1 Krónika 7

1 Izsakhár fiai: Thóla, Pua, Jásub és Simron, négyen. 2 Thóla fiai pedig: Uzzi, Réfája, Jériel, Jakhmai, Jibsám és Sámuel, kik fejedelmek valának az ő atyjaiknak családjaiban. A Thóla fiai erős hadakozók voltak nemzetségökben, kiknek száma Dávid király idejében huszonkétezerhatszáz vala. 3 Uzzi fiai: Izráhja; és az Izráhja fiai: Mikáel, Obádia, Joel, Issia, öten, a kik mind főemberek valának. 4 És közöttük nemzetségeik és családjaik szerint harminczhatezer hadakozó férfi volt, mert sok feleségök volt és sok fiuk is. 5 Ezeknek testvéreik is, Izsakhárnak egész nemzetsége szerint erős hadakozó férfiak valának, nyolczvanhétezeren szám szerint mindenestől. 6 Benjámin fiai: Bela, Béker és Jediáel, hárman. 7 Bela fiai: Esbon, Uzzi, Uzziel, Jérimót és Hiri, öt főember az ő nemzetségökben, erős hadakozó férfiak, a kik megszámláltatván, huszonkétezerharmincznégyen valának. 8 Béker fiai: Zémira, Joás, Eliézer, Eljoénai, Omri, Jeremót, Abija, Anatót és Alémet; ezek mindnyájan Béker fiai. 9 Azok megszámláltatván nemzetségeik szerint, családjuk fejei és az erős hadakozó férfiak húszezerkétszázan valának. 10 Továbbá Jédiáel fia: Bilhán; Bilhán fiai: Jéus, Benjámin, Éhud, Kénaána, Zetán, Társis és Ahisahár. 11 Ezek mind Jédiáel fiai, családfők, erős hadakozó férfiak, a kik tizenhétezerkétszázan mehetnek vala ki a viadalra. 12 Ir fiai: Suppim és Khuppim; Húsim Ahernek fia. 13 Nafthali fiai: Jakhcziel, Gúni, Jéczer, Sallum, a Bilha fiai. 14 Manasse fiai: Aszriel, kit szüle az ő felesége. Az ő ágyastársa pedig, a Siriabeli asszony szülé Mákirt, a Gileád atyját. 15 Mákir pedig vevé feleségül Khuppimnak és Suppimnak hugát, kinek neve Maáka. A másiknak neve Czélofhád. Czélofhádnak leányai voltak. 16 Maáka, a Mákir felesége szüle fiat, a kit neveze Péresnek; annak pedig öcscsét Séresnek. Ennek fiai: Ulám és Rékem. 17 Ulám fia: Bédán. Ezek a Gileád fiai, ki Mákir fia volt, ki Manasse fia volt. 18 Az ő huga, Moléket pedig szülé Ishodot, Abiézert és Makhlát. 19 Semidának fiai voltak: Ahián, Sekem, Likhi és Aniám. 20 Efraim fiai pedig: Sútelákh, kinek fia Béred, ennek fia Táhát, ennek fia Elhada, ennek fia Táhát. 21 Ennek fia Zábád, ennek fia Sútelákh, Ezer és Elhád. És megölék ezeket a Gáthbeliek, a földnek lakosai; mert alámentek vala, hogy barmaikat elhajtsák. 22 Efraim azért, az ő atyjok sokáig siratá őket, a kihez elmennek vala az ő atyjafiai, és őt vigasztalják vala. 23 Beméne azért az ő feleségéhez, ki fogada méhében, és szüle fiat, és nevezé Bériának, mivelhogy szerencsétlenség történt az ő házában. 24 Leánya pedig Seéra vala, a ki alsó és felső Bethoront és Uzen-Seérát építé. 25 Réfah is az ő fia és Resef; ennek fia Théla, ennek fia Táhán. 26 Ennek fia Laadán, ennek fia Ammihud, ennek fia Elisáma. 27 Ennek fia Nún, ennek fia Józsué. 28 Ezeknek birtokuk és lakóhelyük vala: Béthel és annak mezővárosai; napkeletre Naarán, napenyészetre Gézer és ennek mezővárosai, Sikem és ennek mezővárosai, szinte Gázáig és az ehhez tartozó mezővárosokig; 29 És a Manasse fiai mellett: Béth-Seán és ennek mezővárosai, Thaanák és ennek mezővárosai, Megiddó és ennek mezővárosai, Dór és ennek mezővárosai. Ezekben laktak az Izráel fiának, Józsefnek fiai. 30 Áser fiai: Jimnah, Jisvah, Jisvi, Beriha és Szerakh, az ő hugok. 31 Beriha fiai: Khéber és Malkhiel, a ki Birzávit atyja volt. 32 Khéber pedig nemzé Jaflétet, Sómert, Hótámot és Suát, az ő hugokat. 33 Jaflét fiai: Pásák, Bimhál, Asvát; ezek Jaflét fiai. 34 Sómer fiai: Ahi és Róhega, Jehubba és Arám. 35 Testvérének, Hélemnek fia vala: Sófákh, Jimna, Séles és Amál. 36 Sófákh fiai: Suákh, Harnéfer, Suál, Béri és Imra. 37 Béser, Hód, Samma, Silsa, Itrán és Beéra. 38 Jéter fiai: Jéfunné, Pispa és Ara. 39 Ulla fiai: Ara, Hanniel és Risja. 40 Ezek mind Áser fiai, családfők, válogatott harczosok, a fejedelmek fejei; és megszámláltatván az ő nemzetségök rendje szerint, huszonhatezer harczra képes férfi volt.