Luka 22

1 A E kokoke mai ana ka ahaaina berena hu ole, i kapaia ka moliaola. 2 A imi iho la na kahuna nui a me ka poe kakauolelo i mea e make ai oia ia lakou; no ka mea, ua hopohopo lakou i kanaka. 3 Alaila komo iho la o Satana iloko o Iuda i kapaia o Isekariote, oia kekahi o ka umikumamalua. 4 A hele aku la ia, a kuka pu me na kahuna nui, a me na luna kiai, i mea e haawi aku ai oia ia ia ia lakou. 5 A olioli iho la lakou, a olelo mai la e haawi i kala ia ia. 6 Hooia aku la oia, a imi aku la e kumakaia ia ia i ka wa e kaawale aku ai ka ahakanaka. 7 A hiki mai ka la o ka ahaaina berena hu ole, ka la e pono ai ke pepehi i ko keiki hipa moliaola; 8 Hoouna ae la hoi oia ia Petero, a me Ioane, i mai la, E hele olua e hoomakaukau no kakou i ka moliaola e ai ai kakou. 9 Ninau aku la laua ia ia, Mahea la i kou makemake e hoomakaukau ai maua? 10 A hai mai la oia ia laua, A ia hoi, i ko olua komo ana iloko o ke kulanakauhale, e halawai mai me olua kekahi kanaka e hali ana i ke kiaha ooma wai; e hahai olua ia ia iloko o ka hale ana e komo ai. 11 A e olelo olua i ka mea noua ka hale, Ke ninau nei ke Kumu ia oe, Auhea ke keena ahaaina, kahi e ai ai au me ka'u mau haumana i ka moliaola! 12 A hoike mai no oia ia olua i ke keena nui maluna i hoolakolakoia; malaila olua e hoomakaukau ai. 13 Hele aku la laua, a ike aku la e like me kana olelo ana ia lana; a hoomakaukau iho la laua i ka moliaola. 14 A hiki mai ka hora, noho iho la ia e ai, a me ka poe lunaolelo he umikumamalua me ia. 15 A olelo mai la oia ia lakou, He nui ka makemake a'u i makemake ai e ai pu me oukou i keia moliaola maraua o ko'u make ana: 16 No ka mea, ke hai aku nei au ia oukou, aole au e ai hou aku ia, a hooko e ia mai ia iloko o ke aupuni o ke Akua. 17 Alaila, lalau iho la oia i ke kiaha, a hoomaikai aku la, i mai la, E lawe oukou i keia, a e kailike ia oukou iho; 18 No ka mea, ke olelo aku nei au ia oukou, aole au e inu i ko ke kumu waina, a hiki e mai ke aupuni o ke Akua. 19 Alaila lalau iho la ia i ka berena, hoomaikai aku la, a wawahi iho la, a haawi mai la ia lakou, i mai la, O ko'u kino keia i haawiia no oukou; e hana hoi oukou i keia me ka hoomanao mai ia'u. 20 Pela no hoi i ke kiaha, mahope iho o ka aina, i mai la, O keia kiaha, o ke kauoha hou ia iloko o ko'u koko i hookaheia no oukou. 21 Eia hoi ea, o ka lima o ka mea nana au e kumakaia, eia pu me au ma ka papa aina. 22 E hele ana no hoi ke Keiki a ke kanaka e like me ka mea i hoomaopopoia'i; aka, e poino kela kanaka nana ia e kumakaia! 23 Alaila imi iho la lakou ia lakou iho i ko lakou mea nana e hana ia mea. 24 Ua hoopaapaa e lakou ia lakou iho i ko lakou mea e manaoia'na he pookela. 25 A olelo mai la oia ia lakou, Ua hooalii na'lii o na lahuikanaka maluna o lakou; a o ka poe i hookoikoi maluna o lakou, ua kapaia lakou he poe hana lokomaikai. 