Luke 22

1 Paisanpoai a kici, tol saw ngawl anluum poai hong nai zo hi. 2 Thiampi lian te le thukhamhil te in Jesus bangbang in that thei tu ci in zong uh hi; banghangziam cile amate in mipi te lau uh hi. 3 Tua zawkciang in nungzui sawmleni sung a ki hel Iscariot a kici Judas sung ah Satan tum hi. 4 Taciang Judah paikhia a, thiampi lian te le biakinn cing upa te taw Jesus bangbang in amate tung ah zuak thei tu, ci kikum uh hi. 5 Amate lungdam mama uh a, dangka piak tu in lungkim uh hi. 6 Taciang Judas in hunpha zong a, mipi te om ngawl laitak in amate tung ah zuak tu in kiciam hi. 7 Tol saw ngawl anluum poai ni in paisanpoai atu tuu no ngaw tu hun hong theng hi. 8 Taciang Jesus in Peter le John te sawl a, Pai tavun a, paisanpoai an neak khop natu vawtkhol tavun, ci hi. 9 Amate in koisung ah vawtkhol tu in dei ni ziam? ci uh hi. 10 Taciang Jesus in amate tung ah, En vun, khuasung na tum uh ciang in tuibeal pua pasal khat taw ki si tu nu hi; a tum na mun innsung ah zui tavun. 11 Taciang inn nei pa kung ah, Syapa in nangma kung ah, ka nungzui te taw paisanpoai an ka neak natu uh inndoi koi sung ah om ziam? hong ci hi, na ci tavun. 12 Taciang ama in inn tung ah innsung van a cing in a ki koi inndoi lian mama hong lak tu a, tuaksung mun ah vawtkhol tavun, ci hi. 13 Amate pai uh a, Jesus in a sonkhol bang in mu uh hi: taciang paisanpoai atu vawtkhol uh hi. 14 A hun hong cin ciang in, Jesus sia a Sawltak sawmleni te taw to khawm tek uh hi. 15 Taciang Jesus in amate tung ah, Hi paisanpoai sia haksatna ka thuak ma in, note taw neakkhop tu ka uk mama hi: 16 Banghangziam cile keima in kong ci hi, Pathian kumpingam sung ah a kicin mateng, hi sia ne nawn ngawl tu khi hi, ci hi. 17 Taciang Jesus in hai la a, lungdam a ko zawkciang, Hi sia la vun a hawmtek vun: 18 Banghangziam cile keima in kong ci hi, Pathian kumpingam hong thet mateng, hi sapittui dawn kik nawn ngawl tu khi hi, ci hi. 19 Taciang Jesus in anluum la a, lungdam a ko zawkciang, phel in amate pia hi, Hisia in note atu in kong piak ka pumpi a hihi: keima nong phaw na in vawt tavun, ci hi. 20 Tasia bangma in nitak an a neak zawk uh ciang hai zong la a, Hi hai sia note atu in a luang ka thisan sung ah thuciam thak a hihi. 21 A hizong en vun, keima hong leheakpa khut sia keima taw sabuai tung ah om hi. 22 Ciangtan sa ombang in mihing Tapa sia pai hamtang tu hi: ahizong mihing Tapa a leheak sia a mailam bing hi, ci hi. 23 Taciang in hibang a ngamta tu sia kua hitu ziam ci amate sung ah ki dong uh hi. 24 A nungzui te sung ah, a lianbel tu in kua kilawm tu ziam, ci ki nial na hong om hi. 25 Jesus in amate tung ah, Gentile kumpi te in mipi te sia to hi na taw uk uh a, amate tung ah thuneina a zang te sia, ngual hu te, kici hi. 26 Ahihang note tabang na hi heak vun: note sung ah a lianbel sia a no zaw bang hi tahen a; a thupi bel sia in, naseam khat bang in om tahen. 27 A kua lian zaw ziam, An ne tu in a to sia pa lianzaw ziam maw ankuang a lui pa lianzaw ziam? A to sia pa lianzaw hi. Ahizong in note sung ah kei sia ankuang luipa bangin kong om hi. 28 Note in ze-etna ka thuak sung theampo ah nong ompui uh hi. 29 Ka pa in kumpingam nasep hongpiak bangma in keima in note kong pia hi; 30 Ka kumpingam sung ah ka sabuai pan dawn in na ne tu uh a, kumpi tokhum tung ah to in Israel mi nam sawmleni te thu na khen tu uh hi, ci hi. 31 Taciang Topa in, Simon, Simon, en in, Satan in nangma hong nei nuam mama a, tang kheap bang in hong kheap nuam hi: 32 Ahihang na upna a puk ngawl natu in, thu hong ngetsak zo khi hi: taciang kei sang nong ki hei kik ciang in, na suapui te tha na khohsak in, ci hi. 33 Peter in ama kung ah, Topa, nangma taw thonginn sung ahizong, thi khawm tu ahizong ka ki nging zo hi, ci hi. 34 Jesus in, Peter awng, hong ci khi hi, tu ni in, he ngawl khi hi, ci thum vei dong nong nial mateng akkhuang ngawl tu hi, ci hi. 35 Jesus in a nungzui te tung ah, Dangka bawm, thung le peangdap keng ngawl in kong paisak lai, na kisapna uh a om ziam? ci hi. Amate in bangma ka kisam bua uh hi, ci uh hi. 36 Jesus in amate tung ah, Ahizong