Luka 22

1 Basi sikuuu ya nkate yangali yiyilwa lola yabile ikaribiye, ambago ikemelwa Pasaka. 2 Makuhani akolo ni aandishi bati jadiliana namna ya kumulaga Yesu, kwa sababu baayogwipe bandu. 3 Nchela ajingii nkati ya Yuda Iskariote, yumo ba balu benepunzi komi ni abele. 4 Yuda ayei jadiliana ni akolo ba Mkuhani namna ambavyo abakabizi Yesu kwabe. 5 Batipulaika ni yikityana kumpea mbanje. 6 Ywembe atiyikitya, ni apalae nafasi ya kuakamukiya Yesu kwabe kulipau ni likundi lya bandu. 7 Lichuba lya mikate yangali yiyilwa lula yaikite, ambapo ngondolo wa Pasaka lazima apiyilwe. 8 Yesu awatumite Petro ni Yohana abayite, “Muyende mukatualie chakulya cha Pasaka linga tuiche tulyee.” 9 Banokiye “kwako upala tugapangi ago maandalizi?” 10 Ayangwi, mupikani, pampala jingya mjini mnalome ambaye apotwi kibega sa mase akolyana namwe. Munkingame pene nyumba ambayo ajingya. 11 Boka po mummakiye bwana wa nyumba, “Mwalimu akubakiya, ki kwako chumba cha ageni, mahali ambapo nalya pasaka ni benepunzi bango?” 12 Aalangya chumba cha ghorofa ambacho kibile tayari, mupange maandalizi mwoo. 13 Nga nyo bayei, ni kolya kila kilebe kati mwabayite, Nga andaa chakulya cha Pasaka. 14 Muda pauikite atamii ni balo mitume. 15 Nga aabakiya nina umu ngolo ya lya sikukuu yii ya Pasaka ni mwenga kabla ya teselwa kwango. 16 Kwa maana nenda kuwabakiya nilya kae mpaka paipatimizwa katika ufalme wa Nnongo.” 17 Boka po Yesu atitola kikombe, napayomwile shukuru, ngabaya mutole chei ni mmagane mwenga kwa mwenga. 18 Kwa maana nenda kuwabakiya ninywaa kwaa kae mzao wa mzabibu, mpaka ufalme wa Nnongo paupalaicha.” 19 Nga atola nkate ni payomwile shukuru ngaumetwa nkate ni kuapeya ngabaya yinu nga ambayo upiyilwe kwa ajili yinu, mupange nyaa kwa kunikumbukya nenga. 20 Atweti kikombe nyonyo baada ya chakulya cha kiloo abayite, “kikombe chii nga lilagano lya yambe. Katika damu yango ambayo ipenganike kwaajili yinu. 21 Lakini mulinge, Yulo ywanisaliti abile pamope namwe pameza. 22 Kwa maana mwana wa Adamu wa kweli ayenda zake kati mwaamulikwe. Lakini ole kwa mundu yulo ambaye pitya ywembe mwana wa Adamu asalitiwa!” 23 Batumbwi lokiana bene kwa bene nyai miongoni mwabe ywa panga jambo leno. 24 Kisha wapitike ntau katikati yabe kwamba ni nyai ywatu kitya panga jambo lino. 25 Aabakiye, “Afalme ba bandu ba mataifa baina ubwana usu bembe, na balo bene mamlaka usu bembe, bakemelwa aheshimiwa atawala. 26 Lakini ipalikwa kwaa kabisa nyaa kwinu mwenga. Badala yake, lika yulo ambaye nga nkolo kati yinu abe kati nchini. Ni yolo ambaye nga wa muhimu muno abe kati ywatumukya. 27 Kwasababu ywaku nkolo, yolo ywatama pameza au yolo ywatumika? Buli yolo kwaa ywatama pameza? Ni nenga balo ni kati yinu ywa tumika. 28 Lakini mwenga nga ambao muyendelya na nee katika majaribu yango. 29 Nenda kuwapea mwenga ufalme kati nyalo Tati pambeile nenga ufalme, Kwamba mupale lya na nywa pameza yango kwene ufalme wango. 30 Ni mwatamaa kwene iti ya enzi kamuhi hukumu kabila komi ni ibele ya Israeli. 31 Simoni, Simoni, utange kwamba, nchela alobite abatweti ni abapepete kati ngano. 32 Lakini natiloba kwaajili yawenga, kuwa imani yako kana ishindilwe. Baada ya ubi ukelebukye kae, waimarishe alongo bako.” 33 Petro kammakiya, “Ngwana, nibile tayari yendya ni wenga mu'rigereza ni hata nkati ya kiwo,” 34 Yesu kanyangwa, “Nakubakiya, Petro, nkoko awikile kwaa lino, kabla ya wenga kunikana mara tatu kati unitangite nenga.” 35 Boka po Yesu ngaamakiye, “Niwapelekile mwenga bila mfuko, itondo cha chakulya, au ilatu, je mwapungukilwe ni milebe? Kabayangwa “Ntopo” 36 Boka po atikwabakiya, “Lakini, kila ywabile ni mfuko, ni autole pamope ni itondo ya chakulya. Yolo ywabile kwaa ni kyembe impalike auze nganju yake na apeme limo. 37 Kwa mana nendakwabakiya, gote gaandikilwe nnani yango lazima gapangilwe,'Na atolelwa kati mundu ywavunja torati.' Kwa mana chelo chatabililwe nnani yangu chalowa timizwa.” 