Luka 22

1 Mukiti we inkoko isena mulungo chiuba kwina ha fwihi, uba ku sumpwa Impaseka. 2 Baprista ni Bañoli baba bi ni mulelo wa kwi haya Jesu, kono baba tiyi chichaba. 3 Satani abe njili kwa Judas Isikaliote yabli zumwi wa balutiwa bena ikumi ni bo bele. 4 Judas aba yendi ku Baprista ni Baeteleli ku wambola mwete ba mu betekele ku bali. 5 Baba tabite, ni ku zuminzana ku muha mali. 6 Aba zuminzani, ni ku lola inzila yo kumu lukulwila ku chichaba. 7 Izuba lya mukiti u sena mulungo chi lya sika, li baba ku swanela kuti ingu ye Paseka i haiwe. 8 Jesu aba tumi Peter ni Joani kuti baka lukise i paseka kuti balye, 9 Chiba mubuza kuti, Ko saka kuti tuka lukise njo kuhi? 10 Aba be tabi, “Mu ni teke, Chi mwa ke njila mu munzi mumu shangane Mukwame yo hindite kahambwe ka menzi. Mumwi chilile mwi nzubo yete ake njile. 11 Imi mu mu wambile si nzubo kuti, Muluti u wamba kwenu, Inzubo mwete a lile i paseka ni ba Lutwana bakwe inahi?” 12 Mwa mi tondeze inzubo ina kwi wulu inkando i lukiswe. Mulukise mwa teni. 13 Mi chi ba yenda, ni ku wana mwa ba ba teli, imi chiba lukisa ipaseka. 14 Inako ha i sika, che kala he ntafule ni ba lutwana. 15 Imi cha ba cho kuti, ni lakaza hahulu ku lya i paseka nenwe hani seni ku zuwiswa kuchisa. 16 Linu ni wamba kwenu, kuti kani li i paseka hesi chiye zibiswa mu mubuso wa Mulimu. 17 Jesu cha hinda i nkomoki, ha manaku litumela, ni ku cho kuti muhinde ichi muli abele. 18 linu chati ku bali, kete ni nwe i waine hape hesi mubuso wa Ireeza chi weza. 19 Cwale cha hinda chinkwa, ha mana ku litumela, cha chi komauna, ni ku baha ni ku cho kuti,” uwu nji mubili wangu mu lye nje nkupuzo yangu.” 20 Cha hinda i nkomoki che nzila i swana haba mana kulalila, chati, iyi inkomoki chilikani chetu ka malaha, angu ete e tikilwe nwe. 21 Kono mu teke. Yoni beteka wina neme he ntafule. 22 Mukuti Mwana we Ireeza che ziba kuti mukwi kalile, cwale kwina bumai kuya ba bi ni mulelo wo wa ku beteka. 23 Imi chiba tanga ku libuza mukati kabo, kuti njeni wina muhupulo uwo. 24 Imi chi kwa buka i nkani mukati kabo kuti yo hupulelwa kuba mukando njeni, 25 Chacho ku bali, Ba simwine bena bubusi hewulu lyabo, mi nji bena ziho hewulu lyabo ba sumpwa kuti bayendisi. 26 kanji ku bi bulyo nenwe. Kono, mu leke yo li hinda bukando mukati kenu abe munini, mi mu leke yo lihinda ku sepahala abe bulyo; 27 Imi mukando, ibe iye wi kala he ntafule, kapa yo ha? Kanji wi kele he ntafule? Mukuti ime ni na mukati kenu ni ha. 28 Kono njenwe mu be ntanzi mu miliko yangu. 29 Imi muni mihe Mubuso, sina mwa ba ni heli Tayo mubuso, kuti mulye ni ku nwa he ntafule yangu mu Mubuso wangu. 30 Imi ka mwi kale ha chipula cha bu simwine ni ku atula luzubo lwa Isilaele. 31 Simon, Simon, bone, Satani uni kumbila kuti ami helule sina lungu lwa mauza. 32 Kono chi na mi lapelela kuti itumelo yenu kanji i boleli hansi. Hachi mwa bola mukole ni mwachako. 33 Pitrosi cha wamba kwali, “Simwine, ni li bakenye ku yenda newe mwi ntolongo kapa ku fwa.” 34 Jesu che taba kuti, Pitrosi koni sampule ko tatwe pili mukombwe ni useni ku lila.” 35 Jesu aba wambi ku bali, “Hani mi tuma ni mu sena chipaupau, ni mukotana usena zilyo, ni sangu, mu ba buli nzi?” Chi be taba, “Kakwina.” 36 Cwale cha wamba kubali kuti, Kono hanu, wina chipaupau ni mukotana we zilyo a zi hinde. Umwi ya sena mukwale, a uze ingubo yakwe a wule mukwale. 