Genesis 15

1 After these things the word of the LORD came to Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, and thy exceeding great reward.
Po tych wydarzeniach słowo PANA doszło do Abrama w widzeniu: Nie bój się, Abramie. Ja jestem twoją tarczą i twoją niezmiernie obfitą nagrodą.
2 And Abram said, LORD God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the heir of my house is this Eliezer of Damascus?
I Abram powiedział: Panie BOŻE, co mi dasz, skoro ja jestem bezdzietny, a szafarzem mego domu [jest] ten Damasceńczyk Eliezer?
3 And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed: and, lo, one born in my house is my heir.
Abram dodał: Oto nie dałeś mi potomka, a sługa [urodzony] w moim domu będzie moim dziedzicem.
4 And, behold, the word of the LORD came to him, saying, This shall not be thy heir; but he that shall come forth out of thy own loins shall be thy heir.
A oto [dotarło] do niego słowo PANA: Nie on będzie twoim dziedzicem, lecz ten, który wyjdzie z twego wnętrza, będzie twoim dziedzicem.
5 And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and count the stars, if thou art able to number them: and he said to him, So shall thy seed be.
Potem wyprowadził go na dwór i powiedział: Spójrz teraz na niebo i policz gwiazdy, jeśli będziesz mógł je policzyć; i powiedział mu: Takie będzie twoje potomstwo.
6 And he believed in the LORD; and he counted it to him for righteousness.
I uwierzył PANU, i poczytano mu [to] za sprawiedliwość.
7 And he said to him, I am the LORD that brought thee out of Ur of the Chaldees, to give thee this land to inherit it.
Potem powiedział do niego: Ja jestem PANEM, który cię wyprowadził z Ur chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie.
8 And he said, Lord GOD, by what shall I know that I shall inherit it?
[Abram] zapytał: Panie BOŻE, po czym poznam, że ją odziedziczę?
9 And he said to him, Take me an heifer of three years old, and a female goat of three years old, and a ram of three years old, and a turtledove, and a young pigeon.
I odpowiedział mu: Weź dla mnie trzyletnią jałówkę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a także synogarlicę i pisklę gołębia.
10 And he took to him all these, and divided them in the midst, and laid each piece one against another: but the birds he did not divide.
Wziął więc to wszystko i rozciął na połowy; a jedną część położył naprzeciwko drugiej, ale ptaków nie rozcinał.
11 And when the fowls came down upon the carcases, Abram drove them away.
Kiedy zleciało się ptactwo do tej padliny, Abram je odganiał.
12 And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram; and, lo, an horror of great darkness fell upon him.
[Gdy] słońce zachodziło, głęboki sen ogarnął Abrama i oto groza wielkiej ciemności zapadła na niego.
13 And he said to Abram, Know certainly that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years;
I [PAN] powiedział do Abrama: Wiedz o tym dobrze, że twoje potomstwo będzie przybyszem w cudzej ziemi i wezmą je w niewolę, i będzie uciskane [przez] czterysta lat.
14 And also that nation, which they shall serve, will I judge: and afterward shall they come out with great substance.
A ja osądzę ten naród, któremu będą służyć; a potem wyjdą [stamtąd] z wielkim dobytkiem.
15 And thou shalt go to thy fathers in peace; thou shalt be buried in a good old age.
Ale ty odejdziesz w pokoju do twoich ojców i będziesz pochowany w dobrej starości.
16 But in the fourth generation they shall come here again: for the iniquity of the Amorites is not yet full.
A w czwartym pokoleniu wrócą tutaj, bo jeszcze nie dopełniła się nieprawość Amorytów.
17 And it came to pass, that, when the sun had gone down, and it was dark, behold a smoking furnace, and a burning lamp that passed between those pieces.
Gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto [ukazał się] dymiący piec i ognista pochodnia, która przechodziła między tymi połowami [zwierząt].
18 In that same day the LORD made a covenant with Abram, saying, To thy seed have I given this land, from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates:
W tym właśnie dniu PAN zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: Twemu potomstwu dam tę ziemię, od rzeki Egiptu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat;
19 The Kenites, and the Kenizzites, and the Kadmonites,
Kenitów, Kenizytów i Kadmonitów;
20 And the Hittites, and the Perizzites, and the Rephaims,
Chetytów, Peryzzytów i Refaitów;
21 And the Amorites, and the Canaanites, and the Girgashites, and the Jebusites.
Amorytów, Kananejczyków, Girgaszytów i Jebusytów.