ULukha 22

1 Kwasekusondela umkhosi wesinkwa esingelamvubelo, othiwa liphasika. 2 Abapristi abakhulu lababhali basebedinga ukuthi bangambulala njani; ngoba babesesaba abantu. 3 USathane wasengena kuJudasi othiwa nguIskariyothi, owayengowenani labalitshumi lambili. 4 Wasesuka wayakhuluma labapristi abakhulu lezinduna ngokuthi angamnikela njani kubo. 5 Basebethokoza, basebevumelana ukumnika imali. 6 Wasevuma, njalo wadinga ithuba elihle lokumnikela kubo lingekho ixuku. 7 Lwaselufika usuku lwesinkwa esingelamvubelo, okwakumele kuhlatshwe ngalo iphasika. 8 Wasethuma uPetro loJohane, esithi: Hambani li ye silungisela iphasika, ukuze sidle. 9 Basebesithi kuye: Uthanda ukuthi silungise ngaphi? 10 Wasesithi kubo: Khangelani, kuzakuthi selingenile emzini, umuntu uzahlangana lani ethwele imbiza yamanzi; limlandele endlini azangena kuyo. 11 Beselisithi kumninindlu: Uthi uMfundisi kuwe: Ingaphi indlu yezihambi, lapho engingadlela khona iphasika labafundi bami? 12 Yena-ke uzalitshengisa indlu enkulu ephezulu eyendlelweyo; lilungise khona. 13 Bahamba-ke bafica njengokutsho kwakhe kubo; basebelungisa iphasika. 14 Kwathi selifikile ihola, wahlala phansi, labaphostoli abalitshumi lambili belaye. 15 Wasesithi kubo: Ngokunxwanela nginxwanele ukudla lani leliphasika ngingakahlupheki; 16 ngoba ngithi kini: Kangisoze ngidle futhi kulo, lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu. 17 Wasethatha inkezo, esebongile wathi: Thathani lokhu, beselisabelana; 18 ngoba ngithi kini: Kangisoze nginathe okwesithelo sevini, kuze kufike umbuso kaNkulunkulu. 19 Wasethatha isinkwa, esebongile wa si hlephuna, wabanika, esithi: Lokhu kungumzimba wami, owanikelelwa lina; lokhu kwenzeni ukungikhumbula. 20 Ngokunjalo lenkezo emva kokudla, esithi: Inkezo le iyisivumelwano esitsha egazini lami, elichithelwa lina. 21 Kodwa khangelani, isandla songinikelayo silami etafuleni. 22 Ngoba isibili iNdodana yomuntu ihamba njengokumisiweyo; kodwa maye kulowomuntu enikelwa nguye! 23 Bona basebeqala ukubuzana ukuthi kambe ngubani kubo ozakwenza lokho. 24 Kwavela lokuphikisana phakathi kwabo okokuthi nguwuphi kubo ongathiwa ngomkhulu. 25 Wasesithi kubo: Amakhosi abezizwe azibusa ngobulukhuni, leziphathamandla zazo zithiwa ngabasizi. 26 Kodwa lina kakungabi njalo; kodwa omkhulu phakathi kwenu kabe njengomncinyane, longumkhokheli njengosebenzayo. 27 Ngoba nguwuphi omkhulu, lowo ohleziyo ekudleni kumbe lowo osebenzayo? Kayisilowo yini ohlezi ekudleni? Kodwa mina ngiphakathi kwenu njengaye osebenzayo. 28 Lina-ke liyibo ababehlezi lami ezilingweni zami; 29 njalo mina ngilimisele umbuso, njengoba uBaba engimisele, 30 ukuthi lidle linathe etafuleni lami embusweni wami, lihlale ezihlalweni zobukhosi, lisehlulela izizwe ezilitshumi lambili zakoIsrayeli. 31 INkosi yasisithi: Simoni, Simoni, khangela, uSathane ulifunisisile, ukuze a li hlungule njengamabele; 32 kodwa mina ngikukhulekele, ukuze ukholo lwakho lungapheli; wena-ke nxa usuphendukile uqinise abazalwane bakho. 33 Kodwa wathi kuye: Nkosi, lentolongweni lekufeni ngilungele ukuya khona lawe. 34 Kodwa yena wathi: Ngiyakutshela, Petro, iqhude kaliyikukhala lamuhla, ungakaphiki kathathu ukuthi uyangazi. 35 Wasesithi kubo: Mhla ngilithuma lingelamxhaka lesikhwama lamanyathela, laswela yini ulutho? Basebesithi: Ka siswel anga lutho. 