< UNehemiya 10 >

1 Ekufakeni-ke uphawu kwakuloNehemiya umbusi indodana kaHakaliya, loZedekhiya, 2 uSeraya, uAzariya, uJeremiya, 3 uPashuri, uAmariya, uMalikiya, 4 uHathushi, uShebaniya, uMaluki, 5 uHarimi, uMeremothi, uObhadiya, 6 uDaniyeli, uGinethoni, uBharukhi, 7 uMeshulamu, uAbhiya, uMijamini, 8 uMahaziya, uBiligayi, uShemaya; laba babengabapristi. 9 LamaLevi: Ngitsho uJeshuwa indodana kaAzaniya, uBinuwi wamadodana kaHenadadi, uKadimiyeli, 10 labafowabo, oShebaniya, uHodiya, uKelita, uPelaya, uHanani, 11 uMika, uRehobi, uHashabhiya, 12 uZakuri, uSherebiya, uShebaniya, 13 uHodiya, uBani, uBeninu. 14 Inhloko zabantu: OParoshi, uPahathi-Mowabi, uElamu, uZathu, uBani, 15 uBuni, uAzigadi, uBebayi, 16 uAdonija, uBigivayi, uAdini, 17 uAteri, uHezekhiya, uAzuri, 18 uHodiya, uHashuma, uBezayi, 19 uHarafi, uAnathothi, uNebayi, 20 uMagipiyashi, uMeshulamu, uHeziri, 21 uMeshezabeli, uZadoki, uJaduwa, 22 uPelatiya, uHanani, uAnaya, 23 uHosheya, uHananiya, uHashubi, 24 uHaloheshi, uPiliha, uShobeki, 25 uRehuma, uHashabina, uMahaseya, 26 uAhiya, uHanani, uAnani, 27 uMaluki, uHarimi, uBahana. 28 Labantu abaseleyo, abapristi, amaLevi, abalindimasango, abahlabeleli, amaNethini, labo bonke abazehlukanise labantu bamazwe baya emlayweni kaNkulunkulu, omkabo, amadodana abo, lamadodakazi abo, wonke owaziyo, oqedisisayo, 29 babambelela kubafowabo, izikhulu zabo, bangena kusiqalekiso lesifungo sokuhamba emlayweni kaNkulunkulu owanikwa ngesandla sikaMozisi inceku kaNkulunkulu, lokuyigcina lokuyenza yonke imilayo kaJehova iNkosi yethu, lezahlulelo zayo lezimiso zayo. 30 Lokuthi kasiyikunika amadodakazi ethu ebantwini belizwe loba singathatheli amadodana ethu amadodakazi abo. 31 Uba abantu belizwe beletha izimpahla loba yiwaphi amabele ukukuthengisa ngosuku lwesabatha, kasiyikuthenga kibo ngesabatha langosuku olungcwele. Njalo sizayekela umnyaka wesikhombisa, lesikwelede sonke. 32 Futhi sizazimisela imilayo yokubeka phezu kwethu ingxenye yesithathu yeshekeli emnyakeni ibe ngeyomsebenzi wendlu kaNkulunkulu wethu, 33 eyesinkwa sokubukiswa, leyomnikelo wokudla wensuku zonke, leyomnikelo wokutshiswa wensuku zonke, eyamasabatha, eyokuthwasa kwezinyanga, eyemikhosi emisiweyo, leyezinto ezingcwele, leyeminikelo yesono ukwenzela uIsrayeli inhlawulo yokuthula, lomsebenzi wonke wendlu kaNkulunkulu wethu. 34 Sasesisenza inkatho yokuphosa mayelana lomnikelo wenkuni, abapristi, amaLevi, labantu, ukuziletha endlini kaNkulunkulu wethu, ngokwendlu yabobaba, ngezikhathi ezimisiweyo umnyaka ngomnyaka, zitshiswe phezu kwelathi leN kosi uNkulunkulu wethu, njengokubhaliweyo emlayweni. 35 Lokuletha izithelo zokuqala zomhlabathi wethu lezithelo zokuqala zesithelo sonke sesihlahla sonke umnyaka ngomnyaka endlini yeN kosi; 36 lokuletha amazibulo amadodana ethu lawezifuyo zethu, njengokubhalwe emlayweni, lamazibulo ezinkomo zethu lawezimvu zethu, endlini kaNkulunkulu wethu, kubapristi abasebenza endlini kaNkulunkulu wethu; 37 lokokuqala kwenhlama yethu, leminikelo yethu, lezithelo zezihlahla zonke, iwayini elitsha, lamafutha, sikulethe kubapristi emakamelweni endlu kaNkulunkulu wethu, lokwetshumi komhlabathi wethu kumaLevi, ukuze lawomaLevi emukele okwetshumi kuyo yonke imizi yomsebenzi wethu. 38 Umpristi-ke indodana kaAroni uzakuba kanye lamaLevi lapho amaLevi esemukela okwetshumi. LamaLevi azakwenyusa okwetshumi kokwetshumi endlini kaNkulunkulu wethu emakamelweni endlu yokuligugu. 39 Ngoba abantwana bakoIsrayeli labantwana bamaLevi bazaletha umnikelo wamabele, iwayini elitsha, lamafutha, emakamelweni, ngoba lapho kulezitsha zendawo engcwele labapristi abasebenzayo labalindimasango labahlabeleli. Njalo kasiyikuyitshiya indlu kaNkulunkulu wethu.

< UNehemiya 10 >