26 Aka, mai mea oukou pela; o ke pookela nae iwaena oukou, e like ia me ka mea uuku; a o ka luna, e like ia me ka mea lawelawe. 27 Owai la ka mea nui, o ka mea e noho ana e ai, a o ka mea lawelawe anei? Aole anei o ka mea e noho ana e ai? Aka, ua like au me ka mea lawelawe iwaena o oukou. 28 O oukou ka poe i noho pu mai me au iloko o ko'u popilikia ana. 29 A ke haawi aku nei au ia oukou i ke aupuni, me ko'u Makua i haawi mai ai ia'u. 30 E ai oukou a e inu hoi ma ka'u papa aina iloko o ko'u aupuni, a e noho hoi ma na nohoalii e hoopono ana i na ohana he umikumamalua a Iseraela. 31 Olelo mai la hoi ka Haku, E Simona, e Simona, ea, ua noi mai o Satana e loaa oukou ia ia e kanana oia ia oukou e like me ka hua palaoa: 32 Aka, ua pule au nou i pau ole kou manaoio; aia hoohuliia mai oe e hooikaika oe i kou poe hoahanau. 33 I aku la hoi oia ia ia, E ka Haku, ua makaukau wau e hele pu me oe i ka halepaahao, a i ka make. 34 I mai la hoi ia, Ke olelo aku nei au i oe, e Petero, aole e kani ka mea i keia la mamua o kou hoole akolu ana i kou ike ana ia'u. 35 Alaila olelo mai la oia ia lakou, I ka wa i hoouna aku ai au ia oukou me ka aa kala ole, a me ke kieke ai ole, a me ke kamaa ole, i nele anei oukou i kekahi mea e pono ai? Hai aku la hoi lakou, Aole. 36 Alaila olelo mai la oia ia lakou. Aka ano, o ka mea aa kala, e lawe ia, a pela hoi i ke kieke ai; a o ka mea nele i ka pahikaua, e kuai lilo aku i kona aahu, a e kuai lilo mai i ka pahikaua. 37 No ka mea, ke hai aku nei au ia oukou, ia'u no e hookoia'i ka mea i palapalaia, Ua helu pu ia oia me ka poe hana hewa; no ka mea, e pau auanei na mea no'u. 38 Olelo aku ia hoi lakou, E ka Haku, eia hoi, na pahikaua elua. I mai la oia ia lakou, He nui iho la ia. 39 Alaila puka ia iwaho, a hele i ka mauna o Oliveta, me kana i hana mau ai; a hahai aku la kana mau haumana ia ia. 40 A hiki aku ia ilaila, i mai la oia ia lakou, E pule oukou o lilo i ka hoowalewaleia. 41 Mamao aku la hoi oia mai o lakou aku, me he non ana la o ka pohaku, a kukuli iho la ilalo, pule aku la ia, 42 I aku la, E ka Makua, ina e pono ia oe, e lawe aku oe i keia kiaha mai o'u aku nei; aole hoi o ko'u makemake, aka, o kou no ke hanaia. 43 A ikeia'e la e ia ka anela, mai ka lani mai, e hooikaika ana ia ia. 44 A ua puni ia i ka eha nui, pule ikaika aku la ia; a ua like hoi kona hou me na kulu nui o ke koko e haule ana ilalo i ka lepo. 45 A ku ae la ia mai ka pule ana, hoi mai la ia i kana mau haumana, ike mai la ia lakou e hiamoe ana no ke kaumaha; 46 I mai la hoi oia ia lakou, No ke aha la oukou e hiamoe nei? E ala'e iluna, e pule hoi oukou, o lilo oukou i ka hoowalewaleia. 47 A ia ia e olelo ana, aia hoi, ka lehulehu, a o ka mea i kapaia o Iuda, o kekahi o ka poe umikumamalua, hele ae ia mamua o lakou, a hookokoke no ia io Iesu la e honi ia ia. 48 Ninau mai la hoi o Iesu ia ia, E Iuda, ke kumakaia nei anei oe i ke Keiki a ke kanaka me ka honi? 49 A ike iho la ka poe me ia i ka mea e hanaia ana, ninau aku la lakou ia ia, E ka Haku, e hahau anei makou me ka pahikaua? 