KwabaseKholose 2

1 Ngoba ngithanda ukuthi lazi ukuthi kukhulu kangakanani ukulwa engilakho ngani labaseLawodikeya, njalo ngobunengi balabo abangabonanga ubuso bami enyameni, 2 ukuze inhliziyo zabo ziduduzwe, behlanganiswe ethandweni, lenothweni yonke yokuqinisekiswa okupheleleyo kokuqedisisa, elwazini lwemfihlo kaNkulunkulu loBaba, lekaKristu, 3 okufihlwe kuye izinto zonke eziligugu zenhlakanipho lezolwazi. 4 Ngitsho lokhu-ke, ukuze kungabi lamuntu olikhohlisayo ngamazwi ayengayo. 5 Ngoba lanxa ngingekho ngenyama, kanti ngilani ngomoya, ngithokoza ngibona ukuhlela kwenu, lokuqina kokholo lwenu kuKristu. 6 Ngakho njengalokho limemukele uKristu Jesu iNkosi, hambani kuye, 7 ligxilise impande lakhiwe kuye, njalo liqiniswe ekholweni, njengokufundiswa kwenu, lengeze kulo ekubongeni. 8 Nanzelelani hlezi kube khona olithumbayo ngolwazi lwenhlakanipho langenkohliso eyize, njengokomkhuba wabantu, njengokwemfundiso zakuqala zomhlaba, njalo kungenjengokukaKristu; 9 ngoba kuhlala kuye ukugcwala konke kobuNkulunkulu ngomzimba, 10 njalo liphelelisiwe kuye, oyinhloko yakho konke ukubusa lamandla; 11 elasokelwa kuye lani ngokusoka okungenziwanga ngezandla, ngokuhlubula umzimba wezono zenyama, ekusokeni kukaKristu, 12 lingcwatshwe kanye laye ebhabhathizweni, elavuswa lani kanye laye kulo ngokholo lokusebenza kukaNkulunkulu, owamvusa kwabafileyo. 13 Lani lifile eziphambekweni lokungasoki kwenyama yenu, ulenze laphila kanye laye, eselithethelele zonke iziphambeko, 14 esesule incwadi yezimiso emelana lathi, ephambene lathi, wayisusa phakathi, eseyibethele esiphambanweni; 15 ebahlubule ababusi lamandla, wabaveza obala, wathakazelela ukubanqoba ngaso. 16 Ngakho kakungabi khona olilahla ekudleni kumbe ekunatheni, loba endabeni yomkhosi loba eyokuthwasa kwenyanga kumbe eyamasabatha; 17 eziyisithunzi sezinto ezizayo, kodwa umzimba ungokaKristu. 18 Kakungabi lamuntu olemuka umvuzo wenu ngobuqili, ethanda uku z enza othobekileyo lokukhonza izingilosi, engena ezintweni angazibonanga, ezikhukhumeza ngeze ngengqondo yenyama yakhe, 19 njalo engabambi iNhloko, umzimba wonke ngamalunga lemisipha usondliwa njalo uhlanganiswa ngayo, ukhula ngokukhula kukaNkulunkulu. 20 Ngakho uba lafa kanye loKristu emfundisweni zakuqala zomhlaba, libophekeleni ngemikhuba ngokungathi liphila elizweni, 21 (ungabambi, unganambithi, ungathinti, 22 ezizaphela zonke ngokusetshenziswa) njengokwemilayo lezimfundiso zabantu? 23 Ezilesimo senhlakanipho ekukhonzeni kokuzenzela lekuzithobeni lekuphatheni nzima umzimba, kakusizi lutho ukumelana lokusuthisa inyama.