< Nehemiah 10 >

1 Te vaengah catui aka hnap rhoek tah Hakaliah capa tongmang boei Nehemiah neh Zedekiah. 2 Seraiah, Azariah, Jeremiah. 3 Pashur, Amariah, Malkhiah. 4 Hattush, Shebaniah, Mallukh. 5 Harim, Meremoth, Obadiah. 6 Daniel, Ginnethon, Barukh. 7 Meshullam, Abijah, Mijamin. 8 Maaziah, Bilgai, Shemaiah khosoih rhoek. 9 Levi rhoek neh Azaniah capa Jeshua, Henadad koca kah Binnui neh Kadmiel. 10 Amih boeinaphung te Shebaniah, Hodiah, Kelita, Pelaiah, Hanan. 11 Mikha, Rehob, Hashabiah. 12 Zakkuur, Sherebiah, Shebaniah. 13 Hodiah, Bani, Beninu. 14 Pilnam kah a lu rhoek tah, Parosh, Pahathmoab, Elam, Zattu, Bani. 15 Buni, Azgad, Bebai. 16 Adonijah, Bigvai, Adin, 17 Ater, Hezekiah, Azzur. 18 Hodiah, Hashum, Bezai. 19 Hariph, Anathoth, Nebai. 20 Magpiash, Meshullam, Hezir. 21 Mezhezabel, Zadok, Jaddua. 22 Pelatiah, Hanan, Anaiah. 23 Hosea, Hananiah, Hasshub. 24 Hallohesh, Pilha, Shobek. 25 Rehum, Hashabnah, Maaseiah. 26 Ahijah, Hanan, Anan. 27 Mallukh, Harim, Baanah. 28 Pilnam kah a coih rhoek, khosoih rhoek, Levi rhoek, thoh tawt rhoek, laa sa rhoek, tamtaeng rhoek, khohmuen pilnam lamloh aka hoep boeih, a yuu rhoek, a capa rhoek, a canu rhoek long khaw aka yakming boeih long tah Pathen olkhueng te a ming uh. 29 Amih a khuet rhoek te a boeinaphung ah moem uh thae tih, Pathen kah sal Moses kut ah a paek Pathen kah olkhueng dongah pongpa ham khaw, ka Boeipa Yahweh kah olpaek boeih, a laitloeknah neh a oltlueh te ngaithuen ham neh vai ham khaw, olcaeng neh, olhlo neh pawk uh. 30 Kaimih nu rhoek te khohmuen pilnam taengah ka paek pawt ham khaw. Amih nu te khaw kaimih ca rhoek ham loh pah pawt ham khaw. 31 Khohmuen pilnam kah hnoyoih hang khuen khaw, Sabbath hnin kah a yoih ham cangtham boeih khaw, Sabbath neh a cim khohnin ah tah amih taengkah te lo uh pawt ham. Kum rhih nen tah kut tom kah a casai te yoe sak uh eh. 32 Kaimih Pathen im kah thothuengnah ham kaimih kah te kum khat ah shekel hlop thum paek ham olpaek te, 33 Rhungkung buh neh sainoek khocang ham khaw, hlasae Sabbath kah sainoek hmueihhlutnah ham khaw, khoning ham neh hmuencim ham khaw, Israel ham tholh aka dawth boirhaem ham khaw, kaimih Pathen im kah bitat cungkuem ham khaw kaimih soah ka pai puei eh. 34 Olkhueng dongkah a daek bangla kaimih kah Pathen BOEIPA hmueihtuk dongah a toih ham te, a kum, kum kah a tue a hol vaengah, a pa imkhui loh kaimih Pathen im la, Levi khosoih neh pilnam kah nawnnah thing thak ham khaw, 35 Maimih kah khohmuen thaihcuek, thaih boeih khuikah thaihcuek, thing boeih te a kum, kum ah BOEIPA im la khuen ham khaw, 36 Olkhueng dongkah a daek bangla kaimih kah capa neh rhamsa caming, ka saelhung neh ka boiva cacuek khaw kaimih kah Pathen im ah kaimih Pathen im kah aka thotat khosoih rhoek taengla khuen ham, 37 kaimih kah buhhuem neh ka khosaa tanglue khaw, thing cungkuem kah a thaih khaw, misur thai neh situi khaw, Pathen im kah imkhan ah khosoih taengla, amih Levi rhoek tah kho takuem ah kaimih kah thohtatnah lamloh a duen dongah kaimih khohmuen kah parha pakhat te Levi taengla thak ham hmulung ka naan uh. 38 Levi rhoek loh a duen vaegah Aaron koca khosoih rhoek te Levi taengah om kuekluek saeh. Parha pakhat dongkah parha pakhat te Levi rhoek loh kaimih Pathen im ah thakvoh im kah imkhan khuila thak uh saeh. 39 Israel ca rhoek neh Levi ca rhoek loh cangpai khocang khaw, misur thai neh situi khaw imkhan khuila thak uh saeh. Teah te rhokso kah hnopai neh aka thotat khosoih rhoek khaw, thoh tawt rhoek khaw, laa sa rhoek khaw a om dongah kaimih kah Pathen im te ka hnoo uh mahpawh.

< Nehemiah 10 >