38 Boka po kababaya, “Ngwana. lola! Pabile ni panga ibele pano.”Na atikwabakiwa “Yatosha.” 39 Baada ya chakulya sa kitamunyo, Yesu ayei, kati yabile panga kila muda, kayenda kukitombe sa Mizeituni, ni anapunzi bake kabakangama. 40 Pabaikite, atikwamakiya,'Mulobe kwambe kana muyingii mu'majaribu.” 41 Ayei mbale ni anapunzi kati patomboka liwe laulwilwe, kapiga magoti ni kuloba, 42 kabaya, “Tate, mana upala, ukiboi chelo kikombe. Lakini kati nipala kwaa nenga, lakini mapenzi gako gapangike.” 43 Boka po malaika boka kumaunde atikuntokiya, kampeya ngupu. 44 Pabile nkati ya minya, kaloba kwa dhati muno, ni liyasho lyake libile kati matone akolo ga mwai yatombwike pae. 45 Palo akelebuke boka kuloba kwake, atiisa kwa anapunzi bake, ni kaakuta bagonzike kwa kuwa babile ni huzuni yabe. 46 na kabanaluya, “mwanja namani mwagonzike? Mukelebuke mulobe, kuba kana muyingii mu'majaribu.” 47 Wakati babile bado batilongela, llinga, kipenga kikolo sa bandu satibuya, ni Yuda, yumo ywa mitume komi ni ibele abile nabo kabaongoza. Kabuya karibu ni Yesu ili kunnoniya, 48 lakini Yesu kammakiya, “Yuda, je watikunsaliti Mwana wa Adamu kwa kunnoniya?” 49 Wakati balo babile karibu ni Yesu kabalola ago gapangike, kababaya, “Ngwana, je twakombwe kwa kyembe?” 50 Boka po yumo kankombwa mmanda ba makuhani akolo, atikunkata likutu lyake la kummalyo. 51 Yesu kabaya, “yayosha, ni kankamwa likutu lyake ni kumponiya. 52 Yesu kabaya kwa kuhani nkolo, ni kwa akolo ba hekalu, na kwa apindo baisile kinchogo yake, “Je mwaisile kati mwaisi kupambana ni mwii, ni marungu ni mapanga? 53 Nabile pamope ni mwenga masoba gote mu'hekalu, muwekite kwaa maboko ginu nnani yango. Lakini yeno nga saa yako, ni mamlaka ga lubendo.” 54 Kabantaba, ni kunkengama, kabanneta mu'nyumba ya kuhani nkolo. Lakini Petro atikuakengama kwa mbale. 55 Baada ya kuba bawashile mwoto mu'wolo uwanda wa ndani ni pabaikite batami pae pamope, Petro abile nkati yabe. 56 Mmanda yumo nnawa amweni Petro atami mu'bwee ubuyite mu mwoto, kanlola ni kummakiya, “Ayoo mundu abile pamope ni ywembe.” 57 Lakini Petro kankana, kabaya, “wa nnwawa, nenga nintangite kwaa.” 58 Baada ya muda nchunu, mundu ywenge amweni no baya, “Wenga kae ni yumo nkati yabe.” Ila Petro kannyangwa, “Wa nnalome, nenga kwaa.” 59 Bada ya kati lisaa limo, nnalome yumo atikwasisitiza kabaya, “Kweli kabisa ayoo mundu abile pamope ni ywembe, maana nga Mgalilaya. 60 Lakini Petro kabaya, “Nnalome ndangite kwaa lya ulibaya.” ni mara wakati atilongela, ngoko ngaabeka. 61 Kakelebuka, Ngwana kanlola Petro. Ni Petro akombokii neno lya Ngwana, palo atikumbakiya, “Kabla jogolo ngaweka leno, walowa kunikana nenga mara itatu.” 62 Kayenda panja, Petro kalela kwa minya muno. 63 Boka po balo analome babile bakinlinda Yesu, kaban'geya ni kunkombwa. 64 Baada ya kumfunika minyo, kabannaluya, kabakoya, “Tabiri! Nyai ywakukombwile? 65 Kabalongela makowe yenge ganansima nchogo sa Yesu ni kumkupuru ywembe. 66 Paikite kindae, apindo ga bandu bakusanyite pamoper, akolo ba makuhani ni baandishi. Batikumpeleka nnonge ya Baraza, 67 kababaya, “Kati wenga wa Kristo, tubakiye.”Lakini ywembe kaamakiya, “Mana niamakiye, muniamini kwaa, 68 na kati natikuanaluya muyangwa kwaa.” 69 Lakini boka saa yino ni yendelya, Mwana wa Adamu abile atami luboko lwa mmalyo wa ngupu ya Nnongo.” 70 Bote kababaya, “Kwa eyo wenga wa Mwana wa Nnongo?” Ni Yesu kaayangwa, “Mwenga mwabaya nga nenga.” 71 Kababaya, “Mwanja namani kae tupala ushahidi? Kwamana twenga twabene tuyowine boka mu'nkano wake mwene.”