< 1 Aikakirja 8 >

1 Benjaminille syntyi esikoisena Bela, toisena Asbel, kolmantena Ahrah, 2 neljäntenä Nooha ja viidentenä Raafa. 3 Ja Belalla oli pojat: Addar, Geera, Abihud, 4 Abisua, Naaman, Ahoah, 5 Geera, Sefufan ja Huuram. 6 Ja nämä olivat Eehudin pojat-nämä olivat Geban asukkaiden perhekunta-päämiehet. Heidät siirrettiin pois Manahatiin, 7 niin myös Naaman, Ahia ja Geera; hän siirsi heidät pois. Hänelle syntyi Ussa ja Ahihud. 8 Ja Saharaimille syntyi Mooabin maassa, sittenkuin hän oli hyljännyt vaimonsa Huusimin ja Baaran, 9 hänelle syntyi hänen vaimostaan Hoodeksesta Joobab, Sibja, Meesa, Malkam, 10 Jeus, Sokja ja Mirma; nämä olivat hänen poikiansa, perhekunta-päämiehiä. 11 Ja Huusimista oli hänelle syntynyt Abitub ja Elpaal. 12 Ja Elpaalin pojat olivat Eeber, Misam ja Semed. Tämä rakensi Oonon ja Loodin ynnä sen tytärkaupungit. 13 Beria ja Sema olivat Aijalonin asukasten perhekunta-päämiehiä; ja he karkoittivat Gatin asukkaat, 14 he ja Ahjo, Saasak ja Jeremot. 15 Ja Sebadja, Arad, Eder, 16 Miikael, Jispa ja Jooha olivat Berian poikia. 17 Ja Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber, 18 Jismerai, Jislia ja Joobab olivat Elpaalin poikia. 19 Ja Jaakim, Sikri, Sabdi, 20 Elienai, Silletai, Eliel, 21 Adaja, Beraja ja Simrat olivat Siimein poikia. 22 Ja Jispan, Eder, Eliel, 23 Abdon, Sikri, Haanan, 24 Hananja, Eelam, Antotia, 25 Jifdeja ja Penuel olivat Saasakin poikia. 26 Ja Samserai, Seharja, Atalja, 27 Jaaresja, Elia ja Sikri olivat Jerohamin poikia. 28 Nämä olivat perhekunta-päämiehiä, päämiehiä polveutumisensa mukaan; he asuivat Jerusalemissa. 29 Gibeonissa asui Gibeonin isä, jonka vaimon nimi oli Maaka. 30 Ja hänen esikoispoikansa oli Abdon, sitten Suur, Kiis, Baal, Naadab, 31 Gedor, Ahjo ja Seker. 32 Ja Miklotille syntyi Simea. Hekin asuivat veljinensä Jerusalemissa, rajakkain veljiensä kanssa. 33 Ja Neerille syntyi Kiis, Kiisille syntyi Saul, ja Saulille syntyi Joonatan, Malkisua, Abinadab ja Esbaal. 34 Ja Joonatanin poika oli Meribbaal, ja Meribbaalille syntyi Miika. 35 Ja Miikan pojat olivat Piiton, Melek, Tarea ja Aahas. 36 Ja Aahaalle syntyi Jooadda, Jooaddalle syntyi Aalemet, Asmavet ja Simri. Ja Simrille syntyi Moosa. 37 Ja Moosalle syntyi Binea; hänen poikansa oli Raafa, tämän poika Elasa ja tämän poika Aasel. 38 Ja Aaselilla oli kuusi poikaa, ja nämä ovat heidän nimensä: Asrikam, Bookeru, Jismael, Searja, Obadja ja Haanan. Nämä kaikki olivat Aaselin poikia. 39 Ja Eesekin, hänen veljensä, pojat olivat: hänen esikoisensa Uulam, toinen Jeus ja kolmas Elifelet. 40 Ja Uulamin pojat olivat sotaurhoja, jousen jännittäjiä, ja heillä oli paljon poikia ja poikien poikia, sataviisikymmentä. Nämä kaikki ovat benjaminilaisia.

< 1 Aikakirja 8 >