1 USamuyeli 2

1 UHana wasekhuleka esithi: Inhliziyo yami iyathokoza eN kosi ni. Uphondo lwami luphakanyisiwe eN kosi ni. Umlomo wami wenziwe banzi phezu kwezitha zami, ngoba ngiyajabula ngosindiso lwakho. 2 Kakho ongcwele njengeN kosi, ngoba kakho ngaphandle kwakho; futhi kalikho idwala eli njengoNkulunkulu wethu. 3 Lingabe lisakhuluma ngokuzigqaja lokuzigqaja, kungaphumi ukuziqakisa emlonyeni wenu; ngoba iN kosi inguNkulunkulu wolwazi, lezenzo zilinganiswa yiyo. 4 Idandili lamaqhawe lephukile, kodwa abakhubekileyo babhince amandla. 5 Ababesuthi baziqhatshisile ngesinkwa, lababelambile kabase njalo, kwaze kwathi oyinyumba uzele abayisikhombisa, lolabantwana abanengi uphele amandla. 6 IN kosi iyabulala njalo iyaphilisa, iyehlisela engcwabeni njalo yenyuse. (Sheol h7585) 7 IN kosi ipha ubuyanga, njalo iyanothisa; iyehlisela phansi, njalo iphakamise. 8 Iyamphakamisa umyanga ethulini, imphakamisa oswelayo enqunjini yomquba, ukuze i ba hlalise leziphathamandla, ibadlise ilifa lesihlalo sobukhosi sodumo; ngoba insika zomhlaba zingezeN kosi, ibekile ilizwe phezu kwazo. 9 Izagcina inyawo zabangcwele bayo, kodwa ababi bazathuliswa emnyameni; ngoba umuntu kayikunqoba ngamandla. 10 Abalwa leN kosi bazaphahlazwa; izaduma phezu kwabo isemazulwini; iN kosi izakwahlulela imikhawulo yomhlaba, inike inkosi yayo amandla, iphakamise uphondo logcotshiweyo wayo. 11 UElkana waya eRama endlini yakhe. Lomfana wayekhonza iN kosi phambi kukaEli umpristi. 12 Amadodana kaEli ayengabantwana bakaBheliyali; kawayazanga-ke iN kosi. 13 Njalo umkhuba wabapristi labantu wawu nje; wonke umuntu ohlaba umhlatshelo, kube sekufika inceku yompristi, inyama isaphekiwe, ilefologwe elencijo ezintathu esandleni sayo, 14 ihlabe ngayo edengezini, loba egedleleni, loba ebhodweni, loba embizeni; konke ifologwe ekukhuphayo umpristi wayezithathela khona. Benze njalo kuIsrayeli wonke ofika lapho eShilo. 15 Njalo engakatshisi amahwahwa, inceku yompristi ifike ithi emuntwini ohlabayo: Letha inyama yokosela umpristi, ngoba kayikuthatha kuwe inyama ephekiweyo, kodwa eluhlaza. 16 Uba lowomuntu esithi kuyo: Kabatshise lokutshisa amahwahwa khathesi, ubusuzithathela njengokuthanda komphefumulo wakho; ibisisithi kuye: Hatshi, ngi nika khathesi; uba kungenjalo, ngizayithatha ngamandla. 17 Ngakho isono samajaha saba sikhulu kakhulu phambi kweN kosi; ngoba abantu badelela umnikelo weN kosi. 18 Kodwa uSamuweli wayekhonza phambi kweN kosi engumfana ebhince i-efodi yelembu elicolekileyo. 19 Futhi unina wayemenzela ijazana, amphathele lona umnyaka ngomnyaka ekwenyukeni kwakhe lomkakhe ukuyahlaba umhlatshelo womnyaka. 20 UEli wasebabusisa oElkana lomkakhe, wathi: IN kosi ikunike inzalo ngalowesifazana endaweni yesicelo esicelwe eN kosi ni. Basebesiya endaweni yabo. 21 IN kosi isimhambele uHana, wasethatha isisu, wazala amadodana amathathu lamadodakazi amabili. Umfana uSamuweli wasekhula eleN kosi. 22 Kodwa uEli wayesemdala kakhulu; wakuzwa konke amadodana akhe akwenza kuIsrayeli wonke, lokuthi ayelala labesifazana ababuthana emnyango wethente lenhlangano. 23 Wasesithi kuwo: Lenzelani izinto ezinje? Ngoba ngiyezwa ngabo bonke abantu ngezenzo zenu ezimbi. 24 Hatshi, madodana ami; ngoba kakusumbiko omuhle engiwuzwayo ukuthi lenza abantu beN kosi baphambuke. 25 Uba umuntu esona komunye, abahluleli bazamahlulela; kodwa uba umuntu esona eN kosi ni, ngubani ozamlamulela? Kodwa kawalalelanga ilizwi likayise; ngoba iN kosi yayifuna ukuwabulala. 26 Umfana uSamuweli waseqhubeka ekhula, ethandeka kubo bobabili iN kosi labantu. 27 Kwasekufika umuntu kaNkulunkulu kuEli, wathi kuye: Itsho njalo iN kosi: Ngabonakaliswa lokubonakaliswa yini kuyo indlu kayihlo beseGibhithe endlini kaFaro? 28 Ngamkhetha yini kuzo zonke izizwe zakoIsrayeli ukuthi abe ngumpristi wami, anikele elathini lami, atshise impepha, agqoke i-efodi phambi kwami? Ngayinika yini indlu kayihlo yonke iminikelo yabantwana bakoIsrayeli eyenziwe ngomlilo? 29 Kungani likhahlela imihlatshelo yami leminikelo yami engiyilayileyo e ndli ni yami, njalo uhlonipha amadodana akho okwedlula mina, ngokuzikhuluphalisa ngekhethelo leminikelo yonke kaIsrayeli, abantu bami? 30 Ngakho iN kosi uNkulunkulu kaIsrayeli ithi: Ngathi lokuthi: Indlu yakho lendlu kayihlo zizahamba phambi kwami kuze kube nininini; kodwa khathesi ithi iN kosi: Kakube khatshana lami; ngoba abangihloniphayo ngizabahlonipha, labangidelelayo bazakweyiswa. 31 Khangela, insuku ziyeza engizaquma ngazo ingalo yakho lengalo yendlu kayihlo, kungabi khona ixhegu endlini yakho. 32 Njalo uzabona ukuhlupheka kwendlu yami, kuyo yonke impumelelo ezayenzela uIsrayeli; njalo kakuyikuba lexhegu endlini yakho zonke izinsuku. 33 Lowo-ke owakho engingayikumquma asuke elathini lami uzakuba ngowokuqeda amehlo akho, lokudabula umphefumulo wakho; lakho konke ukwanda kwendlu yakho kuzakufa kusebudodeni. 34 Lalokhu kuzakuba yisiboniso kuwe okuzakwehlela amadodana akho womabili, kuHofini loPhinehasi; bobabili bazakufa ngasuku lunye. 35 Ngizazimisela umpristi othembekileyo; uzakwenza njengokusenhliziyweni yami lemphefumulweni wami. Njalo ngizamakhela indlu eqinileyo; uzahamba-ke phambi kogcotshiweyo wami zonke izinsuku. 36 Kuzakuthi-ke wonke oseleyo endlini yakho uzakuza akhothame kuye ngenxa yembadalo yesiliva leqebelengwana lesinkwa, athi: Ake ungibeke kwesinye sezikhundla zompristi ukuze ngidle ucezu lwesinkwa.