2 Cronicas 23

1 Sa ikapito nga tuig, gipakita ni Jehoyada ang iyang kusog ug misulod sa kasabotan uban sa mga gatosan ka mga komandante, si Azaria ang anak nga lalaki ni Jehoram, si Ishmael ang anak nga lalaki ni Jehohanan, si Azaria ang anak nga lalaki ni Obed, si Maasea ang anak nga lalaki ni Adaya, ug si Elishafat ang anak nga lalaki ni Zicri. 2 Miadto sila ngadto sa Juda ug gihiusa ang tanang mga Levita gikan sa tanang mga siyudad sa Juda, lakip usab ang mga pangulo sa mga banay sa kaliwatan sa Israel, ug miabot sila ngadto sa Jerusalem. 3 Naghimo ug kasabotan ang tanang katilingban tali sa hari sa puluy-anan sa Dios. Miingon si Jehoyada ngadto kanila, “Tan-awa, maghari gayod ang anak nga lalaki sa hari, sumala sa gisulti ni Yahweh bahin sa kaliwatan ni David. 4 Mao kini ang angay ninyong buhaton: ang usa sa tulo ka bahin kaninyong mga pari ug sa mga Levita nga moadto aron mag-alagad sa Adlaw nga Igpapahulay, maoy magabantay sa mga pultahan. 5 Ang laing usa sa tulo ka bahin didto sa puluy-anan sa hari, ug ang laing usa sa tulo ka bahin didto dapit sa Sukaranan sa Ganghaan. Didto ang tanang katawhan sa hawanan sa puly-anan ni Yahweh. 6 Ayaw tugoti nga adunay mosulod sa puluy-anan ni Yahweh, gawas sa mga pari ug mga Levita nga nagaalagad. Makahimo sila pagsulod tungod kay gibalaan man sila. Apan kinahanglan ang tanang katawhan motuman sa mga mando ni Yahweh. 7 Kinahanglan nga palibotan sa mga Levita ang hari, ang matag-usa maghawid sa iyang hinagiban. Patyon ang si bisan kinsa nga mosulod sa puluy-anan. Pabilin kamo uban sa hari sa dihang mosulod ug mogawas siya.” 8 Busa nag-alagad ang tanan nga mga Levita ug ang tanan nga taga-Juda sa tanang paagi nga gimando ni Jehoyada nga pari. Mikuha ang matag-usa sa iyang mga tawo, nga kadtong misulod aron sa pag-alagad sa Adlawng Igpapahulay, ug kadtong mga wala sa sulod aron sa pag-alagad sa Adlawng Igpapahulay, alang kang Jehoyada nga pari, wala niya papahulaya ang bisan usa sa ilang mga pundok. 9 Unya gidala ni Jehoyada nga pari, ngadto sa mga komandante ang mga bangkaw ug ang gagmay ug dagko nga mga taming nga gipangbutang ni Haring David sa puluy-anan sa Dios. 10 Gipahimutang ni Jehoyada ang tanan nga mga sundalo palibot sa hari, ang matag-usa nagkupot sa iyang hinagiban, gikan sa tuong bahin sa templo ngadto sa walang bahin sa templo, duol sa halaran ug palibot sa templo. 11 Unya gipagawas nila ang anak nga lalaki sa hari, gikoronahan siya, ug gihatag kaniya ang mga kasugoan sa kasabotan. Unya gihimo nila siyang hari, ug gidihogan siya ni Jehoyada ug sa iyang anak nga lalaki. Miingon sila, “Mabuhi sa dugay ang hari.” 12 Sa pagkadungog ni Atalia sa kasaba sa katawhan nga nagadagan ug nanagdayeg sa hari, miadto siya ngadto sa katawhan sa puluy-anan ni Yahweh. 13 Ug milantaw siya, ug tinuod, nagtindog ang hari dapit sa haligi sa ganghaan tapad sa iyang mga komandante ug sa mga tigpatingog sa budyong. Nagmaya ug nagpatugtog sa mga budyong ang tanang mga katawhan sa kayutaan, ug ang tanan nga mga mang-aawit mipatugtog sa mga tulonggon ug nangulo sa panag-awit ug panagdayeg. Unya gigisi ni Atalia ang iyang bisti ug misinggit, “Mabudhion! Mabudhion!” 14 Unya gidala ni Jehoyada nga pari, ang gatosan ka mga komandante nga nagdumala sa kasundalohan ug miingon ngadto kanila, “Pagawasa siya taliwala sa kasundalohan, si bisan kinsa ang mosunod kaniya, pagapatyon siya pinaagi sa espada.” Kay miingon ang pari, “Ayaw siya patya dinhi sa puluy-anan ni Yahweh.” 15 Busa gipaagi nila siya, latas sa Ganghaan sa Kabayo paingon sa balay sa hari, ug gipatay nila siya didto. 16 Unya naghimo si Jehoyada ug kasabotan sa iyang kaugalingon, tali sa tanang katawhan, ug sa hari, nga mahimo gayod silang katawhan ni Yahweh. 17 Busa miadto ang tanang katawhan ngadto sa panimalay ni Baal ug gipanglumpag kini. Gibungkag nila ang mga halaran ni Baal ug gidugmok ang iyang mga larawan, ug gipatay nila si Matan, ang pari ni Baal, sa atubangan sa mga halaran. 18 Nagpili si Jehoyada ug mga opisyal alang sa balay ni Yahweh ilalom sa pagbuot sa mga pari, mga Levita, nga gitahasan ni David sa puluy-anan ni Yahweh, aron maghalad ug halad sinunog ngadto kang Yahweh, sumala sa nahisulat sa balaod ni Moises, uban sa panagsadya ug panag-awit, sumala sa gitudlo ni David. 19 Nagbutang si Jehoyada ug mga tigbantay sa mga ganghaan sa puluy-anan ni Yahweh, aron walay makasulod nga mga tawo nga mahugaw. 20 Gipauban ni Jehoyada kaniya ang gatosan ka mga komandante, ang mga dungganong mga tawo, ang mga gobernador sa katawhan, ug ang tanang katawhan sa kayutaan. Gidala niya ang hari gikan sa puluy-anan ni Yahweh; miabot ang katawhan latas sa Amihanang Ganghaan paingon sa balay sa hari ug gipalingkod ang hari sa trono sa gingharian. 21 Busa nagmaya ang tanang katawhan sa kayutaan, ug aduna nay kalinaw ang siyudad. Tungod kay si Atalia, gipatay na nila siya pinaagi sa espada.