< Pirmā Laiku 7 >

1 Un Īsašara bērni bija: Tolus un Puūs, Jazubs un Šimrons, četri. 2 Un Tolus bērni bija: Uzus un Revaja un Jeriēls un Jakmajus un Jebzams un Samuēls, savu tēvu namu virsnieki no Tolus, stipri varoņi savos rados; viņu skaits Dāvida laikā bija divdesmit divi tūkstoši un seši simti. 3 Un Uzus bērni bija: Jezraja. Un Jezrajas bērni bija: Mikaēls un Obadija un Joēls, Jezija, - pavisam pieci virsnieki. 4 Un tiem pēc saviem radiem, pēc saviem tēvu namiem bija karaspēka pulki trīsdesmit seši tūkstoši, jo tiem bija daudz sievu un bērnu. 5 Un viņu brāļi visos Īsašara rados bija stipri varoņi pēc uzzīmēšanas pavisam astoņdesmit septiņi tūkstoši. 6 Benjamina (bērni) bija: Belus un Beķers un Jediaēls, trīs. 7 Un Belus bērni bija: Ecbons un Uzus un Uziēls un Jerimots un Īrus, pieci virsnieki savu tēvu namos, stipri varoņi, un pēc uzzīmēšanas divdesmit divtūkstoš trīsdesmit un četri. 8 Un Beķera bērni bija: Zemirus un Joas un Eliēzers un Elioēnajus un Omrus un Jerimots un Abija un Anatots un Alemets, šie visi bija Beķera bērni. 9 Un pēc uzzīmēšanas savos rados tie bija savu tēvu namu virsnieki, stipri vareni ļaudis, divdesmit tūkstoši divi simti. 10 Un Jediaēļa bērni bija: Bilhans. Un Bilhana bērni bija: Jeūs un Benjamins un Eūds un Knaēna un Zetans un Taršišs un Aķizaārs. 11 Visi šie ir Jediaēļa bērni, tēvu namu virsnieki, stipri varoņi, septiņpadsmit tūkstoši divsimt, kas karā gāja. 12 Un Zupims un Hupims bija Īra bērni, un Hušims - Aķera bērni. 13 Naftalus bērni bija: Jakciēls un Gunus un Jecers un Šalums, Bilhas bērni. 14 Manasus bērni bija: Ezriēls, kas viņam piedzima. Un viņa lieka sieva no Arama tam dzemdēja Mahiru, Gileāda tēvu. 15 Un Mahirs ņēma par sievu Hupima un Zupima māsu, un viņas vārds bija Maēka. Un tā otra vārds bija Celofehads, un Celofehadam bija meitas. 16 Un Mahira sieva Maēka dzemdēja dēlu un sauca viņa vārdu Peres, un viņa brāļa vārds bija Zares, un šā dēli bija Ulams un Raķems. 17 Un Ulama bērni bija: Bedans. Šie bija Gileāda bērni, tas bija Mahira, tas Manasus dēls. 18 Un viņa māsa Moleķete dzemdēja Izudu un Abiēzeru un Maēlu. 19 Un Zemidas bērni bija: Aķejans un Šehems un Likus un Aniams. 20 Un Efraīma bērni bija: Zutelaks, tā dēls Bereds, tā Takats, tā Elada, tā Takats, 21 Tā Zabads, tā Zutelaks un Ezers un Eleads. Un Gatas vīri, tās zemes iedzīvotāji, šos nokāva, tāpēc ka tie bija nākuši lejā, viņu lopus atņemt. 22 Un Efraīms, viņu tēvs, žēlojās ilgu laiku, un viņa brāļi nāca to iepriecināt. 23 Un viņš gāja pie savas sievas, un tā tapa grūta un dzemdēja dēlu un viņš nosauca viņa vārdu Briju, tāpēc ka bēdas aizņēmušas viņa namu. 24 Un viņa meita bija Zeēra; tā uztaisīja Lejas un Kalna BetOronu un UzenZeēru. 25 Un Repus bija viņa dēls, tā dēls Rezeps un Telus, tā dēls Taāns, 26 Tā Laēdans, tā Amjuds, tā Elišama, 27 Tā Nuns, tā Jozuas. 28 Un viņu īpašums un mājvieta bija Bētele ar saviem ciemiem un pret rītiem Naērana un pret vakara pusi Ģezera ar saviem ciemiem, un Šeheme ar saviem ciemiem, līdz Gazai un viņas ciemiem. 29 Un sānis Manasus bērniem bija Betzeana ar saviem ciemiem, Taēnaka ar saviem ciemiem, Meģidus ar saviem ciemiem, Dora ar saviem ciemiem. Tanīs dzīvoja Jāzepa, Israēla dēla, bērni. 30 Ašera bērni bija: Jemnus un Ješvus un Jisvi un Berius un Zera, viņu māsa. 31 Un Berius bērni bija: Hebers un Malķiēls, šis ir Birzavita tēvs. 32 Un Hebers dzemdināja Javletu un Zomeru un Otamu un Zuū, viņu māsu. 33 Un Javleta bērni bija: Pazaks un Bimeals un Azvats; šie bija Javleta bērni. 34 Un Zomera bērni bija: Akus un Ragus un Jeūbus un Arams. 35 Un viņa brāļa Elema bērni bija: Zefus un Jemnus un Zeles un Amals. 36 Covas bērni bija: Zuūs un Arnevers un Zuals un Berus un Jemrus, 37 Becers un Ods un Šamus un Zilza un Jetrans un Beēra. 38 Un Jetera bērni bija: Jefunnus, Vizvus un Ara. 39 Un Ulas bērni bija: Araks un Aniēls un Ricja. 40 Visi šie bija Ašera bērni, tēvu nama virsnieki, izlasīti stipri varoņi, lielkungu virsnieki. Un pēc uzzīmēšanas kara spēkā tie bija skaitā divdesmit seštūkstoš vīri.

< Pirmā Laiku 7 >