn, dyktige bueskyttere; de hadde mange sønner og sønnesønner - hundre og femti. Alle disse var av Benjamins barn.