37 Chini wamba kwenu niti, chi ñoletwe ku amana neme kachi zuzilizwe, Mi a balelwe kuba sinyi! Mukuti zakwe chi za tendahala. 38 Chiba wamba, “Simwine, lole, milinga yobele” Imi che taba, “Ku shiyeme.” 39 Hamana mulalilo, Jesu cha yenda, mwa yendelanga, kwi lundu lya zi samu za Olive, mi balutwana bakwe chiba mwi chilila. 40 Haba ka sika, chati ku bali, “mu lapele mukuti kanji mwi njili mu miliko.” 41 Cha chunduluka ku bali chibaka chi likana ni ku zindwa kwe ibwe cha kubama ni ku lapela, 42 Nati, “Tayo, haiba mo sakile u zwise i nkomoki kwangu. Kanji uchiti muni sakila, ku chitwe mo sakila. 43 Imi ingeloi lizwa kwi wulu chilye za kwali, ku mu koza, 44 Cwale ha ba bile mubukabo cha lapela ahulu, mane chitukutuku chi a donka ubu malaha a wila hansi. 45 Ha mana ku lapela cheza ku Balutwana bakwe cha ba wana kuti balele cha maswabi abo, cha ba buza kuti, “Chinzi ha mu lele? Mu buke mu lapele, kuti kanji mubi mu mu liko.” 46 47 Haba ku si wamba, chi kweza chikwata, ni Judas, umwi wa balutwana yo ba hitile, cheza hafwihi ni Jesu cha mu chuchuna, 48 imi Jesu cha wamba kwali, “Judas, chiwa beteka mwana'muntu cha kumu chuchuna.” 49 Abo ba ba zimbukite Jesu haba bona zi ba ku pangahala, chi bati, “Simwine, tulwe ka mukwale?” 50 Cwale zumwi ca hinda mukwale ni ku konokola muhikana wo Muprisita mukulwana, ku mu konokola kutwi kwe chilyo. 51 Jesu chati, “ku shiyeme.” Cha wonda kutwi, ni ku mu hoza. 52 Jesu cha wambila baprisita ba kulwana, ni manduna ni balibeleli be nkeleke, ni bakulwana be chisi ba ba kezi kwa kwe, mwiza kwangu che mikwale ne nkoli ubu mu bwima musa? 53 Hani bena nenwe mazuba wonse mwi nkeleke, kana muba biki iyanza lyenu hangu. Kono nje nako inu yenu ni ziho ze chinzime. 54 Imi chi ba muwonda, kumu twala ku nzubo yo Muprisita mukulwana. Linu Pitrosi aba mwi chilile kule zana. 55 Haba mana ku tumbuza mulilo ha kati ke lapa chi be kala hamwina, ni Pitrosi che kala nabo. 56 Muhikana zumwi wa ba kazana cha mu bona ha mulilo, niku mu lolisa chati, “Naye uzu imwakwe wa Jesu.” 57 Linu Pitrosi cha kanana, chati, “Mukazana, Kani mwizi uzo.” 58 Ha ku hita kaba kazana zumwi cha mubona, chati, “Uzumwi wa bo.” Imi Pitrosi chati, “Mukwame, ka njime.” 59 Ha ku hita i hola zumwi Mukwame cha pihelela kuti,” Initi uzu mukwame a bena naye wuzu, Mugalileya,” 60 Imi Pitrosi chati, “Mukwame, kani zi izo zo wamba.” Na chi wamba, Mukombwe chiwa lila. 61 Jesu cha chebuka niku lola Pitrosi. Imi Pitrosi cha hupula manzwi a Simwine, ha wamba kwali kuti, Pili mukombwe nu seni ku lila totatwe ko be choni sampwile.” 62 Pitrosi cha zwila hanze, ku ka lila. 63 Bakwame baba ku gantela Jesu baba kumu shenda ni kumu kaba. 64 Haba mana ku mu sumina isila ku menso, chiba mu buza, kuti,” U nuhe wa ku kaba kuti njeni?” 65 Chi bawamba ziwambo zingi kwa Jesu. 66 Hali zwa izuba, bakulwana, ni ba kulwana ba Prisita ni bañoli chi ba kopana hamwina ku mu twala kwi nkuta, 67 Chibati, 'haiba njewe Kelesite, “tu wambile, “Kono cha ba wambila kuti, “chi na mi wambila, kete muni zumine.” 68 Mi niha ni mi buza, kete muni tabe. 69 Kuzwa sunu, Mwana wa Muntu mwe kale kwi yanza lya bulyo ka ziho ze Ireeeza.” 70 Bonse Chibati, “Linu u Mwana we Ireeeza?” Imi Jesu cha cho kuti, “Mwa wamba njeme” 71 Chi bati “Chinzi hatu saka buniti? Mu kuti twa zuwa buniti buzwa mu kaholo kakwe.”