2 Cronicas 10

1 Miadto si Rehoboam sa Shequim, kay ang tibuok Israel miadto man sa Shequim aron himoon siya nga hari. 2 Nahitabo nga nadunggan kini ni Jeroboam ang anak nga lalaki ni Nebat (kay atua man siya sa Ehipto, diin mikalagiw siya gikan sa atubangan ni Haring Solomon, apan mibalik si Jeroboam gikan sa Ehipto). 3 Busa gipadala ug gipatawag nila siya, ug miabot si Jeroboam ug ang tibuok Israel; nakigsulti sila kang Rehoboam ug miingon, 4 “Gipabug-at sa imong amahan ang among yugo. Busa karon, pasayona ang lisod nga gipatrabaho sa imong amahan, ug pagaana ang bug-at nga yugo nga iyang gibutang kanamo, ug moalagad kami kanimo.” 5 Miingon si Rehoboam ngadto kanila, “Balik nganhi kanako human sa tulo ka adlaw.” Busa mibiya ang katawhan. 6 Nagpakisayod si Haring Rehoboam sa mga katigulangang lalaki nga nagtindog atubangan sa iyang amahan nga si Solomon samtang buhi pa siya; miingon siya, “Unsa man ang inyong ikatambag kanako aron itubag niini nga katawhan?” 7 Nakigsulti sila kaniya ug miingon, “Kung maayo ka niining mga tawhana ug mapahimuot sila, ug mosulti ug maayong mga pulong ngadto kanila, unya mahimo nimo kanunay silang sulugoon.” 8 Apan wala gihatagan ug bili ni Rehoboam ang tambag nga gihatag sa mga katigulangang lalaki ngadto kaniya, ug nagpakisayod sa mga batan-ong lalaki nga nagdako uban kaniya, nga nagbarog sa iyang atubangan. 9 Miingon siya ngadto kanila, “Unsa man nga tambag ang ihatag ninyo kanako, aron matubag nato ang mga tawo nga nakigsulti kanako ug miingon, 'Pagaana ang yugo nga gibutang sa imong amahan nganhi kanamo'?” 10 Nakigsulti ang mga batan-ong lalaki nga nagdako uban kang Rehoboam ngadto kaniya, nga nag-ingon, “Mao kini ang kinahanglan nimong isulti ngadto sa katawhan nga misulti nga ang imong amahan nga si Solomon nagpabug-at sa ilang yugo, apan kinahanglan pagaanon nimo kini. Mao kini ang angay nimong isulti ngadto kanila, 'Ang akong kumingking mas baga pa kaysa hawak sa akong amahan. 11 Busa karon, bisan gipapas-an kamo sa akong amahan ug bug-at nga yugo, pagadugangan ko ang inyong yugo. Gikastigo kamo sa akong amahan pinaagi sa mga latigo, apan pagakastigohon ko kamo pinaagi sa mga tanga.”' 12 Busa miadto si Jeroboam ug ang tanang katawhan ngadto kang Rehoboam sa ikatulo ka adlaw, sumala sa gisulti sa hari, “Balik nganhi kanako sa ikatulo nga adlaw.” 13 Misingka si Rehoboam ngadto kanila, wala hatagi ug pagtagad ang tambag sa mga katigulangang lalaki. 14 Nakigsulti siya ngadto kanila nga nagsunod sa tambag sa mga batan-ong lalaki, nga nag-ingon, “Gipabug-at sa akong amahan ang inyong yugo, apan pagadugangan ko kini. Gikastigo kamo sa akong amahan pinaagi sa mga latigo, apan kastigohon ko kamo pinaagi sa mga tanga.” 15 Busa wala nagpatalinghog ang hari ngadto sa katawhan, kay gituyo kini sa Dios nga mga panghitabo, aron mapatuman ni Yahweh ang iyang pulong nga gipamulong ni Ahia nga taga-Shilo ngadto kang Jeroboam nga anak nga lalaki ni Nebat. 16 Sa dihang nakita sa tibuok Israel nga wala naminaw ang hari kanila, mitubag ang katawhan kaniya ug miingon, “Unsa may bahin namo kang David? Wala kami panulondon sa anak nga lalaki ni Jesse! Matag usa kaninyo kinahanglan mobalik sa iyang tolda, sa Israel. Karon tan-awa sa imong kaugalingong panimalay, David.” Busa namalik ang tibuok Israel sa ilang mga tolda. 17 Apan alang niadtong katawhan sa Israel nga nagpuyo sa mga siyudad sa Juda, gidumalahan sila ni Rehoboam. 18 Unya gipadala ni Haring Rehoboam si Adoniram, nga nagdumala sa pinugos nga mga mamumuhat, apan gibato siya sa katawhan sa Israel hangtod nga namatay. Mikalagiw dayon si Haring Rehoboam sakay sa iyang karwahe paingon sa Jerusalem. 19 Mao nga ang Israel nagmasinupakon batok sa panimalay ni David hangtod karong adlawa.