< UHoseya 12 >

1 UEfrayimi udla umoya, axotshane lomoya wempumalanga; usuku lonke wandisa amanga lencithakalo; benza isivumelwano leAsiriya, lamafutha athwalelwa eGibhithe. 2 IN kosi layo ilengxabano loJuda, izahambela uJakobe ngokwendlela zakhe, imphindisele ngokwezenzo zakhe. 3 Esiswini wabamba umfowabo ngesithende, langamandla akhe wabindana loNkulunkulu. 4 Yebo, waba lamandla phezu kwengilosi, wanqoba, wakhala inyembezi wayincenga; e Bhetheli wamthola, lalapho wakhuluma lathi. 5 Ngitsho iN kosi, uNkulunkulu wamabandla, iN kosi iyisikhumbuzo sayo. 6 Ngakho wena, phendukela kuNkulunkulu wakho, gcina umusa lokulunga, ulindele uNkulunkulu wakho njalonjalo. 7 Ung umthengisi, izilinganiso ezikhohlisayo zisesandleni sakhe, uthanda ukucindezela. 8 LoEfrayimi uthi: Kanti nginothile, se ngizitholele inotho; kuyo yonke imitshikatshika yami kabayikuthola ububi kimi, obuyisono. 9 Kodwa ngiyiN kosi, uNkulunkulu wakho, kusukela elizweni leGibhithe; ngisezakuhlalisa emathenteni njengensukwini zomkhosi omisiweyo. 10 Ngizakhuluma futhi labaprofethi, mina ngandise umbono, ngisebenzise imifanekiso ngesandla sabaprofethi. 11 Bukhona yini ububi e Gileyadi? Isibili bayize, bahlaba izinkunzi eGiligali; yebo, amalathi abo anjengenqumbi emiseleni yamasimu. 12 Kanti uJakobe wabalekela e liz weni leSiriya, loIsrayeli wasebenzela umfazi, welusa izimvu ngenxa yomfazi. 13 Langomprofethi iN kosi yamenyusa uIsrayeli eGibhithe, langomprofethi walondolozwa. 14 UEfrayimi uyicunule ngobuhlungu obukhulu; ngakho izayekela igazi lakhe phezu kwakhe, leNkosi yakhe ilibuyisele kuye ihlazo lakhe.

< UHoseya 12 >