< ၁ ရာဇဝင်ချုပ် 8 >

1 ဗင်္ယာမိန်​တွင်​ဗေ​လ၊ အာ​ရှ​ဗေ​လ၊ အ​ဟိ​ရံ၊- 2 နော​ဟ၊ ရာဖ​ဟူ​၍​ကြီးစဉ်​ငယ်​လိုက်​သား ငါး​ယောက်​ရှိ​၏။ 3 ဗေ​လ​၏​သား​များ​မှာ အဒ္ဒါ၊ ဂေ​ရ၊ အ​ဘိ​ဟုဒ်၊- အ​ဘိ​ရွှ၊ နေ​မန်၊ အာ​ဟော၊ ဂေ​ရာ၊ ရှေ​ဖု​ဖံ၊ ဟု​ရံတို့ဖြစ်​၏။ 4 5 6 ဧဟုဒ်​၏သား​များ​မှာ​နေ​မန်၊ အ​ဟိ​ယ​နှင့် ဂေ​ရ​ဖြစ်​၏။-သူ​တို့သည်​ဂေ​ဗ​မြို့တွင်​နေ​ထိုင် သူ​တို့၏​အိမ်​ထောင်​ဦး​စီး​များ​ဖြစ်​ကြ​၏။ သို့ရာတွင်​ထို​မြို့​မှ​နှင်​ထုတ်​ခြင်း​ခံ​ရကြ သော​အ​ခါ​သူ​တို့​သည်​မာ​န​ဟက်​မြို့သို့ သွား​ရောက်​နေ​ထိုင်​ကြ​လေ​သည်။ ယင်း​သို့ ပြောင်း​ရွှေ့ရာ​တွင်​သြ​ဇ​နှင့်အ​ဟိ​ဟုဒ်​တို့၏ အ​ဖ​ဖြစ်​သူ​ဂေ​ရသည်​သူ​တို့အား ဦး​စီး​ခေါင်း​ဆောင်​ပြု၏။ 7 8 ရှ​ဟာ​ရိမ်​သည်​မိ​မိ​၏ဇ​နီး​ဟု​ရှိမ်​နှင့် ဗာ​ရာတို့​ကို​ကွာ​ရှင်း​ပြီးနောက်​မော​ဘ ပြည်​တွင်​နေ​ထိုင်​သော​အ​ခါ- 9 ဟော​ဒေ​ရှ​နှင့်​အိမ်​ထောင်​ပြု၍​ယော​ဗပ်၊ ဇိ​ဘိ၊ မေ​ရှ၊ မာ​လ​ခံ၊- 10 ၁၀ ယု​ဇ၊ ရှာ​ခိ၊ မိ​ရမ​ဟူ​သော​သား​ခု​နစ်​ယောက် ကို​ရလေ​သည်။ သူ​၏သား​များ​အား​လုံး​ပင် အိမ်​ထောင်​ဦး​စီး​များ​ဖြစ်​လာ​ကြ​၏။ 11 ၁၁ သူ​သည်​ယ​ခင်​ဇ​နီး​ဟု​ရှိမ်​နှင့်​လည်း​အ​ဘိ တုပ်​နှင့်​ဧလ​ပါ​လ​ဟူ​သော​သား​နှစ်​ယောက် ကို​ရ၏။ 12 ၁၂ ဧလ​ပါ​လ​တွင်​ဧဗာ၊ မိ​ရှ​ဟံ၊ ရှာ​မက်၊ ဟူ​၍ သား​သုံး​ယောက်​ရှိ​၏။ သြ​နော​မြို့၊ လော​ဒ​မြို့ နှင့်​အ​နီး​တစ်​ဝိုက်​ရှိ​ကျေး​ရွာ​များ​ကို​တည် ထောင်​သူ​မှာ​ရှာ​မက်​ဖြစ်​၏။ 13 ၁၃ ဗေ​ရိယ​နှင့်​ရှေ​မ​တို့သည်​အာ​ဇ​လုန်​မြို့တွင် အ​ခြေ​စိုက်​နေ​ထိုင်​ကြ​သူ​တို့၏​အိမ်​ထောင် ဦး​စီး​များ​ဖြစ်​၍ ဂါ​သ​မြို့​သား​တို့ကို​နှင် ထုတ်​ကြ​သူ​များ​ဖြစ်​၏။- 14 ၁၄ ဗေ​ရိ​ယ​၏သား​မြေး​တို့တွင်​အ​ဟိ​သြ၊ ရှာ​ရှက်၊ ယေ​ရိ​မုတ်၊- 15 ၁၅ ဇေ​ဗ​ဒိ၊ အာ​ရဒ်၊ အာ​ဒါ၊ မိက္ခေ​လ၊ ဣ​ရှ​ပ၊ ယော​ဟ​တို့ပါ​ဝင်​ကြ​၏။ 16 ၁၆ 17 ၁၇ ဧလ​ပါ​လ​၏သား​မြေး​တို့​တွင်​ဇေ​ဗ​ဒိ၊ မေ​ရှု​လံ၊ ဟေ​ဇ​ကိ၊- 18 ၁၈ ဟေ​ဗာ၊ ဣ​ရှ​မေ​ရဲ၊ ယေ​ဇ​လိ၊ ယော​ဗပ်​တို့ ပါ​ဝင်​ကြ​၏။ 19 ၁၉ ရှိ​မ​ဟိ​၏သား​မြေး​တို့​တွင်​ယာ​ကိမ်၊ ဇိ​ခ​ရိ၊ ဇာ​ဗ​ဒိ၊- ဧ​လျေ​နဲ၊ ဇိ​လ​သဲ၊ ဧလေ​လ၊- အ​ဒါ ယ၊ ဗေ​ရာ​ယ၊ ရှိ​မ​ရတ်​တို့ပါ​ဝင်​ကြ​၏။ 20 ၂၀ 21 ၂၁ 22 ၂၂ ရှာ​ရှက်​၏သား​မြေး​တို့​တွင်​ဣ​ရှ​ပန်၊ ဟေ​ဗာ၊ ဧလေ​လ၊- 23 ၂၃ အာ​ဗ​ဒုန်၊ ဇိ​ခ​ရိ၊ ဟာ​နန်၊ 24 ၂၄ ဟာ​န​နိ၊ ဧ​လံ၊ အေန္တောသိ​ယ၊ 25 ၂၅ ဣ​ဖ​ဒိ​ယ၊ ပေ​နွေလ​တို့ပါ​ဝင်​ကြ​၏။ 26 ၂၆ ယေ​ရော​ဟံ​၏သား​မြေး​တို့​တွင်​ရှံ​ရှ​ရဲ၊ ရှေ​ဟာ​ရိ၊ အာ​သ​လိ၊- 27 ၂၇ ယာ​ရရှိ၊ ဧလိ​ယ၊ ဇိ​ခ​ရိ၊ တို့ပါ​ဝင်​ကြ​၏။ 28 ၂၈ ဤ​သူ​တို့သည်​ဘိုး​ဘေး​အ​စဉ်​အ​ဆက်​မှ အိမ်​ထောင်​ဦး​စီး​များ​ဖြစ်​ကြ​၍ သူ​တို့၏ သား​မြေး​များ​သည်​ယေ​ရုရှ​လင်​မြို့တွင် နေ​ထိုင်​ကြ​လေ​သည်။ 29 ၂၉ ယေ​ဟေ​လ​သည်​ဂိ​ဗောင်​မြို့ကို​တည်​ထောင်​၍ ထို​မြို့တွင်​အ​ခြေ​စိုက်​နေ​ထိုင်​လေ​သည်။ သူ ၏​ဇ​နီး​၏နာ​မည်​မှာ​မာ​ခါ​ဖြစ်​၏။- 30 ၃၀ သူ​၏​သား​ဦး​ကား​အာဗဒုန်​တည်း။ အ​ခြား သား​များ​မှာ​ဇု​ရ၊ ကိ​ရှ၊ ဗာ​လ၊ နေ​ရ၊ နာ​ဒပ်၊- 