50 A hahau iho la kekahi o lakou i ke kauwa a ke kahuna nui, a oki ae la i kona pepeiao akau. 51 Alaila olelo mai la o Iesu, i mai la, U'oki pela! A hoopa ae la oia i kona pepeiao, hoola iho la ia ia. 52 Alaila olelo mai la Iesu i ka poe i kii aku ia ia, i na kahuna nui, a me na luna o ka luakini, a me na lunakahiko, Ua hele mai anei oukou mawaho me na pahikaua, a me na newa, e like me ka hahai ana i ka powa? 53 I ko'u noho ana me oukou i kela la, a i keia la, iloko o ka luakini, aole i lalau mai ko oukou mau lima ia'u. Aka, o ko oukou hora keia, a me ka mana o ka pouli. 54 Alaila lalau ae la lakou ia ia, kai aku la, a alako ia ia iloko o ka hale o ke kahuna nui; a hahai kaawale aku la o Petero mahope. 55 A hoa iho la lakou i ke ahi mawaenakonu o ka pahale, noho nui iho la lakou ilalo, noho pu iho la o Petero iwaena o lakou. 56 A ike ae la kekahi kaikamahine ia ia e noho ana ma ke ahi, a haka pono ia ia, i ae la ia, Oia nei no kekahi me ia. 57 A hoole aku la oia ia Iesu, i aku la, E ka wahine, aole au i ike ia ia. 58 A liuliu iki ae la, ike mai la kekahi mea e ia ia, i mai la ia, O oe no kekahi o lakou. I aku la Petero, E ke kanaka, aole au. 59 A hookahi paha hora ma ia hope iho, hooiaio ae la kekahi, i ae la, Oiaio, oia nei no hoi kekahi me ia, no ka mea, no Galilaia ia nei. 60 Olelo aku la hoi o Petero, E ke kanaka, aole au i ike i kau i olelo mai nei. A i kana olelo ana, kani koke iho la ka mea. 61 Haliu mai la no hoi ka Haku, nana mai la ia Petero; a hoomanao iho la o Petero i ka olelo a ka Haku i olelo mai ai ia ia, Mamua o ke kani ana o ka mea, akolu ou hoole ana mai ia'u. 62 A hele aku la o Petero iwaho, uwe mihi nui iho la ia. 63 O ka poe kanaka hoi e paa ana ia Iesu, hoomaewaewa aku la lakou ia ia, me ka pepehi ia ia. 64 A pani ae la lakou i kona mau maka, pepehi aku la ma kona wahi maka, a ninau aku la ia ia, i aku la, E koho oe, na wai oe i pepehi? 65 He nui no hoi na olelo e ae a lakou i hoino aku ai ia ia. 66 A ao ae la, akoakoa koke mai la ka poe lunakahiko o kanaka, a me na kahuna nui, a me ka poe kakauolelo, a lawe ae la lakou ia ia iloko o ko lakou ahalunakanawai, i aku la, 67 O oe anei ka Mesia? e hai mai ia makou. I mai la hoi oia ia lakou, Ina e hai aku au ia oukou, aole no oukou e manaoio mai. 68 A ina e ninau aku au ia oukou, aole oukou e hai mai ia'u, aole hoi e hookuu ia'u. 69 Mahope aku nei hoi, e noho no ke Keiki a ko kanaka ma ka lima akau o ka mana o ke Akua. 70 Ninau aku la lakou a pau, O oe no anei ke Keiki a ke Akua? Hai mai la hoi oia, Owau no o ka oukou e olelo nei. 71 I ae la no hoi lakou, He aha ka kakou hemahema e pono ai ka mea hou e maopopo ai? no ka mea, ua lohe kakou no loko mai o kona waha pouoi.