< Nehemias 10 >

1 Sulod sa nasilyohan nga mga dokumento, anaa ang ngalan ni Nehemias, nga gobernador, ang anak nga lalaki ni Hacalia ug ni Zedekia, 2 si Seraya, si Azaria, si Jeremias, 3 si Pashur, si Amaria, si Malkia, 4 si Hatus, si Shebania, si Maluc 5 si Harim, si Meremot, si Obadia, 6 si Daniel, si Gineton, si Baruk, 7 si Meshulam, si Abija, si Miamin, 8 si Maazia, si Bilgai, ug si Shemaya. Mao kini ang mga pari. 9 Ang mga Levita mao sila si: Jeshua ang anak nga lalaki ni Azania, si Binui nga gikan sa panimalay ni Henadad, si Kadmiel, 10 ug ang ilang mga kauban nga mga Levita, si Shebania, si Hodia, si Kelita, si Pelaya, si Hanan, 11 si Mica, si Rehob, si Hashabia, 12 si Zacur, si Sherebia, si Shebania, 13 si Hodia, si Bani, ug si Beninu. 14 Ang mga pangulo sa katawhan mao sila si: Paros, si Pahat Moab, si Elam, si Zatu, si Bani, 15 si Buni, si Azgad, si Bebai, 16 si Adonia, si Bigvai, si Adin, 17 si Ater, si Zedekia, si Azur, 18 si Hodia, si Hashum, si Bezai, 19 si Harif, si Anatot, si Nebai, 20 si Magpias, si Meshulam, si Hezir, 21 si Meshezabel, si Zadok, si Jadua, 22 si Pelatia, si Hanan, si Anaya, 23 si Hoshea si Hanania, si Hashub, 24 si Halohes, si Pilha, si Shobek, 25 si Rehum, si Hashabna, si Maasea, 26 si Ahia, si Hanan, si Anan, 27 si Maluc, si Harim, si ug si Baana. 28 Alang sa nahibilin nga mga katawhan, nga mga pari, mga Levita, mga tigbantay sa ganghaan, mga mag-aawit, mga sulugoon sa templo, ug ang tanan nga nagpahimulag sa ilang mga kaugalingon gikan sa mga tawo sa kasikbit nga kayutaan ug nanaad sa ilang mga kaugalingon ngadto sa balaod sa Dios, lakip ang ilang mga asawa, ang ilang mga anak nga mga lalaki ug ang ilang mga anak nga mga babaye, ang tanan nga adunay kahibalo ug panabot, 29 naghiusa silang tanan uban sa ilang mga kaigsoonang mga lalaki, ang ilang mga halangdon, ug gigapos ang ilang kaugalingon uban sa tunglo ug panumpa nga mosubay sa balaod sa Dios, nga gihatag ni Moises ang sulugoon sa Dios, ug sa pagmatngon ug pagtuman sa tanan nga mga kasugoan ni Yahweh nga among Dios ug sa iyang mga balaod ug sa iyang mga mando. 30 Misaad kami nga dili namo ihatag ang among mga anak nga mga babaye ngadto sa katawhan sa maong yuta o kuhaon ang ilang mga anak nga mga babaye alang sa among mga anak nga mga lalaki. 31 Misaad usab kami nga dili mopalit ug bisan unsa nga butang o trigo gikan kanila kung magdala nganhi kanamo ang katawhan sa maong yuta sa Adlawng Igpapahulay o sa bisan unsang balaan nga adlaw. Papason namo ang tanang utang tali sa ubang mga Judio, ug papahulayon namo ang among mga kaumahan sa matag ikapito nga tuig. 32 Gidawat namo ang mga sugo nga mohatag sa usa ug tunga nga shekel sa matag tuig alang sa pag-alagad sa balay sa among Dios, 33 sa pag-andam ug tinapay alang sa presensya, ug alang sa naandang halad nga trigo, ang mga sinunog nga halad sa mga Igpapahulay, ang kasaulogan sa bag-ong bulan ug ang gitakda nga mga kasaulogan, ug alang sa mga halad nga balaan, ug alang sa mga halad sa sala aron sa paghimo ug kapasayloan alang sa Israel, ug alang sa tanang mga buluhaton sa balay sa among Dios. 34 Nagripa ang mga pari, ang mga Levita ug ang katawhan alang sa halad nga kahoy. Pinaagi sa ripa mapili kung kinsa sa among mga pamilya ang magdala ug kahoy ngadto sa balay sa among Dios sa gitakda nga mga panahon sa matag tuig, nga pagasunogon diha sa halaran ni Yahweh nga among Dios, sumala sa nahisulat sa balaod. 35 Misaad kami nga dad-on ngadto sa balay ni Yahweh ang unang mga bunga nga nanurok sa among yuta, ug ang unang mga bunga sa kahoy sa matag tuig. 36 Sumala sa nahisulat sa balaod, misaad kami nga dad-on namo sa balay sa Dios ug ngadto sa mga pari nga nag-alagad didto, ang kamagulangan namong mga anak nga mga lalaki ug ang kamagulangan sa among mga baka ug karnero. 37 Dad-on namo ang unang abot sa among mga harina ug ang among mga halad nga trigo, ug ang bunga sa matag kahoy, ug ang bag-ong bino ug ang lana pagadad-on ngadto sa mga pari, ngadto sa lawak nga tipiganan sa balay sa among Dios. Dad-on namo ngadto sa mga Levita ang ikanapulo gikan sa among yuta tungod kay ang mga Levita ang magkuha sa mga ikanapulo sa tanang lungsod kung diin kami magtrabaho. 38 Ang pari, nga kaliwat ni Aaron, kinahanglan nga mouban sa mga Levita sa dihang modawat sila sa mga ikanapulo. Kinahanglan nga dad-on sa mga Levita ang ikanapulo nga bahin sa mga ikanapulo ngadto sa balay sa among Dios ngadto sa lawak nga tipiganan sa mga bahandi. 39 Tungod kay magdala ang katawhan sa Israel ug ang mga kaliwat ni Levi sa mga giamot nga mga trigo, bag-ong bino, ug lana ngadto sa lawak nga tipiganan diin ang mga kahimanan sa sagradong dapit gitipigan ug diin nagpuyo ang mga pari nga nag-alagad, ug ang mga magbalantay sa ganghaan, ug ang mga mag-aawit. Dili namo isalikway ang balay sa among Dios.

< Nehemias 10 >