1 Cronicas 14

1 Unya nagpadala si Haring Hiram sa Tyre ug mga mensahero ngadto kang David, lakip ang mga kahoy nga sedro, mga panday, ug mga mason. Nagtukod sila ug balay alang kaniya. 2 Nahibaloan ni David nga gipili siya ni Yahweh isip hari sa tibuok Israel, ug tungod niana gibayaw ang iyang gingharian alang sa kaayohan sa iyang katawhan sa Israel. 3 Sa Jerusalem, nangasawa ug daghan si David, ug nahimong amahan sa daghang mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 4 Mao kini ang mga ngalan sa iyang mga anak nga natawo sa Jerusalem: si Shamua, si Shobab, si Natan, si Solomon, 5 si Ibhar, si Elishua, si Elpelet, 6 si Noga, si Nefeg, si Jafia, 7 si Elishama, si Beeliada, ug si Elifelet. 8 Karon sa dihang nahibaloan sa mga Filistihanon nga gidihogan si David ingon nga hari sa tibuok Israel, migawas silang tanan ug gipangita siya. Apan nahibaloan kini ni David ug migawas aron makigbatok kanila. 9 Karon miabot ang mga Filistihanon ug misulong sa Walog sa Refaim. 10 Unya nangayo ug pakitabang si David ngadto sa Dios. Miingon siya, “Kinahanglan bang sulongon ko ang mga Filistihanon? Ihatag mo ba ang kadaogan batok kanila?” Ug miingon si Yahweh ngadto kaniya, “Sulonga, tungod kay itugyan ko sila diha kanimo.” 11 Busa miadto sila sa Baal Perazim, ug didto gibuntog niya sila. Unya nagpahayag siya, “Gibanlas ni Yahweh ang akong mga kaaway pinaagi sa akong kamot sama sa haguros nga baha sa tubig.” Busa nahimong Baal Perazim ang ngalan nianang dapita. 12 Gisalikway sa mga Filistihanon ang ilang mga diosdios didto, ug naghatag ug mando si David nga kinahanglan pagasunogon kini. 13 Unya gisulong na usab sa mga Filistihanon ang maong walog. 14 Busa nangayo pag-usab ug pakitabang si David ngadto sa Dios. Miingon ang Dios ngadto kaniya, “Kinahanglan dili mo sila sulongon sa ilang atubangan, apan paliboti hinuon sila ug adto kanila taliwala sa mga kahoy nga balsamo. 15 Sa dihang madunggan ninyo ang tingog nga nagmartsa pinaagi sa hangin nga mohuyop taliwala sa mga kahoy nga balsamo, unya sulonga dayon sila uban sa puwersa. Buhata kini tungod kay ang Dios ang nag-una kaninyo sa pagsulong sa kasundalohan sa mga Filistihanon.” 16 Busa gibuhat ni David kung unsa ang gisugo sa Dios kaniya. Gibuntog niya ang kasundalohan sa Filistihanon gikan sa Gibeon hangtod sa Gezer. 17 Unya mikaylap sa tibuok kayutaan ang pagkabantogan ni David, ug gihimo ni Yahweh nga mahadlok kaniya ang tibuok kanasoran.