Makolose 2

1 Kakuli ni saka kuti mwi zive bukando vwa manyando aniva vi ka chenu, chavo kwa Laudesiya, mi vungi kana vava voni chifateho changu mu nyama, 2 Ni seveza njikuti inkulo zavo zi susuwezwe chaku letwa hamwina mwi lato ni mu chose chifumu cha kwi zula nsepo ye nkutwisiso, mu maano a vuniti vuli patite vwa Ireza, nji kuti, Keresite. 3 Mwali vonse vufumu vwa vutali ni maano zi patitwe. 4 Ni wamba ichi iri kuti nanga yenke ye ta mi cenge ca vuwambi vo ku wondelela. 5 Mi niha ni sena nanwe mu nyama, kono nina nenwe mu luhuho. Ni nyakalala ku vona vuiswalo vwenu ni ca ziho ze ntumero yenu mwa Keresite. 6 Sina hamu va tambuli Keresite Simwine, mu yende mwali. 7 Mu vyalwe cha kukola mwali, mu zakwe hali, mu simululwe mu ntumero sina mumu va rutirwa, ni ku kwatisa mu ku litumera. 8 Mu vone kuti kakwina yo mi hapa kuya cha buchaziba ni bu chengeleli vwa mukungulu vu letwa chizo za vantu, kwi zuziliza ku mayendero e inkanda, ni kusa li zuziliriza kwa Keresite. 9 Kakuli mwali mu hala vutungi vonse vwa muviri we Ireza. 10 Mi mwi zuzizwe mwakwe. Nji mutwi wa ziho zonse ni maata. 11 Mwali muva twaliwa ku mupato u sana uva chitwa cha vantu mu ku zwiswa ku muviri we nyama, kono mu mupato wa Keresite. Muva ungwa naye mu nkorovezo. 12 Mi mwali muva zwiswa che ntumero mu maata a Ireza, yava mu vusi ku vamu bafu. 13 Mi cwale hamu va fwile kwi nfoso zenu ni mukuva mu mupato we nyama yenu, ava mi pangi kuhala hamwina naye ni ku tu swalela zonse infoso zetu. 14 Ava sindi indava zetu zonse za zikoroti ni ntaero zi ba tu lwisa. A va zi zwisi zonse ni ku zi kokotela ha chifapano. 15 Ava zwisi maata ni zibo. Che mpatalaza chazi zibahaza ni ku va twala ku koma che nyakalalo cho mukwa we chifapano chakwe. 16 Nji kuti, kanji mu zimini nanga yenke yo mi atula mu kulya kamba ku nya, kamba kaze zuva lya mukiti, kamba mwezi muhya, kamba ka mazuva a mukivero. 17 Izi muzuunde wa zintu zi keza, kono mutomo nji Keresite. 18 Kanji mu zuminini yo saka ze nyama ni ku lumbeka kwa mañeloi ku mi atula kuzwa ku mupuzo wenu. Muntu wina vulyo wi njira mu zintu za vaa voni ni ku litunduvula che mihupulo yakwe ye nyama. 19 Ka kwatilili ku mutwi. Chizwa ku mutwi kuti muviri wonse ku sika mwi nuungo ni matefukiro zi tenda ni ku kwatila hamwina; chi kula ni cha mukulilo u herwe nji Ireza. 20 Heva uva fwi ni Keresite cha zitendiso ze nkanda, chizi ho hala che ntamo ze nkanda: 21 “Kanji u kwati, kamba ku sola, kamba ku wonda”? 22 Zonse izi zintu zi twala ku vu lyangelino ni ntuso, cha kuya ka milao ni ntuto za vantu. 23 Iyi milao ina ku luka kwa kuli pangila chirumeri ni che nyama ni ntakazo za muvili. Kono ka zina vutokwa ku ku li twala mu nyama.