Ezekiel 40

1 In len aksingoul ke yac sasu, su pa yac aklongoul limekosr tukun utukla kut nu in sruoh, ac yac aksingoul akosr tukun sruoh acn Jerusalem — in len sac nga pulakin ku lun LEUM GOD oan fuk, ac El usyula liki acn sac. 2 In aruruma se inge, God El usyula nu in facl Israel ac filiyuwi fin soko eol fulat. Nga liye lohm puspis ye mutuk, oana luman sie siti. 3 El sifil usyu apkuranyang kutu, na nga liye sie mukul su saromrom oana osra bronze. Mwet se inge el tu ke sie mutunpot, ac sruok sie ah linen ac soko sak in srikasrak. 4 Na mukul sac fahk nu sik, “Mwet sukawil moul la, ngetang liye. Lohng akwoya, ac lohang nu ke ma nukewa nga ac fahk nu sum inge, mweyen pa inge sripen utuku kom nu inse inge. Kom enenu kom in fahk nu sin mwet Israel ma nukewa kom liye inge.” 5 Ma se nga liye ah pa sie pot rauneak acn se Tempul uh oan we. Na mukul sac el eis sak in srikasrak soko lal, su fit singoul lusa, ac sang srikeya pot sac. Fulatan pot sac fit singoul, ac matoltoliya fit singoul. 6 Na el som nu ke mutunpot se ma oan ngetla nu kutulap. El fanyak ke step we, ac ke el sun acn lucng, el srikeya acn in utyak, su oasr ke fit singoul loaliya. 7 Meet kutu liki acn sac, oasr acn in uti-utyak, su oasr fukil onkosr lun mwet topang we, tolu oan layot ac tolu oan lasa. Kais sie infukil inge maspang, fit singoul ke siska akosr ah, na sinka inmasrlon fukil inge fit oalkosr. Oasr sie pac acn in uti-utyak nu meet fit singoul lusa, su som nu ke sie infukil ma oan ngetang nu ke Tempul, pangpang fukil in utyak. 8 Na mukul sac srikeya infukil se inge tuh na fit singoul akosr loaliya. 9 Acn se inge pa safla ke infukil se ma oan ngetang nu ke Tempul ah, ac sinka we uh fit akosr matoltol. 10 (Infukil lun mwet topang inge nufon lupa sefanna, ac sinka ma oan inmasrlon fukil inge oana sie matoltol kac uh.) 11 Tok, mwet sac srikeya sralapan acn in uti-utyak se ma oan ke mutunpot sac. Nufonna lusen acn sac fit longoul luo, ac masrol se ke mutunpot luo ma ikak ah fit singoul onkosr. 12 Meet liki kais sie fukil lun mwet topang inge oasr otolyuk pusisel se, inch longoul fulata ac inch longoul matoltoliya. (Infukil inge fit singoul siska akosr ah kewa.) 13 Na el srikeya pac masrlon pesinka se tok ke sie fukil ah, nwe ke pesinka se tok ke fukil se ma oan tulame ah, ac lusa se inge oasr ke fit angngaul luo. 14 Infukil se ma oan oe ke saflaiyen acn se inge oan nget nu ke acn mwesas se inmasrlon Tempul ac kalkal uh. El srikeya infukil sac tuh na fit tolngoul akosr sralap. 15 Lusen acn sac nufon, fahla ke mutunpot sac nwe ke pesinka se lik ke infukil se tok ah, oasr fit oalnoul akosr. 16 Oasr winto srisrik ke sinka lik ke infukil inge, ac oayapa ke sinka loac inmasrlon infukil uh. Oasr petsa in sak palm kihlyak ke acn loac ma oan ngetang nu ke acn in uti-utyak sac. 17 Mwet sac pwenyula liki acn in uti-utyak sac nu ke acn mwesas sac luin kalkal uh. Oasr infukil tolngoul musala pe kalkal se lik ah, ac ke mutun infukil inge oasr acn se loeyukla ke eot fwel, 18 su rauneak acn mwesas sac nufon. Acn mwesas se lik inge pusisel kutu liki acn mwesas se loac ah. 19 Oasr mutunpot se oan fulatak kutu su pa acn in utyak nu ke acn mwesas se loac ah. Mwet sac srikeya inmasrlon mutunpot luo ah tuh na fit siofok onngoul oalkosr lusa. 20 Na mwet sac srikeya mutunpot se oan layen epang, su nien utyak nu ke acn mwesas se lik ah. 21 Fukil tolu lac lac lun mwet topang, ma oan sisken acn in uti-utyak, oayapa sinka inmasrlon fukil inge, ac infukil se ma oan ngetang nu ke Tempul, nufonna oana lupan ma oan ke mutunpot layen kutulap. Lusen acn in uti-utyak sac pa fit oalngoul akosr, ac sralap kac pa fit angngaul luo. 22 Fukil in utyak sac, winto ah, ac petsa in sak palm ma kihlyak ah, oapana ma ke mutunpot layen kutulap. In acn sac oasr step itkosr in fanyak nu ke mutunpot ah, ac fukil in utyak sac oan ke saflaiya ngetang nu ke acn mwesas se inmasrlon kalkal luo ah. 23 Oasr pac sie mutunpot lainang mutunpot se inge ma ac utyak nu ke acn mwesas se loac, su oapana mutunpot layen kutulap ah. Na mwet sac srikeya lusen inmasrlon mutunpot luo inge tuh na fit siofok onngoul oalkosr lusa. 24 Na mwet sac sifil pwenyula nu ke layen nu eir ah, na kut sifil liye sie pac mutunpot we. El srikeya sinka kac ah, oayapa infukil