< UHezekheli 39 >

1 “Ndodana yomuntu, phrofetha kubi ngoGogi uthi, ‘Nanku okutshiwo nguThixo Wobukhosi: Ngimelana lawe, wena Gogi, nkosana enkulu yaseMesheki kanye laseThubhali. 2 Ngizakutshibilikisa ngikuhudule. Ngizakuthatha khatshana enyakatho ngikuse ekumelaneni lezintaba zako-Israyeli. 3 Lapho-ke ngizatshaya idandili lakho esandleni senxele ngenze imitshoko yakho iwe esandleni sakho sokudla. 4 Phezu kwezintaba zako-Israyeli uzakuwa, wena lamabutho akho kanye lezizwe ezilawe. Ngizakunikela kuzozonke izinhlobo zezinyoni ezidla ingcuba kanye lasezinyamazaneni zeganga. 5 Uzafela egangeni, ngoba sengikhulumile, kutsho uThixo Wobukhosi. 6 Ngizathumela umlilo eMagogi lakulabo abahlezi ngokuvikeleka emazweni angasolwandle, njalo bazakwazi ukuthi mina nginguThixo. 7 Ngizakwenza ibizo lami elingcwele lazakale phakathi kwabantu bami u-Israyeli. Kangisayikuyekela ibizo lami elingcwele lingcoliswa futhi, lezizwe zizakwazi ukuthi mina Thixo ngingoNgcwele ka-Israyeli. 8 Kuyeza! Kuzakwenzakala impela, kutsho uThixo Wobukhosi. Lolu yilo usuku engakhuluma ngalo. 9 Lapho-ke labo abahlala emadolobheni ako-Israyeli bazaphuma basebenzise izikhali njengenkuni bazibase zitshe amahawu amancane lamakhulu, amadandili lemitshoko, izagila zempi kanye lemikhonto. Bazazisebenzisa ekubaseni umlilo iminyaka eyisikhombisa. 10 Akuyikusweleka ukuba batheze inkuni egangeni loba bazigamule emahlathini, ngoba bazabasa izikhali. Njalo bazaphanga labo ababaphangayo bathathele lalabo ababathathelayo, kutsho uThixo Wobukhosi. 11 Ngalolosuku uGogi ngizamupha indawo yokungcwabela ko-Israyeli, esigodini salabo abahamba besiya empumalanga beqonde elwandle. Sizavimba indlela yezihambi, ngoba uGogi lamaxuku akhe wonke bazangcwatshwa khonapho. Ngakho sizabizwa ngokuthi yisiGodi sikaHamoni Gogi. 12 Indlu ka-Israyeli izabangcwaba izinyanga eziyisikhombisa ukuze kuhlanjululwe ilizwe. 13 Abantu bonke belizwe bazabangcwaba, njalo usuku engizadunyiswa ngalo luzakuba lusuku olukhunjulwayo kubo, kutsho uThixo Wobukhosi. 14 Abantu bazakuba beqhatshwa ngezikhathi ukuba bahlambulule ilizwe. Abanye bazahamba ilizwe lonke njalo, phezu kwabo, abanye bazangcwaba labo abasala phezu komhlabathi. Ekupheleni kweminyaka eyisikhombisa bazaqalisa ukudinga kwabo. 15 Behamba phakathi kwelizwe omunye wabo angabona ithambo lomuntu, uzamisa isibonakaliso phansi kwalo abagebhi bamangcwaba baze balimbele esiGodini sikaHamoni Gogi. 16 Idolobho elithiwa yiHamona lalo lizakuba khonapho. Ilizwe bazalihlambulula kanjalo.’ 17 Ndodana yomuntu, nanku okutshiwo nguThixo Wobukhosi: Memezela kuzozonke inhlobo zezinyoni lakuzo zonke izinyamazana zeganga uthi: ‘Buthanani livela ezindaweni zonke lize ndawonye emhlatshelweni engililungisela wona, umhlatshelo omkhulu phezu kwezintaba zako-Israyeli. Lapho lizakudla inyama linathe igazi. 18 Lizakudla inyama yamadoda alamandla linathe legazi lezikhulu zasemhlabeni kube angathi bebezinqama lamawundlu, imbuzi lenkunzi, konke kuyizifuyo ezinonisiweyo ezivela eBhashani. 19 Emhlatshelweni engililungisela wona, lizakudla amahwahwa lize lisuthisise njalo linathe legazi lize lidakwe. 20 Etafuleni lami lizakudla lisuthe amabhiza labagadi, amadoda alamandla kanye lamabutho ezinhlobo zonke,’” kutsho uThixo Wobukhosi. 21 “Ngizabonakalisa inkazimulo yami phakathi kwezizwe, njalo izizwe zonke zizasibona isijeziso engisilethayo lesandla engisibeka phezu kwabo. 22 Kusukela ngalolosuku kusiya phambili indlu ka-Israyeli izakwazi ukuthi mina nginguThixo uNkulunkulu wabo. 23 Lezizwe zizakwazi ukuthi abantu bako-Israyeli bathunjwa ngenxa yesono sabo, ngoba ngabanikela ezitheni zabo, njalo bonke babulawa ngenkemba. 24 Ngabaphatha ngokufanele ukungcola kwabo kanye leziphambeko zabo, njalo ngabafihlela ubuso bami. 25 Ngakho-ke nanku okutshiwo nguThixo Wobukhosi: Khathesi sengizambuyisa uJakhobe evela ekuthunjweni njalo ngizatshisekela ibizo lami elingcwele. 26 Bazalikhohlwa ihlazo labo lakho konke ukungathembeki abakwenza kimi lapho babehlezi bevikelekile elizweni labo engekho owayengabenza besabe. 27 Lapho sengibabuyisile bevela ezizweni njalo sengibaqoqile bevela emazweni ezitha zabo, ngizazibonakalisa ngingcwele ngabo phambi kwezizwe ezinengi. 28 Lapho-ke bazakwazi ukuthi mina nginguThixo uNkulunkulu wabo, ngoba lanxa ngabasa ekuthunjweni phakathi kwezizwe, ngizabaqoqela elizweni labo, ngingatshiyi lamunye emuva. 29 Kangisayikubafihlela ubuso bami futhi, ngoba ngizathululela uMoya wami phezu kwendlu ka-Israyeli, kutsho uThixo Wobukhosi.”

< UHezekheli 39 >