Kolosa 2

1 NO ka mea, ke ake nei au e ike oukou i ko'u ehaeha nui ana no oukou, a me ko Laodikeia, a me ka poe i ike ole mai i ko'u maka, i ke Kino nei; 2 I hooluolu pu ia ko lakou naau, i hookui pu ia hoi i ke aloha, a i ka waiwai a pau o ka manao maopopo loa, i ka ike paka ana i ka mea pohihihi a ke Akua ka Makua a me Kristo; 3 Kahi i hunaia'i ka waiwai nui o ke akamai, a me ka naauao. 4 O ka'u ia e olelo nei, o puni oukou i kekahi, i na olelo hoowalewale. 5 No ka mea, i ko'u kaawale ana ma ke kino, owau pu kekahi me oukou ma ka uhane, e hauoli ana, me ka nana ana i ko oukou pono like, a me ke kupaa ana o ko oukou manaeio ia Kristo. 6 Nolaila hoi, no ka loaa ana mai o Kristo ia oukou, e hele oukou iloko ona; 7 I hookumuia, a i hookukuluia iloko ona, a me ka hoomauia i ka manaoio i hoikeia mai ia oukou, a malaila e hoomahuahua ae ia me ka hoomaikai aku. 8 E malama hoi, o hokai mai kekahi ia oukou me ka manao maalea, a me ka hoopunipuni lapuwale, mamuli o ka mooolelo o Kanaka, mamuli o na kumu o ko ke ao nei, aole hoi mamuli o Kristo. 9 No ka mea, maloko ona e noho ana ka pono nui a pau o ke Akua ma ko kino. 10 Ua hemolele oukou maloko ona, oia ke poo o na'lii a pau a me ka mana. 11 Iloko ona, ua okipoepoeia oukou i ke okipoepoe hana ole ia e ka lima, i ke pale ana aku i ke kino o ka hewa o ka io, ma ko Kristo okipoepoe ana; 12 I kanu pu ia me ia, i ka bapetizo ana, a ilaila hoi e ala pu hou ai me ia, ma ka manaoio i ka hana a ke Akua, a ka mea i hoala ia ia, mai ka make mai. 13 O oukou hoi ka poe i make iloko o ka hewa, a me ke okipoepoe ole ia o ko oukou kino, o oukou Kana i hoala pu hou mai nei me ia, a ua kala mai i ko oukou hewa a pau; 14 E hokai ana i ka palapala lima o na oihana i pono ole ai Kakou, o ka mea i ku e mai ia kakou, oia kana i lawe aku ai, a makia aku la ma kona kea. 15 A kaili ae la oia i ko na'lii, a me ko na mea mana, ua hoike ia lakou ma ke akea, e lanakila ana maluna o lakou ma keia. 16 Nolaila, mai hoahewa mai kekahi ia oukou, i ka mea ai, a me ka mea inu, aole hoi no kahi la hoano, a me ka mahina hou, a me na sabati. 17 He aka no ia mau mea no na mea e hiki mai ana: aka o ke kino, no Kristo no ia. 18 Mai hoonele mai kekahi ia oukou i ko oukou uku ma ka hoohaahaa wale ana, a me ka hoomana ana i na anela, e maoi wale ana iloko o na mea ana i ike ole ai, e hookano wale ana kona naau kanaka, 19 Me ka malama ole i ke Poo, i ka mea i hanaiia mai ai ke kino a pau, i paa i na ami a me na olona, ua mahuahua aku ia i ko ke Akua hoomahuahua ana mai. 20 Ina hoi i make pu oukou me Kristo, a kaawale na kumu liilii o ko ke ao nei, no ke aha hoi oukou, e like me ka noho ana ma keia ao, i malama ai i na kapu, 21 (Mai hoopa, mai hoao, mai lawelawe; 22 O na mea ia e make ai ma ka lawe ana; ) mamuli o na kauoha a me na oleloao a kanaka? 23 He mau mea hookohukohu naauao, i ka hoomana e, a i ka hoohaahaa, a i ka malama ole i ke kino, aole nae i ka mea nui e oluolu ai ke kino.