in utyak sac, tuh na lupan pacna mutunpot tafunyen ngia. 25 Oasr pac winto ke fukil inge oana acn ngia. Lusen acn in uti-utyak sac nufon pa fit oalngoul akosr, ac sralap ah pa fit angngaul luo. 26 Oasr step itkosr ma utyak nu kac, ac infukil in utyak ah oan pac ke saflaiyen acn se ma oan ngetang nu ke acn mwesas sac. Oasr pac petsa in sak palm kihlyak ke sinka loac ma oan ngetang nu ke acn in uti-utyak ah. 27 In acn se inge, oasr pac acn in utyak se ma ac fahla nwe ke acn mwesas se loac. Mwet sac srikeya lusen acn sac tuh na oasr fit siofok onngoul oalkosr nwe ke nien utyak se akluo ah. 28 Mwet sac pwenyu utyak ke mutunpot layen nu eir fahla nwe ke acn mwesas se luin kalkal ah. El srikeya mutunpot sac tuh na oapana mutunpot ke kalkal lik ah. 29 Infukil lun mwet topang, ac infukil in utyak ah, ac sinka loac ah, oapana lupan ma ke mutunpot saya. Oasr pac winto ke infukil ke mutunpot se inge. 30 Lusen mutunpot se inge pa fit oalngoul akosr ac sralap kac pa fit angngaul luo. 31 Fukil in utyak ah oan ngetang nu ke acn mwesas se ngia, ac oasr pac petsa in sak palm kihlyak ke sinka in acn in uti-utyak uh. Step oalkosr pa fanyak nu ke mutunpot se inge uh. 32 Mwet sac pwenyu ke mutunpot layen kutulap ac utyak nu in acn mwesas se loac. El srikeya mutunpot sac tuh na lupanna ma saya ah. 33 Infukil lun mwet topang, infukil in utyak, ac sinka loac ke acn in uti-utyak ah, oapana lupan ma ke mutunpot saya ah. Oasr winto raunela acn inge, oayapa ke fukil in utyak sac. Lusa nufon oasr ke fit oalngoul akosr, ac sralap kac pa fit angngaul luo. 34 Infukil in utyak sac oan ngetang nu ke acn mwesas se lik ah. Oasr pac petsa in sak palm kihlyak pesinka ke acn in uti-utyak sac. Step oalkosr pa fanyak nu ke mutunpot se inge uh. 35 Na mwet sac pwenyula nu ke acn in uti-utyak ke mutunpot layen epang. El srikeya tuh na lupanna mutunpot saya ah. 36 Oasr pac infukil lun mwet topang, ac sinka loac uh yunla pac, oasr pac infukil in utyak se, ac winto uh raunela, oapana acn saya uh. Lusen ma inge kewa pa fit oalngoul akosr, ac sralapa uh fit angngaul luo. 37 Fukil in utyak sac oan ngetang nu ke acn mwesas se lik ah. Oasr pac sak palm kihlyak pesinka ke acn in uti-utyak ah. Step oalkosr pa fanyak nu ke mutunpot se inge uh. 38 Ke acn mwesas se lik ah, oasr lale se kupasryang nu ke mutunpot layen epang — ikakla nu ke infukil in utyak ma oan ngetla nu ke acn mwesas sac. Pa inge acn se ma elos ac ohlla monin kosro ma ac fonna kisakinyuk. 39 Ke fukil in utyak se inge, oasr tepu akosr — luo lac ac luo lac. Fin tepu inge pa elos ac uniya kosro ma elos ac kisakin uh — finne ma ac fonna kisakinyuk, ku mwe kisa ke ma koluk, ku mwe kisa in akfalye ma koluk lukma. 40 Likinum ke fukil in utyak ah oasr pac tepu akosr, kais luo oan sisken acn in utyak ke mutunpot epang uh. 41 Ouinge oasr tepu oalkosr, yen kosro ma ac kisakinyuk uh ac anwuki fac: akosr oan in lale sac, ac akosr oan ke acn mwesas sac. 42 Tepu akosr ma oan in lale sac orekmakinyuk in akoela kosro ma ac fonna kisakinyuk. Tepu inge orekla ke eot tufahl, inch longoul fulata, ac fin tepu uh inch tolngoul maspang. Kufwa nukewa ma orekmakinyuk in akoela kosro nu ke kisa oan fin tepu inge. 43 Oasr ipinsak inch tolu sralap sang kuhlasak fin sisken tepu uh. Ikwa nukewa ma ac kisakinyuk uh, ac fili oan fin tepu inge. 44 Na mukul sac pwenyula nu in acn mwesas se oan loac. Oasr infukil luo ikakla nu ke acn mwesas sac — sie nget nu eir sisken mutunpot epang ah, ac sie nget nu epang sisken mutunpot eir. 45 Mwet sac fahk nu sik mu infukil se ma nget nu eir ah ma lun mwet tol su kulansap in Tempul, 46 ac infukil se ma nget nu epang uh ma lun mwet tol su kulansap ke loang uh. Mwet tol inge kewa fwilin tulik natul Zadok. Elos mukena ke sruf lal Levi pa filfilla in utyak nu ye mutun LEUM GOD in kulansupwal. 47 Mwet sac srikeya acn mwesas se loac tuh na fit siofok onngoul oalkosr maspang. Tempul ah oan layen nu roto, ac loang in kisa oan mutun Tempul uh. 48 Na el pwenyula nu ke sawalsrisr ke Tempul. El srikeya: fit longoul akosr lusa, ac fit eu sralap, ac oasr sinka lac lac su fit limekosr matoltol. 49 Oasr nien fan nu ke infukil in utyak ah, su fit tolngoul akosr lusa ac fit longoul sralap. Oasr sru lukwa ke nien utyak ah — soko lac ac soko lac.