Luka 17

1 Yesu atikuwabakiya benepunzi bake, “makowe yagasababisha bandu bapange sambi hana budi pitya, lakini ole winu mundu ywasababisha! 2 Bora panga nyoo mana mundu yoo atitabilwa liwe lanatopa lya yagio paingo ni kumtaika mu'bahari, kuliko kumpanga yumo wa haba achunu atenda sambi. 3 Muilindange, mana nnongo wako atikukosea umketeboye, ni ywembe akitubu umsamehe. 4 Mana akukoseite mara saba kwa lichoba limo ni mara saba kwa lichoba limo aichile kwako baya,'nindatubu,'umsamee” 5 Mitume bak batikum'bakiya Ngwana, “utuyongekee imani yitu,” 6 Ngwana abayite, “mana mwabile na imani kati punje ya haradari, mwawezite kuubakiya nkongo wono wa munene, kuutapwa ni ukabolike mubahari, nakwe ungebatii. 7 Lakini nyai kati yinu, abile ni mtumishi ywalema mng'unda wake ama ywachunga ngondolo, apala kum'bakiya pabuya kung'unda, uwiche haraka ni keti uliye chakulya. 8 Je apala kum'bakiya,'uniandalie chakulya nilye, ni uitabe mkanda ni unitumikie mpaka paniyomwa lya na nywaa. Badala ya poo apala lya na nywaa? 9 Hapakumshukuru mtumishi ywoo kwasababu atimizite galo abakilwe? 10 Nyonyonyo ni mwenga mana mupangite yaniwalagile mubaye twenga tu atumishi tustahili kwaa, tupangite tu galo gatupasayo panga.' 11 Yatikuwapitya kwamba pabile safarini yenda Yerusalemu, atipita mpakani mwa Samaria ni Galilaya. 12 Pajingile pakijiji chimo, kwoo atikoliana ni bandu komi bababile ni ukoma, atiyema kuutalu. 13 Batondobiye lilobe baya, “Yesu Ngwana hutuhurumiye.” 14 Pababweni atikuwabakiya, “Muyende mukailaye kwa makuhani,” nabo pababile andayenda batitakasika. 15 Yumo wabe pabweni kwamba aponi, atibuya kwa lilobe likolo atikumsifu Nnongo. 16 Atikilikita mumagolo ya Yesu atikushukuru, yembe abile Msamaria. 17 Yesu kayangwa, kabaya, “Je batakasike kwaa boti komi? babile kwako balo benge tisa? 18 Ntopo hata yumo ywabonekine buya lenga kumtukuza Nnongo, bali yono mgeni? 19 Ammakiye, “Ukatuke ni uyende zako imani yako ikuponyile.” 20 Palokiye ni Mafarisayo ufalme wa Nnongohiucha lichoba lyako? Yesu atibaya, “Ufalme wa Nnongo kilebe cha wezekana kwaa bonekana. 21 Wala, bandu bapala baya kwaa, “mulinge pano! ama, mulinge kolo! kwa maana ufalme wa Nnongo ubile nkati yinu” 22 Yesu atikuwabakiya anapunzi bamke, wakati upalaika ambapo mpala tamani kuibona yumo la lichoba la mwana wa Adamu, lakini mupala kulibona kwaa. 23 Wapala kum'bakiya, mulinge, kolo! mulinge pano!' Lakini kana muyende linga, wala kubakengama. 24 Kati umeme wa njai umulikao katika anga tumbulia upande umo hadi wenge. Nga nyoo hata mwana wa Adamu aba nyo katika lichoba lyake. 25 Lakini kwanza impasa teseka katika makowe yanambone ni kumkana ni kizazi cheno. 26 Kati yalibile lichoba lya Nuhu, ngaipalanga katika lichoba lya mwana wa Adamu. 27 Walile, na nywaa, bakikobeka ni konda mpaka lichoba lelo ambalo Nuhu pajingie katika safina ni mafuriko paichile ni kubaangamiza boti. 28 Nga chaibile katika lichoba lya Ruthu, babile nywaa, pema ni pemeya, lema ni chenga. 29 Lakini lichoba lelo latu paboi Sodoma, wanyei ula wa moto ni kiberiti boka kumaunde ni kubaangamiza boti. 30 Nga nyo yaipala panga lichoba lelo lya mwana wa Adamu paumukulwa. 31 Lichoba liyo kana umruhusu ywabile mudari ya nyumba auluka tola bidhaa yake nkati ya nyumba. Ni kana umruhusu ywabile kumnguta buya kaya. 32 Mkumbukiya mnyumbowe Ruthu. 33 Yeyoti ywapala kuyalopya maisha gake apala kuya abiya, lakini yeyoti yayaobiya maisha gake apala kugalopwa. 34 Nindakuwabakiya, kilo cheno kupabaa ni bandu abile katika kindanda chimo, yumo apala tolekwa, ni yenge apala lekwa. Pulabaa ni anwawa abele bandaaga nafaka pamope, yumo apala tolekwa ni yenge lekwa.” 35 36 37 Bannobiye, “Wapi Nnongo?” Kaayangwa, “Palo pabile mzoga, ndipo tai kabakusanyika pamope.”