KwabaseKholose 3

1 Ngakho uba livuswe loKristu, dingani okwaphezulu, lapho akhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. 2 Nakanani ngezinto eziphezulu, kungeyisikho ngezinto ezisemhlabeni. 3 Ngoba lifile, lempilo yenu ifihlwe loKristu kuNkulunkulu. 4 Nxa ebonakaliswa uKristu, oyimpilo yethu, ngalesosikhathi lani lizabonakaliswa laye enkazimulweni. 5 Ngakho bulalani amalunga enu asemhlabeni, ukuphinga, ukungcola, inkanuko embi, ukufisa okubi, lomhawu, oyikukhonza izithombe, 6 okwehla ngalezizinto ulaka lukaNkulunkulu phezu kwabantwana bokungalaleli; 7 elake lahamba kuzo lani, lapho lalihlezi phakathi kwazo. 8 Kodwa khathesi lani khuphani konke lokhu, ulaka, ukuthukuthela, inzondo, inhlamba, ukukhuluma amanyala emlonyeni wenu; 9 lingaqambelani amanga, lokhu selimhlubule umuntu omdala lezenzo zakhe, 10 selembethe omutsha, owenziwa kutsha elwazini njengomfanekiso walowo owamdalayo; 11 okungekho umGriki lomJuda, ukusoka lokungasoki, owezizweni, umSikethiya, isigqili, okhululekileyo; kodwa uKristu uyikho konke lakukho konke. 12 Ngakho yembathani, njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu, abangcwele labathandekayo, imihelo yesihawu, ububele, ukuzithoba, ubumnene, ukubekezela; 13 libekezelelane, lithethelelane uba umuntu elensolo komunye; njengoba loKristu walithethelela, ngokunjalo lani; 14 phezu kwakho konke-ke yembathani uthando, oluyisibopho sokuphelela. 15 Lokuthula kukaNkulunkulu kakubuse enhliziyweni zenu, elibizelwa kukho lani emzimbeni munye; futhi banini ngababongayo. 16 Ilizwi likaKristu kalihlale phakathi kwenu ngokwenotho enhlakanipheni yonke; lifundisane lilayane, ngezihlabelelo, lamahubo odumo, lengoma zomoya, lihlabelela lilomusa enhliziyweni zenu eNkosini. 17 Njalo konke loba yini eliyenzayo, elizwini loba esenzweni, konke kwenzeni ebizweni leNkosi uJesu, libonge uNkulunkulu loBaba ngaye. 18 Bafazi, zehliseleni ngaphansi kwawenu amadoda, njengokufanele eNkosini. 19 Madoda, thandani omkenu, lingabi lokubaba kubo. 20 Bantwana, lalelani abazali ezintweni zonke; ngoba lokhu kuyayithokozisa iNkosi. 21 Bobaba, lingabathukuthelisi abantwana benu, ukuze bangadani. 22 Zisebenzi, lalelani ezintweni zonke labo abangamakhosi njengokwenyama, kungeyisikho ngenkonzo yamehlo njengabathokozisa abantu, kodwa ngobuqotho benhliziyo, lisesaba uNkulunkulu; 23 njalo yonke loba yini eliyenzayo, yenzeni ngenhliziyo, njengeNkosini, njalo kungeyisikho ebantwini; 24 lisazi ukuthi eNkosini lizakwemukela umvuzo welifa; ngoba likhonza iNkosi uKristu. 25 Kodwa owenza okubi uzazemukelela okubi akwenzileyo; njalo kakukho ukubandlulula umuntu.