2 KwabaseThesalonika 1

1 UPawuli loSilivanu loTimothi kubandla labeThesalonika eli kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu: 2 Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu. 3 Simele ukumbonga uNkulunkulu njalonjalo ngani, bazalwane, njengoba kufanele, ngoba ukholo lwenu luyanda ngokungelakulinganiswa, lothando lwalowo lalowo wenu lonke luyengezeleleka komunye lomunye; 4 ngakho thina ngokwethu siyazincoma ngani emabandleni kaNkulunkulu ngenxa yokubekezela kwenu lokholo phakathi kokuzingelwa kwenu konke lezinhlupheko elibekezela kuzo; 5 okuy isibonakaliso sokwahlulelwa okulungileyo kukaNkulunkulu, ukuze kuthiwe lingabafanele umbuso kaNkulunkulu, lani eliwuhluphekelayo; 6 njengoba kuyinto elungileyo kuNkulunkulu ukuthi abuyisele ukuhlupheka kwabalihluphayo, 7 njalo kini elihluphekayo, ukuphumula kanye lathi, ekwembulweni kweNkosi uJesu evela ezulwini lengilosi zamandla akhe, 8 emalangabini omlilo, esenza impindiselo kwabangamaziyo uNkulunkulu, lakwabangalaleli ivangeli leNkosi yethu uJesu Kristu; 9 abazahlupheka ngesijeziso sokubhujiswa okulaphakade, basuswe ebusweni beNkosi lenkazimulweni yamandla akhe, (aiōnios g166) 10 mhla efika ukuthi adunyiswe kubangcwele bakhe, njalo abatshazwe ekubo bonke abakholwayo (ngoba ubufakazi bethu bakholeka phakathi kwenu) ngalolosuku. 11 Ngenxa yalokho sihlala silikhulekela lani, ukuze uNkulunkulu wethu alibone lingabafanele ubizo, lokuze aphelelise yonke intando enhle yobuhle bakhe lomsebenzi wokholo ngamandla; 12 ukuze ibizo leNkosi yethu uJesu Kristu lidunyiswe kini, lani kuye, njengomusa kaNkulunkulu wethu loweNkosi uJesu Kristu.