Genesis 15

1 After these things the word of the LORD came to Abram in a vision, saying, "Do not be afraid, Abram. I am your shield; your reward will be very great."
Po tych wydarzeniach słowo PANA doszło do Abrama w widzeniu: Nie bój się, Abramie. Ja jestem twoją tarczą i twoją niezmiernie obfitą nagrodą.
2 Abram said, "Lord, what will you give me, seeing I go childless, and the heir of my estate is Eliezer of Damascus?"
I Abram powiedział: Panie BOŻE, co mi dasz, skoro ja jestem bezdzietny, a szafarzem mego domu [jest] ten Damasceńczyk Eliezer?
3 Then Abram said, "Look, to me you have given no offspring, and look, one born in my house is my heir."
Abram dodał: Oto nie dałeś mi potomka, a sługa [urodzony] w moim domu będzie moim dziedzicem.
4 And look, the word of the LORD came to him, saying, "This man will not be your heir, but he who will come forth out of your own body will be your heir."
A oto [dotarło] do niego słowo PANA: Nie on będzie twoim dziedzicem, lecz ten, który wyjdzie z twego wnętrza, będzie twoim dziedzicem.
5 And he brought him outside, and said, "Look now toward the sky, and count the stars, if you are able to count them." And he said to him, "So will your descendants be."
Potem wyprowadził go na dwór i powiedział: Spójrz teraz na niebo i policz gwiazdy, jeśli będziesz mógł je policzyć; i powiedział mu: Takie będzie twoje potomstwo.
6 And he believed God, and it was credited to him as righteousness.
I uwierzył PANU, i poczytano mu [to] za sprawiedliwość.
7 And he said to him, "I am God, who brought you out of Ur Kasdim to give you this land to possess."
Potem powiedział do niego: Ja jestem PANEM, który cię wyprowadził z Ur chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie.
8 But he said, "Lord, how can I know that I will possess it?"
[Abram] zapytał: Panie BOŻE, po czym poznam, że ją odziedziczę?
9 And he said to him, "Bring me a heifer three years old, a female goat three years old, a ram three years old, a turtledove, and a young pigeon."
I odpowiedział mu: Weź dla mnie trzyletnią jałówkę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a także synogarlicę i pisklę gołębia.
10 He brought him all of these, and divided them in the middle, and placed each half opposite the other; but he did not divide the birds.
Wziął więc to wszystko i rozciął na połowy; a jedną część położył naprzeciwko drugiej, ale ptaków nie rozcinał.
11 And the birds of prey came down on the carcasses, but Abram drove them away.
Kiedy zleciało się ptactwo do tej padliny, Abram je odganiał.
12 When the sun was going down, a deep sleep fell on Abram. And look, a terror of great darkness fell on him.
[Gdy] słońce zachodziło, głęboki sen ogarnął Abrama i oto groza wielkiej ciemności zapadła na niego.
13 And he said to Abram, "Know for certain that your descendants will live as foreigners in a land that is not theirs; and they will be enslaved there. And they will oppress them four hundred years.
I [PAN] powiedział do Abrama: Wiedz o tym dobrze, że twoje potomstwo będzie przybyszem w cudzej ziemi i wezmą je w niewolę, i będzie uciskane [przez] czterysta lat.
14 But I will also judge that nation whom they will serve. And afterward they will come out with many possessions.
A ja osądzę ten naród, któremu będą służyć; a potem wyjdą [stamtąd] z wielkim dobytkiem.
15 But you will go to your fathers in peace. You will be buried in a good old age.
Ale ty odejdziesz w pokoju do twoich ojców i będziesz pochowany w dobrej starości.
16 In the fourth generation they will come here again, for the iniquity of the Amorites is not yet complete."
A w czwartym pokoleniu wrócą tutaj, bo jeszcze nie dopełniła się nieprawość Amorytów.
17 It came to pass that, when the sun went down, and it was dark, look, a smoking fire pot and a flaming torch passed between these pieces.
Gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto [ukazał się] dymiący piec i ognista pochodnia, która przechodziła między tymi połowami [zwierząt].
18 On that day the LORD made a covenant with Abram, saying, "To your descendants I have given this land, from the river of Egypt to the great river, the river Perath:
W tym właśnie dniu PAN zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: Twemu potomstwu dam tę ziemię, od rzeki Egiptu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat;
19 the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites,
Kenitów, Kenizytów i Kadmonitów;
20 the Hethites, the Perizzites, the Rephaim,
Chetytów, Peryzzytów i Refaitów;
21 the Amorites, the Canaanites, the Hivites, the Girgashites, and the Jebusites."
Amorytów, Kananejczyków, Girgaszytów i Jebusytów.