Luke 17

1 Jesus in a nungzui te tung ah, Mawna sung ah puk le khial thak ngawl tu sia suak thei ngawl hi: ahihang tabang a thengsak sia a mailam bing hi! 2 Patang no khat khialsak tu sang in, a ngawng ah an ngoaina suang khit in, tuipi sung ah ki khiasuk le, ama atu in phazaw hi. 3 Noma le noma kidawm vun: na suapui pa sia na tung ah hong khial le, tei in; a ki sikkik a hile, maisak in. 4 Na tung ah ni khat sung sali vei dong hong khial a, na tung ah sali vei dong hongpai in, kisik khi hi, hong cile, maisak in, ci hi. 5 Sawltakte in, Topa tung ah, ka upna uh hong khangsak tan, ci uh hi. 6 Taciang Topa in, Note in ankamci cia upna nei le uh te, hi theikung mun ah, na bul pan kilong in, tuipi sung ah ki phut in; ci le uh te, na thu hong ni tu hi. 7 Ahihang note sung ah khatpo in, lo tho, a hibale tuucing naseam khat nei in, tua naseampa lo pan hong cia pociang, pai in a, anne tu in to in, ci a kua in ci tu nu ziam? 8 Ka an neak tu hong vawtkholsak tan a, an hong thuk tan, ka neak ka dawn man dong hong ngak tan, tua zawkciang in ne in a, dawn kik in; ci tu hi ngawl ziam01? 9 Naseam pa in thupiak teng a vawt siat zawkciang a topa in lungdam a ko tu ziam? Ko tu um ngawl khi hi. 10 Tabangma in, note zong thupiak theampo na vawt siat zawk uh ciang, kote sia phattuam na nei ngawl naseam te ka hi uh hi, ka sep tu nasep a seam bekma khu hi, ci tavun, ci hi. 11 Jesus Jerusalem a pai ciang in Samaria le Galilee ngamngi tawn in pai hi. 12 Khua khat sung ah a tum uh ciang in, miphak sawm te taw kisi a, a khuala na ah ding in: 13 Jesus, Topa awng, hong hesuak tan, ci in a nging tatak in au uh hi. 14 Jesus in amate a mu ciang in, Pai tavun a, thiampi te kung ah noma le noma ki lak tavun, ci hi. Amate a pai uh laitak in, a vekpi in thiangtho siat uh hi. 15 Amate sung pan khat in damzo khi hi, ci a mu ciang in, heakkik a, aw ngingtak taw Pathian pok hi, 16 Taciang Jesus peang ah bok a, lungdam ko hi: ama sia Samaria mi a hihi. 17 Jesus in, Mihing sawm ki thiangsak hi ngawl ziam? Ahihang a dang kua te, koisung ah om ziam? 18 Hi ngamdang mi simngawl Pathian pok tu in a heakkik mu ngawl khi hi, ci hi. 19 Taciang in Jesus in, Tho in a, pai in: na upna in hong damsak zo hi, ci hi. 20 Pharisee te in, Pathian kumpingam sia banghun ciang hong theng tu ziam? ci in Jesus dong uh hi, Jesus in, Pathian kumpingam sia mit taw mu thei in hong theng ngawl tu hi: 21 Hi mun ah en vun! a hibale, zesung ah en vun! ci in kuama in hong ci ngawl tu hi, banghangziam cile, en vun, Pathian kumpingam sia note sung ah om hi, ci hi. 22 Jesus in a nungzui te tung ah, Mihing Tapa ni sia, nikhat sung bek zong na mu nop mama uh hun hong theng tu hi, ahihang mu tha ngawl tu nu hi. 23 Note tung ah, hi mun ah en vun; a hibale, zesung ah en vun, hong ci tu uh hi: tabang te nung pan zui tha heak vun. 24 Banghangziam cile, khualeng sia, van mong khat pan mong khat dong a tang bang in, mihing Tapa ni zong tabangma hi tu hi. 25 Ahizong a masabel in ama in nasiatak thuak tu a, tu hun mihing te in nial tu uh hi. 26 Noah hunlai bangma in mihing Tapa hun ciang zong tabangma hi tu hi. 27 Noah tembaw sung tum a, tuiliim in mi theampo a bocip siat dong, amate ne le dawn, mopui motha in om tek uh hi. 28 Tasia bangma in Lot hun lai zong amate ne le dawn, van zuak, thingkung cing le inn sa in om tek uh hi; 29 Ahihang Lot sia Sodom khua pan a pusua ni ciang in, van pan mei le kat sia ngua bang in zu a, a vekpi in susia siat hi. 30 Mihing Tapa hong ki pualak ni ciang zong tabangma hi tu hi. 31 Tua ni ciang in, innkhum tung a om te, innsung ah van la tu in tuaksuk nawn heak hen: lo ah a omte zong inn ah ciakik nawn heak hen. 32 Lot i zi na phawk tavun. 33 A kuamapo ama nuntakna a hung nuam peuma a nuntakna sum tu hi; a kuamapo a ma nuntakna a sum peuma nuntakna nga tu hi. 34 Keima in kong ci hi, tua ni zan ciang lupna khat tung ah mi ni lumkhawm tu hi; khat ki la tu a, khat ki nusia tu hi. 35 Numei ni an ngoai khawm tu hi; khat ki la tu a, khat ki nusia tu hi. 36 Pasal ni lo sung ah na seam khawm tu hi; khat kila tu a, khat ki nusia tu hi, ci hi. 37 Ama te in, Topa, koisung hi tu ziam? ci in dong uh hi, Jesus in amate tung ah, Mithi luang om na mun theampo ah vaciik te ki kaikhawm tu hi, ci in zo kik hi.