< Luka 17 >

1 Yesu akabhajobhela bhanafunzi bha muene, “mambo ghabhisababisha bhanu bhabhombayi dhambi ghilondeka lepi kuhomela, lakini ole wake jha isababisya! 2 Ngajhijhele heri munu ojhu ngaafungibhu ligenga lya lilopa lya kusyaghila pa n'singu ni kutaghibhwa mu bahari kuliko kumbomba mmonga ghwa abha bhadebe akhetayi dhambi. 3 Mukilendayi. Kama ndongo bhu akukosili umwonyayi, na akutubuajhi msameajhi. 4 Kama akukosili mara saba kwa ligono limonga akahida kwa bhebhe ijobha, 'nitubu,' m'sameajhi!” 5 Mitume bha muene bhakan'jobhela Bwana, “Tujhongeselayi imani jha jhotu.” 6 Bwana akajobha, “Kama ngamujha ni imani kama punje jha haradarii, ngamubhwesi kuujobhela libehe e'le lya mkuyu, 'dupukayi na ukamelayi mu bahari,' nibhwene ngaubhatiili. 7 Lakini niani miongoni mwa muenga, ambajhe ajhe ni mtumishi jhailema n'gonda au jhaidima kondoo, ibeta kun'jobhela akerukayi kun'gonda hidayi manyata na utamayi uliajhi kyakulya? 8 Je ibeta lepi kun'jobhela niandalilaiji kyakulya niliajhi, na ukikongayi mkanda na unitumikilayi mpaka panibeta kumala kulya ni kunywa. Baada jha apo wibeta kulya ni kunywa? 9 Ibeta lepi kumbombesya mtumishi ojhu kwandabha atimisi ghala gha an'jobhili? 10 Mebhu ni muenga mkabhombayi gha mlaghisibhu mjobhayi 'Tete twe bhatumishi twetukastahili lepi. Tubhombi tu ghala ghaghalondekeghe kubhombeka.' 11 Jhatokili kwamba bho isafiri kulota Yerusalemu, a'petili mpakani mwa Samaria ni Galilaya. 12 Bhoijhingili mu kijiji kimonga, okhu abhonene ni bhanu kumi bhabhajhele ni ukoma. Bhakajhema patali 13 Bhakapwesya sauti bhakajobha “Yesu, Bwana tuhurumilayi.” 14 Bho abhabhwene akabhajobhela, “Mulolayi mkakilesiajhi kwa makuhani.” na bhene bho bhilota bhatakasiki. 15 Mmonga ghwa bhene bho ambwene aponili, akakerebhuka kwa sauti mbaha akan'sifu K'yara. 16 Akapiga magoti mu magolo gha Yesu akan'shukuru. Muene ajhele Msamaria. 17 Yesu ajibili, akajobha, “Je bhatakasikilepi bhoha kumi? bhajhendaku bhala bhamana tisa? 18 Ajhelepi hata mmonga jhaabhonekene kukerebhuka ili kun'tukusya k'yara, isipokujha ojho n'hesya?” 19 Akan'jobhela, “Jhinukayi na alotayi imani jha jhobhi jhikuponyisi.” 20 Bho akotibhu ni Mafarisayo kujha ufalme bhwa K'yara bhwihida ndali, Yesu akabhajibu akajobha, “Ufalme bhwa K'yara sio khenu ambakyo kibhwesya kubhonekana. 21 Wala bhanu bhibeta lepi kujobha, 'Langayi apa!' au, 'Langayi khola!' kwandabha ufalme bhwa K'yara ajhele mugati mwa jhomo.” 22 Yesu akabhajobhela bhanafunzi bha muene, “Wakati wibeta kufika ambapo mwibeta kunoghela kujhibhona moja jha magono gha mwana ghwa Adamu, lakini mwibeta lepi kujhibhona. 23 Bhibeta kubhajobhela, 'Langayi, khola! Langayi apa!' Lakini msil'oti kulanga, wala kubhakhesya, 24 Kama umeme bhwa radi kya bhwimulika mu anga kubhwanjila lubhafu l'ongi hadi l'ongi. Mebhu hata mwana ghwa Adamu ibeta kujha mebhu mu ligono lya muene. 25 Lakini hoti jhibeta kulondeka kutesibhwa mu mambo ghamehele ni kubelibhwa ni kizazi ekhe. 26 Kama kyajhikajhele magono gha Nuhu, ndo kyajhibetakujha mu magono gha mwana ghwa Adamu. 27 Bhalili, bhanywili, bhakagega ni kugegikibhwa mpaka ligono lela ambalyo Nuhu bho ajhingili mu safina ni gharika ikahida ni kubhaangamisya bhoha. 28 Ndo kyajhikajhele mu magono gha Lutu, bhalili, kunywa, bhagolili ni kuhemelesya, kulema na bhajengili. 29 Lakini ligono lela Lutu bho abhokili Sodoma, jhatonyili fula jha muoto ni kiberiti kuhoma kumbinguni jhabhaangamisi bhoha. 30 Mebhu ndo kyajhibetakujha mu ligono lela lya mwana ghwa Adamu paibetakufunulibhwa. 31 Ligono e'lu, usinduhusu jha ajhele padari jha nyumba aseleleyi kutola bidhaa sya muene mugati munyumba. Na usinduhusu jha ajhele kun'gonda kukerebhuka kunyumba. 32 Mkhombokajhi ghwa Lutu. 33 Jhejhioha jha ijaribu kughaokola maisha gha muene ibeta kughajhasya, lakini jhejhioha jha ibeta kujhesya maisha gha muene ibeta kughaokola. 34 Nikabhajobhela, kiru ekhu kibeta kujha ni bhanu bhabhele pa kitanda kimonga. Mmonga ibeta kujha ni jhongi ilekibhwa. 35 Kubetakujha ni bhadala bhabhele bhisyagha nafaka pamonga, 36 mmonga itolibhwa ni jhongi ilekibhwa.” 37 Wakamwuliza, “Wapi, Mungu?” akabhajobhela, “Pale ulipo mzoga, ndipo tai hukusanyika kwa pamoja.”