< UHoseya 14 >

1 Buyela, Israyeli, eN kosi ni, uNkulunkulu wakho; ngoba ukhubekile ngesiphambeko sakho. 2 Thathani amazwi lani, libuyele eN kosi ni, lithi kiyo: Susa bonke ububi, u se mukele ngomusa; ngakho sizabhadala amajongosi endebe zethu. 3 IAsiriya kayiyikusisindisa, kasiyikugada amabhiza; kasisayikutsho kuyo imisebenzi yezandla zethu ukuthi: Li ngonkulunkulu bethu; ngoba kuwe intandane izatshengiswa umusa. 4 Ngizakwelapha ukuhlehlela muva kwabo, ngizabathanda ngesihle, ngoba intukuthelo yami iphanjulwe kuye. 5 Ngizakuba njengamazolo kuIsrayeli; uzakhahlela njengomduze, agxilise impande zakhe njengeLebhanoni. 6 Amahlumela akhe azanaba, lenkazimulo yakhe ibe njengesihlahla somhlwathi, abe lephunga njengeLebhanoni. 7 Bazabuyela abahlala emthunzini wakhe, bavuseleleke njeng amabele, bakhahlele njengevini, isikhumbuzo sakhe sibe njengewayini leLebhanoni. 8 Efrayimi, ngiseselani lezithombe? Mina ngi m phendule, ngimnanzelele; ngibe njengefiri eliluhlaza; isithelo sakho sifunyanwa kimi. 9 Ngubani ohlakaniphileyo aqedisise lezizinto? Ngubani okhaliphileyo azazi? Ngoba indlela zeN kosi ziqondile, labalungileyo bazahamba ngazo, kodwa abaphambuki bazakhubeka kuzo.

< UHoseya 14 >