< Juan 1 >

1 Sa sinugdan mao ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios, ug ang Pulong Dios. 2 Kini anaa na sa sinugdan uban sa Dios. 3 Ang tanang butang nabuhat pinaagi kaniya, ug kung wala siya walay usa ka butang nga mabuhat. 4 Diha kaniya anaa ang kinabuhi, ug kana nga kinabuhi mao ang kahayag sa tanang katawhan. 5 Ang kahayag midan-ag diha sa kangitngit, ug ang kangitngit wala makabuntog niini. 6 Adunay tawo nga gipadala sa Dios, nga ang ngalan mao si Juan. 7 Miabot siya ingon nga usa ka saksi sa pagpamatuod mahitungod sa kahayag, nga ang tanan motuo pinaagi kaniya. 8 Si Juan dili mao ang kahayag, apan miabot aron nga siya magpamatuod mahitungod sa kahayag. 9 Mao kini ang tinuod nga kahayag, nga naghatag ug kahayag sa tanang katawhan, nga miabot sa kalibotan. 10 Anaa siya sa kalibotan, ug ang kalibotan nabuhat pinaagi kaniya, ug ang kalibotan wala nakaila kaniya. 11 Siya miabot ngadto sa iyang gipanag-iyahan, ug ang iyang gipanag-iyahan wala midawat kaniya. 12 Apan sa tanan nga midawat kaniya, nga mituo sa iyang ngalan, gihatagan niya ug katungod nga mahimong mga anak sa Dios. 13 Kini wala gipakatawo sa dugo, ni kabubut-on sa unod, ni sa kabubut-on sa tawo, apan sa Dios. 14 Ang Pulong nahimong unod ug nagpuyo uban kanato. Nakita nato ang iyang himaya, himaya ingon nga siya usa ug bugtong nga miabot gikan sa Amahan, puno sa grasya ug kamatuoran. 15 Nagpamatuod si Juan mahitungod kaniya ug misinggit nga nag-ingon, “Kini mao ang usa nga akong giingon, 'Siya nga moabot sunod kanako mas labaw pa kanako, kay siya una kanako.'” 16 Kay gikan sa iyang pagkabug-os kitang tanan nakadawat ug sunod-sunod nga grasya. 17 Kay ang balaod gihatag pinaagi kang Moises. Ang grasya ug kamatuoran miabot pinaagi kang Jesu-Cristo. 18 Wala pa gayoy nakakita sa Dios sukad kaniadto. Ang usa ug bugtong nga Dios, nga anaa sa dughan sa Amahan, siya ang nagpaila kaniya. 19 Ug mao kini ang pagpamatuod ni Juan sa dihang ang mga Judio nagpadala ug mga pari ug mga Levita ngadto kaniya gikan sa Jerusalem aron sa pagpangutana kaniya, “Kinsa ka?” 20 Siya nagsaysay, ug wala naglimod, unya mitubag, “Dili ako ang Cristo.” 21 Busa nangutana sila kaniya, “Kinsa man diay ka? Ikaw ba si Elias?” Siya miingon, “Dili ako.” Miingon sila, “Ikaw ba ang propeta?” Nitubag siya, “Dili.” 22 Unya niingon sila kaniya, “Kinsa ka, aron nga makahatag kami ug tubag niadtong nagpadala kanamo? Unsa man ang imong ikasulti mahitungod sa imong kaugalingon?” 23 Siya miingon, “Ako usa ka tingog, nga nagsinggit sa kamingawan: 'Himoa nga tul-id ang dalan sa Ginoo,' sama sa giingon ni Isaias ang propeta.” 24 Ug kadtong gipadala gikan kadto sa mga Pariseo. 25 Ug sila nangutana kaniya ug miingon kaniya, “Unya nganong nagbawtismo ka man kung dili ikaw ang Cristo, ni si Elias, ni ang propeta?” 26 Ug si Juan nitubag kanila nga nag-ingon, “Nagbawtismo ako sa tubig. Apan taliwala kaninyo nagtindog ang usa ka tawo nga wala ninyo mailhi; 27 siya nga moabot sunod kanako, nga bisan ang higot sa iyang sandalyas dili ako takos nga mobadbad.” 28 Kining mga butanga nahitabo sa Betanya sa laing bahin sa Jordan, diin nagbawtismo si Juan. 29 Sa sunod nga adlaw nakita ni Juan si Jesus nga paingon kaniya ug niingon, “Tan-awa, ania ang Nating Karnero sa Dios nga mokuha sa sala sa kalibotan! 