Luo Samuel 22

1 Ke LEUM GOD El molella David liki inpaol Saul ac mwet lokoalok pac saya, na David el onkakin on soko inge nu sin LEUM GOD: 2 LEUM GOD El eot ku luk, nien wikla luk, Ac Mwet Lango luk. 3 God luk El mwe loang luk, Ke nga muta yorol nga inse misla. El loangeyu oana sie mwe loeyuk; El lain mwet lokoalok luk ac ase misla nu sik. El mwet lango luk; El loangeyu ac moliyula liki mwe lokoalok. 4 Nga pang nu sin LEUM GOD, Ac El moliyula liki mwet lokoalok luk. Kaksakin LEUM GOD! 5 Noa lun misa apinyula; Noa lun kunausten toki nu fuk. 6 Mwe kapir lun misa srumasryula, Ac kulyuk akola in sruokyuwi. (Sheol h7585) 7 In keok luk, nga pang nu sin LEUM GOD; Nga pang nu sin God luk tuh Elan kasreyu. In tempul lal el lohng pusrek; El porongo ke nga pang Elan kasreyu. 8 Na faclu rarrar ac usrusryak; Pwelung yen engyeng uh mukuikui ac kusrusrsrusr Mweyen God El kasrkusrak! 9 Kulasr fofosryak liki infwacl, Sie e in kunausten ac mulut fol sikyak liki oalul. 10 El seya acn lucng ac tufoki, Wi sie pukunyeng lohsr ye nial. 11 El sohksok mui fin cherub; El pwesroul ke poun eng uh. 12 El nokmulla ke lohsr; Pukunyeng matoltol sessesla ke kof raunella. 13 Mulut fol firiryak liki sarom su oan ye mutal. 14 Na LEUM GOD El ngirngir yen engyengu me, Ac pusren God Kulana lohngyuk. 15 El pisrik pisr natul, ac mwet lokoalok lal fahsrelik; Ke kalmelik lun sarom El oru elos kaingelik. 16 Ke LEUM GOD El kai mwet lokoalok lal Ac ngirla nu selos ke kasrkusrak, Acn loal in meoa wanginla koano, Ac pwelung lun faclu ikakelik. 17 LEUM GOD El saplaki lucng me ac sruokyuwi; El amakinyuyak liki inkof loal. 18 El moliyula liki mwet lokoalok kulana luk, Ac liki elos nukewa su srungayu. Elos arulana ku likiyu. 19 Ke nga muta in mwe ongoiya, elos lainyu, Tusruktu LEUM GOD El loangeyula. 20 El kasreyu ac srukyuyak liki mwe fosrnga; El moliyula mweyen el insewowo sik. 21 LEUM GOD El ase lacnen orekma suwohs luk; El akinsewowoyeyu mweyen wangin ma koluk luk. 22 Nga akos na ma sap lun LEUM GOD; Nga tiana forla liki God luk. 23 Nga karinganang ma sap lal nukewa, Nga tia seakos ma El sapkin. 24 El etu lah wangin ma sutuu luk, Ac nga sifacna liyeyuyang tuh nga in tia oru ma koluk. 25 Ouinge El ase mwe mol nu sik mweyen nga oru ma suwohs, Mweyen El etu lah wangin mwetik. 26 O LEUM GOD, kom oaru nu selos su oaru nu sum, Ac kom arulana wo nu selos su moul suwohs. 27 Kom nasnas nu selos su nasnas, A kom kwaselos su koluk. 28 Kom molelos su inse pusisel, A kom akpusiselyalos su inse fulat. 29 LEUM GOD, kom kalem luk; Kom sisla lohsr likiyu. 30 Kom akkeyeyu tuh nga in lain mwet lokoalok luk Ac ase ku nu sik in kutangla loang lalos. 31 Suwoswoslana orekma lun God se inge, Kas lal arulana pwaye ac fal in lulalfongiyuk! El oana sie mwe loang Nu sin mwet nukewa su suk molela sel. 32 LEUM GOD mukena El God; God mukena El mwe loang lasr. 33 God se inge El nien molela ku luk; El oru inkanek luk in misla ac wo. 34 El akkeye niuk in suwohs oana soko deer; El karinginyu fineol uh. 35 El akpahyeyu nu ke mweun Tuh nga in ku in orekmakin mwe pisr kulana. 36 O LEUM GOD, kom karinginyu ac moliyula; Kasru lom oru nga in pwengpeng. 37 Kom karinginyu tuh nga in tia sruoh, Ac nga soenna ikori. 38 Nga ukwe mwet lokoalok luk ac kutangulosla; Nga tia tui nwe ke na nga kunauselosla. 39 Nga srunglulosi, ac elos tia ku in tuyak; Elos kutangyukla oan ye mutuk. 40 Kom akkeyeyu nu ke mweun Ac ase kutangla fin mwet lokoalok luk. 41 Kom oru mwet lokoalok luk in kaing likiyu; Nga kunauselosla su srungayu. 42 Elos suk mwet in kasrelos, a wangin mwet molelosla; Elos pang nu sin LEUM GOD, a El tiana topuk. 43 Nga toanelosi, ac elos ekla oana kutkut; Nga itungulosi oana fohk furarrar inkanek uh. 44 Kom moliyula liki mwet alein nu sik, Ac oakiya tuh nga in leum fin mutunfacl uh; Mwet ma nga tia etu, inge elos orekma nu sik. 45 Mwetsac elos srim ye mutuk; Ke elos lohng pusrek, elos akos. 46 Pulaik lalos wanginla Ac elos rarrar ke elos tuku liki pot ku lalos. 47 LEUM GOD El moul! Kaksakin El su nien molela luk! Fahkelik pwengpeng lun God ku su moliyula! 48 El ase kutangla fin mwet lokoalok luk; El akpusiselye mutunfacl su muta ye kolyuk luk 49 Ac moliyula liki mwet lokoalok luk. O LEUM GOD, kom ase kutangla fin mwet lokoalok luk Ac liyeyuyang liki mwet sulallal. 50 Ouinge nga kaksakin kom inmasrlon mutunfacl uh; Nga onkakin on in kaksak nu sum. 51 God El sang kutangla lulap nu sin tokosra lal; El akkalemye lungse kawil lal nu sel su el sulela, Aok, nu sel David ac fita lal ma pahtpat.