2 Bathesalonike 1

1 Paulo, Silwano, na Timotheo, kwi Kanisa Lya Bhathesalonike mu Nyamuanga Lata weswe na Latabhugenyi Yesu Kristo. 2 Echigongo na chibhe kwemwe no mulembe ogwo ogusoka ku Nyamuanga Lata weswe na ku Latabhugenyi Yesu Kristo. 3 Jichiile eswe okumusima Nyamuanga Siku jona ku lwa ingulu yemwe, abhasu. Kunsonga inu nikwo jichiile, kwo kubha elikilisha lyeswe elikula muno, ne lyenda lyemwe ku bhuli munu liyogeshe bhwafu. 4 Kwibhyo eswe abhene echaika kwo bhukulu ingulu yemwe mu makanisa ga Nyamuanga. Echiloma emisango Jo kwigumilisha kwemwe ne likilisha linu muli nalyo mu jinyako jona. Echiloma kwe misango ja inyanko omwigumilisishamo. 5 Chinu nicho echibhalikisho Cha indamu yo bhulengelesi bha Nyamuanga. Okumala kwa ganu ni kubha ati emwe mubhalwe ati kwiile okwingila Mubhukama bha Nyamuanga obho ku songa yabho omunyasibhwa 6 Kwo kubha ni kwe chimali Cha Nyamuanga okubhala jinyako bhaliya abhabhanyasha emwe, 7 No okubhayana likondelwa emwe abho omunyasibhwa amwi neswe. Kakola kutya omwanya gwo okwelesibhwa kwae Latabhugenyi Yesu okusoka Mulwile amwi na Bhamalaika bho bhuinga bhwae. 8 mwibhesi lyo mulilo kabhaliila olusima bhanu bhatamumenya Nyamuanga na bho bhatolobhee omusango gwo bhwana gwa Latabugenyi wesweYesu. 9 Bhalinyaka kwo kusimagila kwa kajanende bhamaanga bhauywe no kubhao kwa Latabhugenyi na likusho lya managa. gae. (aiōnios g166) 10 Kakola omwanya ogwo alija koleleki akusibhwe na bhanu bhae no ku lugusibhwa na bhona abho bhekilisishe. Ku songa obhubhambasi bheswe kwemwe bhwekilisibhwe kwemwe. 11 ku songa inu echibhasabhilwa emwe siku jona. Echisabhwa ati Nyamuanga weswe abhabhale ati mwaliga mwiile okubhilikilwa. Echisabhwa ati chibhone okukumisha bhuli bhukene bhobhwekisi na bhuli milimu je likilisha lya managa. 12 Echisabhwa emisango jinu koleleki mubhone okulikusha Lisina Lya Latabhugenyi Yesu. Echisabhwa ati mubhone okukisibhwa nage, ku songs ye chigongo cha Nyamuanga ne cha Latabhugenyi Yesu Kristo.