< I Oihanaalii 8 >

1 NA Beniamina o Bela kana makahiapo, o Asebela ka lua, o Ahara ke kolu. 2 O Noha ka ha, a o Rapa ka lima. 3 O na keikikane a Bela; o Adara, o Gera a o Abihuda, 4 O Abisua, o Naamana, o Ahoa, 5 O Gera, o Sepupana, a o Hurama 6 Eia hoi na keikikane a Ehuda; eia na lunaohana o na kanaka o Geba; a ua laweia'ku lakou ma Manahata: 7 O Naamana, o Ahia, a o Gera; lawe aku la oia ia lakou, a nana mai o Uza, a o Ahihuda. 8 Na Saharaima na keiki ma ka aina o Moaba, mahope iho o kona hookuu ana aku ia lakou: o Husima laua o Baara na wahine ana. 9 Nana laua o Hodesa kana wahine, o Iobaba, o Zibia, o Mesa, o Malekama, 10 O Ieuza, o Sakia, a o Mirema. O lakou kana mau keikikane, he mau lunaohana. 11 Na laua o Husima, o Ahituba, a o Elepaala. 12 O na keikikane a Elepaala; o Ebera, o Misama, o Sameda, nana i kukulu ia Ono a me Loda, a me na kulanahale olaila. 13 O Beria hoi, a o Sema na lunaohana o na kanaka no Aiialona, o ka poe i hoopuehu aku i na kanaka o Gata: 14 A o Ahio, o Sasaka, a Ierimota, 15 O Zebadia, o Arada, o Adera, 16 o Mikaela, o Isepa, a o Ioka, na keikikane a Beria; 17 A o Zebadia, o Mesulama, o Hezeki, o Hebera, 18 O Isemerai hoi, o lezelia, o Iobaba, na keikikane a Elepaala 19 O Iakima, o Zikeri, a o Zabedi, 20 O Elienai, o Ziletai, a o Eliela, 21 O Adaia, o Beraia, a o Simerata, na keikikane a Simehi: 22 O Isepana, o Hebera, a o Eliela, 23 O Abedona, o Zikeri, a o Hanana, 24 O Hanania, o Elama, o a Anetohiia, 25 O Ipedeia, o Penuela, na keikikane a Sasaka; 26 O Sameserai, o Seharia, a o Atalia. 27 O Iaresia, o Elia, a o Zekeri, na keikikane a Ierohama. 28 O lakou na lunaohana, ma ko lakou mau hanauna, na'lii. A noho lakou ma Ierusalema. 29 A ma Gibeona i noho ai ka makuakane o Gibeona; a o Maaka ka inoa o kana wahine. 30 O Abedona kana makahiapo, a o Zura, o Kisa, o Baala, a o Nadaba, 31 A o Gedora, o Ahio, a o Zakera. 32 Na Mikelota o Simea. A noho hoi lakou me ko lakou poe hoahanau ma Ierusalema, kahi e ku pono ana ia lakou. 33 Na Nera o Kisa, na Kisa o Saula, na Saula o Ionatana, o Malekisua, o Abinadaba, a o Esebaala. 34 A o Meribaala ke keikikane a Ionatana; a na Meribaala o Mika. 35 O na keikikane a Mika; o Pitona, o Meleka, o Tarea, a o Ahaza. 36 Na Ahaza o Iehoada, na Iehoada o Alemeta, o Azemaveta, a o Zimeri; na Zimeri o Moza; 37 Na Moza o Binea: o Rapa kana keiki, o Eleasa kana keiki, o Azela kana keiki. 38 Ia Azela na keikikane eono, eia na inoa o lakou, o Azerikama, Bokeru, o Isemaela, o Searia, o Obadia, a o Hanana. O lakou nei a pau na keikikane a Azela. 39 A o na keikikane a Eseka kona kaikaina, o Ulama kana makahiapo, o Iehusa ka lua, a o Elipeleta ke kolu. 40 He poe kanaka koa ikaika na keiki a Ulama, he poe pana i ke kakaka, a na lakou na keikikane he nui loa, a me na moopuna, hookahi haneri a me ke kanalima. O lakou nei a pau na mamo a Beniamina.

< I Oihanaalii 8 >