Akolosai 2

1 Kwa mana nipala muitange jinsi ambayo nibile na taabu zanyansima kwa ajili yinu, kwa bote babile Laodikia na kwa bote ambao babona kwaa minyo yango mu'yega. 2 Napanga kazi ili kuwa mu'mioyo yabe iweze kufarijiwa kwa kuletwa pamope mu'lipendo ni mu'utajiri woti wanansima wa uhakika kamili wa maarifa, mu'kuitanga siri ya kweli ya Nnongo, lwabile ni Kristo. 3 Mu'hazina yoti ya hekima ni maarifa ziyowanika kwaa. 4 Nilongela nyoo ili kwamba mundu yeyoti kana aise kuwapangia hila kwa hotuba yabile ni ushawishi. 5 Na ingawa nibile kwaa pamope ni nenga mu'yega, lakini nabile ni mwenga mu'roho. Napuraika kuubona utaratibu winu unoite ni ngupu ya imani yinu mu'Kristo. 6 Kati mwampokii Kristo Ngwana, mutyange mu'ywembe. 7 Muiimarishe mu'ywembe, muchengwe nkati ya ywembe, muimarishwe nkati ya imani kati mwamupundishilwe, kutabilwa mu'shukrani yanyansima. 8 Mulole ya kuwa mundu yeyote kana abanase kwa falsafa ni maneno matupu ga ubocho lingana na mapokeo ga bandu, lingana na kanuni ya kidunia, na lingana kwaa na Kristo. 9 Kwa kuwa mu'ywembe ukamilifu woti wa Nnongo utamile mu'yega. 10 Mwenga mwatijazwa mu'ywembe. Ywembe nga ntwe wa kila uweza ni mamlaka. 11 Mu'ywembe kae mwatitahiriwa kwa tohara ipangilwa kwaa na bandu mu'kuboyelwa yega wa nyama, lakini nga mu'tohara ya Kristo. 12 Mwatisikwa pamope ni ywembe mu'ubatizo. Na kwa ndela ya imani ywembe mwatifufuliwa kwa uweza wa Nnongo, ywabile atikutufufua boka mu'kiwo. 13 Na mwabile mwatiwaa mu'makosa yinu na kutahiriwa kwaa kwa yega yinu, awapangite ukoto pamope ni ywembe ni kuasamehe makosa yitu yote. 14 Atikuifuta kumbukumbu ya madeni yaiandikilwe, ni taratibu yaibile kunchogo na twenga. Aiboite yote na kuigongomea msalabani. 15 Atikuiboywa ngupu ni mamlaka. Atikugabeka wazi na kugapanga kuwa sherehe ya ushaidi kwa ndela ya msalaba wake. 16 Kwa nyo, mundu kana abamuhukumu mwenga mu'kulya au mu'kunywa, au kuhusu lisoba lya sikukuu au mwezi waayambe, au lisoba lya Sabato. 17 Ayee nga ivuli ya makowe gaisa, lakini kiini nga Kristo. 18 Mundu yeyote kana anyang'anywe tuzo yake kwa tamaniya unyenyekevu ni kwa kuabudu mamlaka. Mundu wa jinsi yee ujingya mu'makowe yaayabonikiye ni kushawishiwa ni mawazo yake kwa yega. 19 Ywembe aukamwa kwaa ntwe kuwa yega woti pitya viungo vyake ni mifupa uungwa na kushikamanikiwa kwa mpamo; ni hukua kwa ukuaji ubokana no Nnongo. 20 Mana itei mwati waa pamope ni Kristo kwa tabia za dunia, mbona mwatama kati mwatiwajibika kwa dunia: 21 “Kana muikamwe, wala kuionja, wala kuigusa?” 22 Aga goti yatiamuliwa kwa ajili ya uharibifu woisa ni matumizi, bokana na maelekezo ni mapundisho ga bandu. 23 Saliya zino zabile ni hekima ya dini zabile zatitengwa kwa ubinafsi ni unyeyekevu ni mateso ga yega. Lakini zabile kwaa ni thamani dhidi ya tamaa ya yega.