31 ၃၁ ဂေ​ဒေါ်၊ အ​ဟိ​သြ၊ ဇာ​ခ​ရိနှင့်​မိ​က​လုတ် တို့​ဖြစ်​၏။- 32 ၃၂ မိ​က​လုတ်​၏သား​သည်​ရှိ​မံ​ဖြစ်​၏။ သူ​တို့ ၏​သား​မြေး​များ​သည်​မိ​မိ​တို့​၏သား​ချင်း အ​ခြား​အိမ်​ထောင်​စု​များ​အ​နီး​ယေ​ရု ရှ​လင်​မြို့တွင်​နေ​ထိုင်​ကြ​လေ​သည်။ 33 ၃၃ နေ​ရ၏သား​သည်​ကိ​ရှ၊ ကိ​ရှ​၏သား​မှာ ရှော​လု​ဖြစ်​၏။ ရှော​လု​တွင်​ယော​န​သန်၊ မေ​လ​ခိ​ရွှ၊ အ​ဘိ​နာ​ဒပ်၊ ဣ​ရှ​ဗာ​လ​ဟူ​၍ သား​လေး​ယောက်​ရှိ​၏။- 34 ၃၄ ယော​န​သန်​၏သား​သည်​မေ​ရိဗ္ဗာ​လ​ဖြစ်​၍ မေ​ရိဗ္ဗာ​လ​၏သား​မှာ​မိက္ခာ​ဖြစ်​၏။ 35 ၃၅ မိက္ခာ​တွင်​ပိ​သုန်၊ မေ​လက်၊ တာ​ရာ၊ အာ​ခတ် ဟူ​၍​သား​လေး​ယောက်​ရှိ​၏။- 36 ၃၆ အာ​ခတ်​၏​သား​သည်​ယုဒ္ဒါ​ဖြစ်​၏။ ယုဒ္ဒါ​တွင် အာ​လ​မက်၊ အာ​ဇ​မာ​ဝက်၊ ဇိ​မ​ရိဟူ​၍ သား​သုံး​ယောက်​ရှိ​၏။ ဇိ​မ​ရိ၏​သား​သည် မော​ဇ၊- 37 ၃၇ မော​ဇ​၏သား​မှာ​ဗိ​နာ၊ ဗိ​နာ​၏သား​ကား ရေဖာ​ယ​ဖြစ်၏။ ရေဖာ​ယ၏​သား​သည် ဧလာ​သ၊ ဧလာ​သ​၏​သား​မှာ​အာ​ဇေ​လ ဖြစ်​သ​တည်း။ 38 ၃၈ အာ​ဇေ​လ​တွင်​အာ​ဇ​ရိ​ကံ၊ ဗော​ခေ​ရု၊ ဣ​ရှ မေ​လ၊ ရှ​ရိယ၊ သြ​ဗ​ဒိ၊ ဟာ​နန်၊ ဟူ​၍​သား ခြောက်​ယောက်​ရှိ​၏။- 39 ၃၉ အာ​ဇေ​လ​၏​ညီ​ဧ​ရှက်​တွင်​ဥ​လံ၊ ယေ​ဟုတ်၊ ဧလိ​ဖ​လက်​ဟူ​၍​သား​သုံး​ယောက်​ရှိ​၏။ 40 ၄၀ ဥလံ​၏သား​များ​သည်​ထူး​ချွန်​သော​စစ်​သူ​ရဲ များ​နှင့်​လေး​သည်​တော်​များ​ဖြစ်​ကြ​၏။ သူ ၏သား​မြေး​ပေါင်း​တစ်​ရာ့​ငါး​ဆယ်​ရှိ​၏။ အ​ထက်​တွင်​ဖော်​ပြ​ပါ​ရှိ​သူ​အ​ပေါင်း​တို့ သည်​ဗင်္ယာမိန်​အ​နွယ်​ဝင်​များ​ဖြစ်​သ​တည်း။

< ၁ ရာဇဝင်ချုပ် 8 >