tu in, dangka bawm a nei te in keng tahen a, tasia bangma in thung zong keng tahen: namsau a nei ngawl te in, a puan tungsil zuak tahen a, khat lei tahen, 37 Banghangziam cile ama sia thukham paltan te sung ah ki hel hi, ci a ki atkhol sia keima tung ah tangtung hamtang tu hi: banghangziam cile keima taw kisai thu te a tawpna hong theng zo hi, ci in kong son hi, ci hi. 38 A nungzui te in, Topa, en in, ziak ah namsau ni om hi, ci uh hi. Ama in, Hisia pha zo hi, ci hi. 39 Jesus pusuak a, a ngeina bang in Olive mual ah pai hi; taciang a nungzui te in zong zui uh hi. 40 Tua mun a thet uh ciang in, amate tung ah, Ze-etna sung ah na tum thak ngawl natu uh in thungen vun, ci hi. 41 A nungzui te taw muiden khat za a ki khuala na mun ah pai a, khupdin in thungen hi. 42 Pa awng, na deina a hile hi hai sia kei kung pan in hong khinsak tan: ahihang keima deina bang hi ngawl in nangma deina bang hizaw tahen, ci hi. 43 Taciang tua mun ah vantung pan in vantungmi khat hong kilang a, Jesus tha dimsak hi. 44 Thin ngimna lianpi taw nasia seseam in thungen hi: taciang a khua ulsa sia thisan bang in lei ah tak hi. 45 A thungetna mun pan ding in a nungzui te kung ah a pai ciang, khua ngai in a mut uh mu hi. 46 Taciang amate tung ah, Banghang in mu nu ziam? ze-etna sung ah na thet ngawl natu uh in, tho vun a, thungen vun, ci hi. 47 Jesus a pau laitak in, en vun, mi honpi te mai ah Judas a kici, nungzui sawmleni sung pan khat in Jesus nam tu in hong neak hi. 48 Ahihang Jesus in ama kung ah, Judas, mihing Tapa sia nap na taw leheak ni ziam? ci hi. 49 Jesus kung ah a omte in bang piang tu, ci a mu uh ciang in, Topa, namsau taw ka vat tu uh ziam? ci uh hi. 50 Amate sung pan khat in thiampi sang i naseam pa ziatsang bil sattansak hi. 51 Jesus in, Tu za pha zo hi, ci a, a bil thamsak in damsak hi. 52 Taciang Jesus in a kung hongpai thiampi lian te, biakinn cing ulian te le, upa te tung ah, Note in nguta man tu bang in, namsau le moltum te taw hongpai nu ziam? 53 Nizim in biakinn sung ah note taw ka om lai in, hong man ngawl nu hi: ahihang hi thu sia note i hun le khuamial i vangletna hi, ci hi. 54 Amate in Jesus man uh a, thiampi sang pa inn ah paipui uh hi. Peter in a khuala pan in zui hi. 55 Leitual laizang ah meiphual sep a, to tek uh hi, amate ki laklaw ah Peter to hi. 56 Ahihang naseam numei khat in Peter mei hui ah a to a mu ciang in, sal tinten a, hi sia pa zong Jesus taw om hi, ci hi. 57 Taciang Peter in nial a, numei awng, Ama he ngawl khi hi, ci hi. 58 Tawmvei zawkciang a dang khat in Peter a mu ciang, nangma zong amate sung ah kihel ni hi, ci hi. Taciang Peter in, pasal pa awng, kei hi ngawl khi hi, ci hi. 59 Nai khat bang zawkciang in, a dang khat in, a tatak in hi sia pa zong Jesus taw om hi: banghangziam cile ama sia Galilee mi hi, ci in teltak in son hi. 60 Taciang Peter in, pasal pa awng, bang son ni ziam, ci he ngawl khi hi, ci hi. Tua hun lian Peter a pau laitak in ak khuang hi. 61 Taciang Topa hong ki hei a, Peter en hi. Taciang Peter in Topa i ama tung ah a son sa, Ak khuan ma in thum vei nong nial tu hi, ci kammal phawk kik hi. 62 Peter pusuak a, nasiatak in kap hi. 63 Jesus a man te in ama nu-nau in vel uh hi. 64 Taciang a mit puan taw tuamsak a, a mai pan vel hi, taciang kua in hong vel ziam? kamsang bang in hong son sin tan, ci uh hi. 65 Taciang ama selno na kam te pau uh hi. 66 Khuavak pociang in, upa te, thiampi sang te le thukhamhil te ki kaikhawm uh hi, taciang Jesus sia amate thu kikup na mun ah paipui uh a, 67 Nangma in Christ na hi ziam? hong son tan, ci uh hi. Taciang Jesus in amate tung ah, Kong son hang hong um ngawl tu nu hi: 68 Taciang note thu kong dong zong, hong zo ngawl tu nu hi, taciang zong hong tha ngawl tu nu hi. 69 Tu zawkciang in mihing Tapa sia Pathian vangletna ziatsang ah to tu hi, ci hi. 70 Tua zawkciang amate theampo in, nangma sia Pathian Tapa ni ziam? ci uh hi. Jesus in amate tung ah, Na son uh bang in ka hihi, ci hi. 71 Taciang amate in, bang tetti dang kul lai ziam? banghangziam cile eima vateak in ama kam pan i za zo hi, ci uh hi.