< Pirmā Laiku 8 >

1 Un Benjamins dzemdināja Belu, savu pirmdzimušo, Abzalu otru, Aru trešo, 2 Nohu ceturto un Rafu piekto. 3 Un Belam bija bērni: Adars un Ģerus un Abiūds 4 Un Abizuūs un Naēmans un Akoa 5 Un Ģerus un Zepupans un Hūrams. 6 Šie ir Eūda bērni, tie bija Ģebas iedzīvotāju tēvu namu virsnieki, un tos aizveda uz Manatu. 7 Proti Naēmans, Ahija un Ģerus; tas tos aizveda un dzemdināja Uzu un Ahijudu. 8 Un Zakaraīms dzemdināja Moaba zemē, kad tas Hušimu un Baeru, savas sievas, bija atlaidis, 9 No Odezas, savas sievas, viņš dzemdināja Jobabu un Cibju un Mezu un Malkamu, 10 Un Jeūcu un Zaķiju un Mirmu. Šie ir viņa dēli, tēvu namu virsnieki. 11 Un no Hušimas viņš dzemdināja Abitobu un Elpaālu. 12 Un Elpaāla bērni ir: Ēbers un Mizeams un Zamers. Šis uztaisīja Onu un Ladu un viņu ciemus. 13 Un Brija un Šemus, tie bija Ajalones iedzīvotāju tēvu namu virsnieki; šie izdzina Gatas iedzīvotājus. 14 Un Ahijus, Zazaks un Jeremots 15 Un Zebadija un Arads un Aders 16 Un Mikaēlis un Jespus un Jokus, tie bija Brijas bērni. 17 Un Zebadija un Mešulams un Iskus un Hebers, 18 Un Jezmerajus un Jezlija un Jobabs, tie bija Elpaāla bērni. 19 Un Jaķims un Sihrus un Zabdus 20 Un Elioēnajus un Ciltajus un Eliēls 21 Un Adaja un Braja un Zimrats, tie bija Šimeja bērni. 22 Un Jezpans un Ēbers un Eliēls 23 Un Abdons un Sihrus un Hanans 24 Un Ananaja un Elams un Antotija 25 Un Jepdeja un Pnuēls, tie bija Zazaka bērni. 26 Un ZamSerajus un Zekarija un Atalija. 27 Un Jaērezija un Elija un Sihrus, tie bija Jerokama bērni. 28 Tie bija tēvu namu virsnieki savos rados un valdnieki un dzīvoja Jeruzālemē. 29 Un Gibeonā dzīvoja Gibeona tēvs, un viņa sievai bija vārds Maēka. 30 Un viņa pirmdzimušais dēls bija Abdons, tad Curs un Ķis un Baāls un Nadabs. 31 Un Ģedors un Ahijus un Zeķers. 32 Un Miklots dzemdināja Zimeū, un tie dzīvoja arīdzan blakām saviem brāļiem Jeruzālemē pie saviem brāļiem. 33 Un Ners dzemdināja Ķisu, un Ķis dzemdināja Saulu, un Sauls dzemdināja Jonatānu un Malķizuū un Abinadabu un Ezbaālu. 34 Un Jonatāna dēls bija Meribaāls, un Meribaāls dzemdināja Mihu. 35 Un Mihas bērni bija: Pitons un Meleķs un Taērus un Ahazs. 36 Un Ahazs dzemdināja Joadu, un Joadus dzemdināja Alemetu un Asmavetu un Zimru, un Zimrus dzemdināja Mocu, 37 Un Mocus dzemdināja Bineū, tā dēls bija Ravus, tā Eliazus, tā Acels. 38 Un Acelim bija seši dēli, un šie ir viņu vārdi: Asrikams, Bokrus un Ismaēls un Zearija un Obadija un Hanans. Visi šie ir Aceļa bērni. 39 Un viņa brāļa Ešeka bērni bija: Ulams, viņa pirmdzimušais, Jeūs, otrais, un Elivelets, trešais. 40 Un Ulama bērni bija stipri varoņi, kas stopu vilka, un tiem bija daudz bērnu un bērnu bērni, simts piecdesmit; tie visi bija Benjamina bērni.

< Pirmā Laiku 8 >