Lukha 19

1 U Yesu aingile akhagenda pagati pa Yeriko. 2 Napo pale nu munu yumo alikhulambuliwa Sakhaye. Ale mbaha va vasongasogo khageale momafu. 3 Anokhwagwa ukhumbona U Yesu munu vandakhikhi, alemilwe ukhumbona ulwakhuva avanu vodegile, umwene ale isupi fincho. 4 Pwu, akhalogola nambivi khuvanu, akhatoga mbinkhi ambone U Yesu ulwakhuva U Yesu agendile injila ila. 5 U Yesu avileafikhe pala akhalola khukhiya akhambula, sakhayo ikha nambivi, ulwakhuva ilelo nilenda munyumba yako.' 6 Akha gakha nambivi, akhikha akhamwambelila khuluhekhelo. 7 Avanu voni vavilevalole incho, vakhakhuta, vakhata, 'Alutile khukhugendela umunu utulanogwa.' 8 U sakhai akhima akhanchova Ntwa, Lola Ntwa nusu ya khyuma kyango nikhuvapo avalemilwe, yegave nepokhile khumunu ikhinu, nikhumbunchekhencha mara khane. ' 9 U Yesu akhambula, elelo uvupokhi vufikhe mnyumba eye, ulwakhuva mwape mwana va Abrahamu. 10 Ulwakhuva umwana va munu inchile khulonda nu khuvapo kha avanu avayagile. ' 11 Vavile vapulikhe ewo, akhedelela ukhunchova akhakhumya ikhihwani, ulwakhuva alepipi ne Yerusalemu, avene vakhata uludeva lwa Nguluve lukhegelile lulepakhuvonekha nambivi. 12 Pwu akhavavula, “Ukhalani yumo alutile khukhilunga ikhyakuvutali akhambilile uludeva nu khukhilivukha. 13 Akhavilanga avavombi vamwene khinchigo, akhavapa ifineigo kumi, akhavavula, 'Mvombage iligunchi mpakha nelavanikhi ilivukha.' 14 Pwu avanuva mwene vakhambi pela vakhasuha avakhape tamu valute vakhoge nukhuta, satwinogwa umunu uyo atulogonchage.' 15 Pwu avileakhiliwikhe khukhaya wuvapile uvutwa, akhavavula avavombi uwuavalekhile indalama velagiwe khumwene, alumaye utengo ugwavapatile khumbo iyuvakhavokhavombelega. 16 Uvakwanda akhincha, akhanchova, 'Ntwa, ikhibina khyako kiholile amabina kumi khuvulogolo. ' 17 Pwu ukalani akhambula, lunonu, ulembombi inonu. Ulwa khuva ukhale mwidekhinchi khumbombo endebe, wiva mwemelenchi khu vunchege khinchigo. ' 18 Uvaveli akhincha, akhata, 'Ntwa, ikhibina khyakho kholile amabina gakhano.' 19 Ukalani akhambula,'Tola uvuloleli khuvunchegi vukhano. ' 20 Nu yuge akhincha, akhata, 'Ntwa ulupa ulutalama lwakho, Ngalubinile vunonu mumwenda, 21 Ulwakhuva gadwadile uve ulemunu ikhali. Vutola khila ikhyuvekhile nukhubena ikhu suvyalile. ' 22 Ukalani akhambula, 'Khumamenyu gakho nilhukhuhega, vivombi vembivi. Ukhalumayile ukhuta une numunu nkali, nitolaikhi sanivikhile nu khubena ikhisa nivyalile. 23 Khikhi, sukhavekhe ulutalama lwago khubengi, wunikhilivukha nitole paninie nulutitu? 24 Ukalani akhavavula avanu avaemile pale, 'Pokhaga ubina mkhape ula unyamibina khinchigo.' 25 Vakhambula, 'Ntwa, umwene alenemibina khinchigo. ' 26 Nikhuvavula, khila avyalinafyo akhwogelenchiwa afinge, uvialivuvule, vitola nafilafila afialienafyo. 27 Ulwakhuva avalugu vago, sawa khanogwa ukhata nive nkhu ludeva vavo, vag'eg'e apa mvabude khuvulogolo khulyune.” 28 Avile anchovile ewo, alikhulule kuvulogolo alikhutoga ukhuluta ku Yerusalemu. 29 Avile akhagelile khu Bethfage, na ku Bethania, pawipi nekhikyamba ikhya Mizeituni, akhava sukha avakuongi vavile, 30 Akhata: 'Mlutage mumbunchege uvulipipi. wumwingile, mkha londage ikhyana khya ligodowe ikyusakhitogiwe. Muhudulage, mukhag'eg'e khulyune. 31 Umunu agavavunche, 'khikhi mukhwavula? 'Munchova, “Ntwa ikhuyelonda.” 32 Avasukhiwe vakhaluta vakhayivona inyana ya ligodowe nduwvu U Yesu avavulile. 33 Vavilevikhwavula inyana ya ligodowe, avanyaligodowe vakhavavula, 'Khikhi mukhwavula inyana ya ligodowe ile?' 34 Vakhanchova, 'U Ntwa ikhuyelonda. ' 35 Pwu vakhahelekha kwa Yesu, vakhatandikha imienda giavo pakyanya panyana ya ligodowe vakhantoncha U Yesu pakhinya. 36 Avileiluta avanuvalikhutandancha imienda ngivo musevo. 37 Avileikhwi mkhiyamba ikhiya Mizeituni, ikhipuga khoni ikhiya vakongi valikhululitela na khuginya U Nguluve khumamenyu amavakha, khumbombo imbakha inchovanchiwene, 38 Valikhula, 'Uyu usayiwa ukurudeva uviikuwineha khulitawa lya Ntwa! Ulukhugu khukyanya, nulunonehekhencho khukyanya!' 39 Avafarisai palulundamano vakhambula, Ndemi, vanunanche avakhongi vakho. ' 40 U Yesu akhanda, akhata, 'Nivavule, vagave ava vinunula amaganga giywegapa fincho. ' 41 U Yesu avileakhegelile mumbo nchege akhalila, 42 Akhanchova mwalemulumaye nayumwe ikhigono ikhyilelo imbombo inchikhugegela uluhungu! Lino nchifikha mikhe pamikho gakho. 43 Ulwakhuva ifigono fikhwincha udugu vakho alanchenga uvunehege panie nuve, nukhukhu naugula nukhukhudidelencha ukhuma khwoni. 44 Vikhukhugwisya pasi uve na vana vakho. Savakhakhulekhele iliwe limo pakhya panige, ulwakha sawalumaye usikhikhi U Nguruve apwavakhanogwagwa ukhukhupokha.' 45 U Yesu akhigila Mtempeli, akhategula ukhuvamanyisya avagunchaga, 46 Akhavavula, “Yesimbiwe, “Inyumba yago yiva nyumba ya khuvisayila, 'Umwe mvekhile ukhuva lipagala lya vakhenchi.” 47 U Yesu alikhumanyisya khila khigono Mtempeli. Avantwa na vamayisi va ndagilo na valogonchi va vanu vakhanogwa ukhumbuda, 48 Pwu vakhahemwa injila iya khugakha fwo, ulwakhuva avanu voni valikhupulikhencha nulukhala.