1 Samuel 30

1 Nahitabo kini sa ikatulo nga adlaw sa pag-abot ni David ug sa iyang katawhan sa Siklag, nga ang mga Amalekanhon misamok sa Negeb ug sa Siklag. Gisulong nila ang Siklag, gisunog kini, 2 ug gipangbihag ang mga babaye ug ang tanang anaa niini, gamay man ug dako. Wala silay gipamatay, apan gipangdala nila sila samtang nagpadayon sila sa ilang panaw. 3 Sa pag-abot ni David ug sa iyang mga tawo sa siyudad, nasunog na kini, ug gipangbihag na ang ilang mga asawa, ang ilang mga anak nga lalaki, ug ang ilang mga anak nga babaye. 4 Unya si David uban ang iyang mga mga tawo misinggit ug nanghilak hangtod nga wala na silay kusog sa paghilak. 5 Gibihag ang duha ka asawa ni David, nga si Ahinoam nga Jesrelihanon, ug si Abigail nga asawa ni Nabal ang Carmelihanon. 6 Nabalaka pag-ayo si David, tungod kay nagsinultihanay ang mga tawo sa pagbato kaniya, kay nasubo man ang espiritu sa tanang tawo, ang tagsatagsa alang sa iyang mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye; apan gilig-on ni David ang iyang kaugalingon diha kang Yahweh, nga iyang Dios. 7 Miingon si David kang Abiatar ang anak nga lalaki ni Ahimelek, nga pari, “Naghangyo ako kanimo, dad-a ang efod dinhi kanako.” Gidala ni Abiatar ang efod ngadto kang David. 8 Nag-ampo si David kang Yahweh sa pagpakisayod, nga nagaingon, “Kung gukdon ko kining panon, maapsan ko ba sila?” Mitubag si Yahweh kaniya, “Gukda, kay sigurado gayod nga maapsan mo sila, ug sigurado nga mabawi mo ang tanan.” 9 Busa milakaw si David, siya ug ang 600 ka mga tawo nga uban kaniya; miabot sila sa lugot sa Besor, kung diin nagpabilin kadtong mga naulahi. 10 Apan nagpadayon sa paggukod si David, siya ug ang 400 ka mga tawo; kay nagpabilin man ang 200, nga mga luya na kaayo nga dili na makatabok sa lugot sa Besor. 11 Nakakaplag sila ug usa ka Ehiptohanon sa uma ug gidala siya ngadto kang David; gihatagan nila siya ug tinapay, ug mikaon siya; gihatagan nila siya ug tubig aron makainom; 12 ug gihatagan nila siya ug tinapay nga hinimo gikan sa igos ug duha ka pungpong sa mga binulad nga ubas. Sa dihang nakakaon na siya, nahibalik pag-usab ang iyang kusog, tungod kay wala siya nakakaon ug tinapay ni nakainom ug tubig sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabii. 13 Mingon si David kaniya, “Kinsay nanag-iya kanimo? Asa ka man gikan?” Miingon siya, “Usa ako ka batan-ong lalaki nga taga-Ehipto, sulugoon sa Amalekanhon; gibiyaan ako sa akong agalon tungod kay tulo na ka adlaw ang milabay nga nagsakit ako. 14 Gisulong namo ang Negev sa Keretihanon, ug ang sakop sa Juda, ug ang Negev sa Caleb, ug gisunog namo ang Siklag.” 15 Miingon si David kaniya, “Mahimo bang dad-on mo ako niining nagasulong nga panon?” Mitubag ang Ehiptohanon, “Panumpa kanako pinaagi sa Dios nga dili mo ako patyon o itugyan ako ngadto sa mga kamot sa akong agalon, ug tultolan ko ikaw niining nagasulong.” 16 Sa dihang gidala sa Ehiptohanon si David, nagkatag ang mga tulisan sa tibuok yuta, nangaon ug nag-inom ug nanagsayaw tungod sa tanang mga butang nga ilang nakuha gikan sa yuta sa mga Filistihanon ug gikan sa yuta sa Juda. 17 Gisulong sila ni David sa pagkakilumkilom hangtod sa pagkagabii sa pagkasunod adlaw. Walay tawo nga nakaikyas gawas sa 400 ka mga tawo, nga misakay sa mga kamelyo ug mikalagiw. 18 Nabawi ni David ang tanan nga gikuha sa mga Amalekanhon; ug naluwas ni David ang iyang duha ka asawa. 19 Walay nawala, bisan gamay ni dagko, bisan mga anak nga lalaki ni mga anak nga babaye, bisan ang butang nga gikuha, bisan usa nga gikuha sa mga nagasulong alang sa ilang kaugalingon. Gidala pagbalik ni David ang tanan. 20 Gikuha ni David ang tanang panon sa karnero ug ang mga kahayopan, nga gidala sa mga tawo nga nag-una sa ubang mga baka. Miingon sila, “Kining mga butang iya kang David.” 21 Mibalik si David sa 200 ka mga tawo nga luya na kaayo nga mosunod pa kaniya, sila maoy nagpabilin sa lugot sa Besor. Kining mga tawhana mitagbo kang David ug sa ubang tawo nga miuban kaniya. Sa pag-abot ni David niining mga tawhana, gitimbaya niya sila. 22 Unya ang tanang daotang mga tawo ug walay pulos nga apil niadtong mikuyog kang David miingon, “Tungod kay kining mga tawhana wala man mag-uban kanato, dili nato sila hatagan sa bisan unsa nga mga butang nga atong nabawi. Gawas lamang sa ilang mga asawa ug mga anak, papahawaa sila, ug palakawa.” 23 Unya miingon si David, “Ayaw gayod ninyo buhata ang sama niini, akong mga igsoon, nga kung unsa ang gihatag ni Yahweh kanato. Gitipigan niya kita ug gitugyan sa atong mga kamot ang mga tulisan nga nakigbatok kanato. 24 Kinsay mamati kaninyo niining butanga? Kay sama sa bahin alang niadtong miadto sa gubat, ingon niana usab ang bahin sa tanan nga naghulat uban sa mga gamit; makaambit sila ug sama nga bahin.” 25 Ingon niana ang nahitabo gikan nianang adlawa hangtod karong adlawa, kay gibuhat ni David nga balaod kadto alang sa Israel. 26 Sa pag-abot ni David sa Siklag, gipadad-an niya ug tinulis nga mga butang ang mga kadagkoan sa Juda, sa iyang mga higala, nga nagaingon, “Tan-awa, ania ang gasa alang kaninyo gikan sa mga butang nga gikuha gikan sa mga kaaway ni Yahweh.” 27 Nagpadala usab siya ug pipila sa mga kadagkoan nga anaa sa Betuel, ug kadtong anaa sa Ramot sa habagatan, ug kadtong anaa sa Jatir, 28 ug kadtong anaa sa Aroer, ug kadtong anaa sa Sifmot, ug kadtong anaa sa Estemoa. 29 Nagpadala usab siya ug pipila ngadto sa mga kadagkoan nga anaa sa Racal, ug kadtong anaa sa mga siyudad sa Jeramelihanon, ug kadtong anaa sa mga siyudad sa Kenihanon, 30 ug kadtong anaa sa Horma, ug kadtong anaa sa Borasan, ug kadtong anaa sa Atak, 31 ug kadtong anaa sa Hebron, ug kadtong tanang mga dapit nga ginaadtoan kanunay ni David ug sa iyang mga tawo.