30 Mao kini siya ang akong giingon, 'Ang usa nga moabot sunod kanako mas labaw pa kanako, kay siya una kanako.' 31 Wala ako makaila kaniya, apan kini mao aron nga siya mapadayag ngadto sa Israel nga ako miabot sa pagbawtismo pinaagi sa tubig.” 32 Si Juan nagpamatuod, nga nag-ingon, “Akong nakita ang Espiritu nga mikanaog susama sa salampati gikan sa langit, ug nagpabilin kini kaniya. 33 Wala ako nakaila kaniya, apan siya nga nagpadala kanako aron magbawtismo pinaagi sa tubig miingon kanako, 'Kaniya nga imong makita ang Espiritu nga mokanaog ug magpabilin ngadto kaniya, mao siya ang magbawtismo pinaagi sa Balaang Espiritu.' 34 Ako nakakita ug nakapamatuod nga siya mao ang Anak sa Dios.” 35 Usab, sa sunod adlaw, samtang nagtindog si Juan uban sa iyang duha ka disipulo, 36 nakita nila si Jesus nga naglakaw, ug si Juan niingon, “Tan-awa, ang Nating Karnero sa Dios!” 37 Ug ang iyang duha ka mga disipulo nakadungog nga siya miingon niini, ug misunod sila kang Jesus. 38 Unya nilingi si Jesus ug nakita niya sila nga nagsunod kaniya ug miingon kanila, “Unsa ang inyong tuyo?” Mitubag sila, “Rabbi, (diin gihubad nga nagpasabot nga magtutudlo), asa ka nagpuyo?” 39 Miingon siya kanila, “Dali ug tan-awa.” Unya niduol sila ug nakita kung diin siya nagpuyo; nagpabilin sila uban kaniya nianang adlawa, kay mga ika-napulo nga takna na niadtong taknaa. 40 Si Andres usa sa duha nga nakadungog kang Juan nga nagsulti ug unya nisunod kang Jesus, ang igsoon ni Simon Pedro. 41 Una niyang nakit-an ang iyang kaugalingong igsoon nga si Simon ug miingon kaniya, “Among nakit-an ang Mesiyas” (diin gihubad nga: Cristo). 42 Gidala niya siya ngadto kang Jesus. Ug si Jesus nitan-aw kaniya ug miingon, “Ikaw si Simon nga anak ni Juan, pagatawgon ka nga Cefas” (diin gihubad nga Pedro). 43 Sa sunod adlaw, sa dihang si Jesus buot na nga mobiya ug moadto na sa Galilea, iyang nakit-an si Felipe ug miingon kaniya, “Sunod kanako.” 44 Si Felipe gikan sa Betsaida, ang siyudad ni Andres ug Pedro. 45 Si Felipe nakakita kang Nataniel ug miingon kaniya, “Siya nga gisulat ni Moises ug sa mga propeta diha sa balaod, amo siyang nakit-an: Si Jesus nga anak ni Jose, nga gikan sa Nazaret.” 46 Miingon si Nataniel kaniya, “Aduna bay maayong butang nga maggikan sa Nazaret?” Si Felipe miingon kaniya, “Dali ug tan-awa.” 47 Si Jesus nakakita kang Nataniel nga padulong ngadto kaniya ug naghisgot mahitungod kaniya, “Tan-awa, usa ka tinuod nga Israelita, diha kaniya walay pagpanglimbong!” 48 Si Nataniel miingon kaniya, “Giunsa nimo pag-ila kanako?” Si Jesus mitubag ug miingon kaniya, “Sa wala pa nagtawag si Felipe kanimo, sa dihang ikaw anaa sa ilalom sa kahoy nga igera, nakita ko ikaw.” 49 Nitubag si Nataniel, “Rabbi, ikaw ang Anak sa Dios! Ikaw ang Hari sa Israel!” 50 Si Jesus nitubag ug miingon ngadto kaniya, “Tungod kay niingon ako kanimo, 'Nakita ko ikaw sa ilalom sa kahoy nga igera,' maong mituo kana? Makakita ka ug mas dagko pang mga butang kaysa niini.” 51 Ug siya miingon, “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, moingon ako kaninyo, makita ninyo ang langit nga maabli, ug ang mga anghel sa Dios nga mosaka ug mokanaog diha sa Anak sa Tawo.”

< Juan 1 >