< 1 Imilando 8 >

1 UBhenjamini wasezala uBhela izibulo lakhe, uAshibeli owesibili, loAhara owesithathu, 2 uNoha owesine, loRafa owesihlanu. 3 Njalo uBhela wayelamadodana: OAdari loGera loAbhihudi 4 loAbishuwa loNamani loAhowa 5 loGera loShefufani loHuramu. 6 Lala ngamadodana kaEhudi; lezi zinhloko zaboyise zabahlali beGeba; wasebathumbela eManahathi; 7 loNamani, loAhiya, loGera; yena wabathumba; wasezala oUza loAhihudi. 8 UShaharayimi wasezala abantwana elizweni lakoMowabi, esebaxotshile; oHushimi loBahara babengomkakhe. 9 Wasezala kuHodeshi umkakhe oJobabi loZibiya loMesha loMalikamu 10 loJewuzi loSakiya loMirima. Laba babengamadodana akhe, izinhloko zaboyise. 11 KuHushimi wasezala oAbitubi loEliphahali. 12 Amadodana kaEliphahali: OEberi, loMishamu, loShemedi owakha iOno leLodi lemizana yayo, 13 loBeriya, loShema, ababezinhloko zaboyise zabahlali beAjaloni, ababexotshe abahlali beGathi, 14 loAhiyo, uShashaki, loJeremothi, 15 loZebhadiya, loAradi, loEderi, 16 loMikayeli, loIshipa, loJoha, amadodana kaBeriya. 17 LoZebhadiya, loMeshulamu, loHiziki, loHeberi, 18 loIshmerayi, loIziliya, loJobabi, amadodana kaEliphahali. 19 LoJakimi, loZikiri, loZabidi, 20 loEliyenayi, loZilethayi, loEliyeli, 21 loAdaya, loBeraya, loShimirathi, amadodana kaShimeyi. 22 LoIshipani, loEberi, loEliyeli, 23 loAbidoni, loZikiri, loHanani, 24 loHananiya, loElamu, loAnithothiya, 25 loIfideya, loPenuweli, amadodana kaShashaki. 26 LoShamisherayi, loShekariya, loAthaliya, 27 loJahareshiya, loEliya, loZikiri, amadodana kaJerohamu. 28 Laba babezinhloko zaboyise, izinhloko ngezizukulwana zabo; laba bahlala eJerusalema. 29 EGibeyoni kwasekuhlala uyise kaGibeyoni; lebizo lomkakhe lalinguMahaka. 30 Lendodana yakhe, izibulo lakhe, nguAbhidoni, loZuri, loKishi, loBhali, loNadabi, 31 loGedori, loAhiyo, loZekeri. 32 UMikilothi wasezala uShimeya. Lalaba babehlala maqondana labafowabo eJerusalema, kanye labafowabo. 33 UNeri wasezala uKishi; uKishi wasezala uSawuli; uSawuli wasezala oJonathani loMaliki-Shuwa loAbinadaba loEshibhali. 34 Njalo indodana kaJonathani yayinguMeribi-Bhali; uMeribi-Bhali wasezala uMika. 35 Njalo amadodana kaMika: OPithoni loMeleki loTareya loAhazi. 36 UAhazi wasezala uJehoyada; uJehoyada wasezala oAlemethi loAzimavethi loZimri; uZimri wasezala uMoza; 37 uMoza wasezala uBineya; uRafa wayeyindodana yakhe, uEleyasa indodana yakhe, uAzeli indodana yakhe. 38 Njalo uAzeli wayelamadodana ayisithupha; lala ngamabizo awo: OAzirikamu, uBhokeru, loIshmayeli, loSheyariya, loObhadiya, loHanani. Wonke la ngamadodana kaAzeli. 39 Njalo amadodana kaEsheki umfowabo: OUlamu izibulo lakhe, uJewushi eyesibili, loElifeleti eyesithathu. 40 Njalo amadodana kaUlamu ayengamadoda, amaqhawe alamandla, anyathela idandili, elamadodana amanengi lamadodana amadodana, ikhulu lamatshumi amahlanu. Bonke laba babengabantwana bakoBhenjamini.

< 1 Imilando 8 >