36 Wasesithi kubo: Kodwa khathesi lowo olomxhaka ka wu thathe, ngokunjalo lesikhwama; lalowo ongelakho, athengise isembatho sakhe, athenge inkemba. 37 Ngoba ngithi kini, kusamele kugcwaliseke kimi lokhu okulotshiweyo, ukuthi: Wabalwa kanye lezoni; ngoba lalezizinto eziqondane lami zilesiphetho. 38 Basebesithi: Nkosi, khangela, nanzi inkemba ezimbili. Wasesithi kubo: Kwanele. 39 Wasephuma waya entabeni yeMihlwathi njengokwejwayela; labafundi bakhe bamlandela. 40 Esefikile kuleyondawo, wathi kubo: Khulekani ukuthi lingangeni ekulingweni. 41 Yena wasemonyuka kubo okungaba libanga lokuphosa ilitshe, waguqa phansi ngamadolo wakhuleka, 42 esithi: Baba, uba uthanda, susa linkezo kimi; kodwa-ke kungenziwa intando yami, kodwa eyakho. 43 Kwabonakala kuye ingilosi evela ezulwini imqinisa. 44 Esesesizini olunzima, wakhuleka kakhulu. Njalo izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi zawela emhlabathini. 45 Esesukumile emkhulekweni, weza kubafundi bakhe, wabafica belele ngenxa yokudabuka, 46 wasesithi kubo: Lilaleleni? Vukani likhuleke, ukuze lingangeni ekulingweni. 47 Kwathi esakhuluma, khangela, ixuku, lalowo okuthiwa nguJudasi, omunye wabalitshumi lambili, ehamba phambi kwabo, wasesondela kuJesu ukumanga. 48 Kodwa uJesu wathi kuye: Judasi, uyayinikela yini iNdodana yomuntu ngokuyanga? 49 Kwathi labo ababengakuye sebebona okuzakwenzeka bathi kuye: Nkosi, sigadle yini ngenkemba? 50 Omunye wabo wasegadla inceku yompristi omkhulu, waquma indlebe yayo yokunene. 51 Kodwa uJesu waphendula wathi: Yekelani kuze kube yilokhu. Wasethinta indlebe yayo, wayisilisa. 52 UJesu wasesithi kubapristi abakhulu lezinduna zethempeli labadala ababeze kuye: Liphume njengokuyamelana lomphangi yini lilezinkemba lezinduku? 53 Nxa bengilani insuku ngensuku ethempelini, kalelulanga izandla ukumelana lami; kodwa leli lihola lenu, lamandla obumnyama. 54 Sebembambile ba m qhuba, bamusa endlini yompristi omkhulu. UPetro waselandela ekhatshana. 55 Sebebasile umlilo phakathi kweguma, sebehlezi phansi ndawonye, uPetro wahlala phakathi kwabo. 56 Kodwa incekukazi ethile imbona ehlezi emlilweni, yamjolozela, yathi: Lumuntu laye ube laye. 57 Kodwa wamphika, wathi: Mama, kangimazi. 58 Emva kwesikhatshana omunye wasembona wathi: Lawe ungomunye wabo. Kodwa uPetro wathi: Ndoda, kangisu ye. 59 Sekungaba kwedlule ihola elilodwa, omunye waqinisa, esithi: Isibili laye ube laye; ngoba futhi ungumGalili. 60 Kodwa uPetro wathi: Ndoda, kangazi ukuthi uthini. Njalo khonokho esakhuluma lakhala iqhude. 61 INkosi yasiphenduka yamkhangela uPetro. UPetro waselikhumbula ilizwi leNkosi, ukuthi yakhuluma njani kuye isithi: Iqhude lingakakhali, uzangiphika kathathu. 62 UPetro wasephuma phandle wakhala kabuhlungu. 63 Lamadoda ayembambile uJesu amklolodela, a m tshaya. 64 Amembesa, amtshaya ubuso, asembuza, esithi: Profetha! Ngubani okutshayileyo? 65 Akhuluma lezinye izinto ezinengi kuye ehlambaza. 66 Kwathi sekusile, abadala babantu babuthana, labapristi abakhulu lababhali, basebemusa emphakathini wabo, bathi: 67 Uba unguKristu, sitshele. Wasesithi kubo: Uba ngilitshela, kalisoze likholwe; 68 njalo uba lami ngilibuza, kalisoze lingiphendule, loba li ngi khulule. 69 Kusukela khathesi iNdodana yomuntu izahlala ngakwesokunene samandla kaNkulunkulu. 70 Basebesithi bonke: Kanti uyiNdodana kaNkulunkulu? Wasesithi kubo: Kutsho lina ukuthi ngiyiyo. 71 Basebesithi: Pho sisafunelani ubufakazi? Ngoba sesizizwele uqobo lwethu emlonyeni wakhe.