< Ījaba 7 >

1 Vai cilvēkam nav karš virs zemes, un vai viņa dienas nav kā algādža dienas? 2 Tā kā kalps ilgojās pēc ēnas un kā algādzis gaida uz savu algu, 3 Tāpat man nākuši daudz bēdīgi mēneši, un grūtas naktis man ir piešķirtas. 4 Kad apguļos, tad es saku: kad atkal celšos? un vakars vilcinājās, un es apnīkstu mētāties gultā līdz gaismai. 5 Mana miesa ir apsegta ar tārpiem un vātīm, mana āda sadzīst un čūlo atkal. 6 Manas dienas ir ātrākas nekā vēvera (audēja) spole un beidzās bez nekādas cerības. 7 Piemini, ka mana dzīvība ir vējš un mana acs labuma vairs neredzēs. 8 Acs, kas nu mani redz, manis vairs neredzēs. Tavas acis uz mani skatās, un es vairs neesmu. 9 Mākonis iznīkst un aiziet, - tāpat kas kapā nogrimst, nenāks atkal augšām. (Sheol h7585) 10 Viņš neatgriezīsies atkal savā namā, un viņa vieta viņu vairs nepazīs. 11 Tā tad es savu muti neturēšu, es runāšu savās sirds bēdās, es žēlošos savā sirdsrūgtumā. 12 Vai tad es esmu kā jūra, vai kā liela jūras zivs, ka tu ap mani noliec vakti? 13 Kad es saku: mana gulta man iepriecinās, manas cisas atvieglinās manas vaimanas, 14 Tad Tu mani izbiedē ar sapņiem, un caur parādīšanām Tu mani iztrūcini, 15 Tā ka mana dvēsele vēlās būt nožņaugta, labāki mirt nekā tā izģinst. 16 Es esmu apnicis, man netīk mūžam dzīvot; atstājies jel no manis, jo manas dienas ir kā nekas. 17 Kas ir cilvēks, ka Tu viņu tik augsti turi un ka Tu viņu lieci vērā, 18 Un viņu piemeklē ik rītu, viņu pārbaudi ik acumirkli, 19 Ka Tu nemaz no manis neatstājies un mani nepameti, ne siekalas ierīt? 20 Ja esmu grēkojis, ko es Tev darīšu, Tu cilvēku sargs? Kāpēc Tu mani esi licis Sev par mērķi, ka es sev pašam palicis par nastu? 21 Un kāpēc Tu manus pārkāpumus nepiedod un neatņem manu noziegumu? Jo nu es apgulšos pīšļos, un kad Tu mani meklēsi, tad manis vairs nebūs.

< Ījaba 7 >