Aionian Verses

Egefelali amola idiwi huluane da ema ea dogo denesima: ne doaga: i, be e da dogo denesimu amola olofomu hamedei ba: i. E amane sia: i, “Na da mae yolesili, da: i dione amola dinana bogomu.” Amaiba: le, ea da: i dioi e da mae yolesili da: i diolalu. (Sheol h7585)
Be Ya: igobe da amane sia: i, “Na gofe da dili sigi masunu hamedei. Ea ola da bogoi amola hisu da esala. E da logoga se nabasa: besa: le, hamedafa masunu. Na da dunu da: i hamoi dagoi. Di da amo se nabasu nama iasea, na bogomu.” (Sheol h7585)
Na da ufi mano afae fawane esala. Be amo dilia oule ahoasea, e da se nabasea, na da: i hamoiba: le, se bagade dili nama i amo nababeba: le, bogomu.’ (Sheol h7585)
Amaiba: le, ada! Na amo goi fisili adama bu asili, e da goi hame oule misi amo ba: sea, bogomu. Ea esalusu amola amo goi ea esalusu da gilisili lala: gi agoane diala. E da: idafa hamoiba: le, ninia da amo se nabasu ema iasea, e da bogomu. (Sheol h7585)
Be Hina Gode da hou musa: hame ba: i hamosea, amola osobo ea lafi da dagale, dunu amola ilia liligi huluane amo mogo salasea, amola ilia esaleawane udigili bogoi sogega gudu dasea, amo dunu da Hina Gode da ilima higale yolesi dagoi dilia da dawa: mu.” (Sheol h7585)
Amaiba: le, ilia amola ilia liligi huluane da mae bogole, bogoi sogega gudu sa: i. Ilia gudu sa: i dagoloba, osobo ea lafi da bu ga: si. Ilia da bu hamedafa ba: i. (Sheol h7585)
Na ougi da lalu agoane heda: mu. Liligi huluane osobo bagadega diala da amoga nene dagomu. Amo lalu da bogoi sogega doaga: le, goumi ea bai huluane nene dagomu. (Sheol h7585)
Hina Gode da fane legesa amola bu wa: lesisu dawa: E da dunu bogoi sogega asunasisa, amola amo bu sinidigima: ne oule maha. (Sheol h7585)
Na bogomu da gadenenewane ba: i. Bogoi uli dogoi da sani agoane dili dialu. (Sheol h7585)
Dia hamomu amo di dawa: Amo dunu medole legema: ma. (Sheol h7585)
Be di da ema dawama: ne se dabe ima. Dia hamomu amo di dawa: Amo dunu medole legema: ne sia: ma.” (Sheol h7585)
Mu mobi da ba: lalu, hedolowane gilasi dagoi ba: sa. Amo defele, ninia osobo bagade dunu da bogosea, hame buhagisa. Nini dawa: su dunu, ilia da nini hedolo gogolesa. (Sheol h7585)
Di da mu digili ba: mu gogolesa. Be Gode da mu amola liligi huluane baligisa. Gode da bogoi dunu ilia soge dawa: be. Be di da amo hame dawa: (Sheol h7585)
Di da na bogoi dunu ilia sogebi amoga wamolegemu, na da hanai gala. Na da wamolegei dialea, Dia ougi da gumisia fawane, Dia na bu dawa: ma: ne eso ilegema. (Sheol h7585)
Nama hobea misunu dafawane hamoma: beyale hou dawa: be da bogosu soge fawane dawa: sa. Amogawi na gasi ganodini dialumu. (Sheol h7585)
Na da bogoi dunu ilia sogega gudu dasea, hobea misunu hou hahawane hamoma: beyale dawa: su da na gilisili hame masunu.” (Sheol h7585)
Ilia olofole agoane esalu, se mae nabawane bogosa. (Sheol h7585)
Eso da gia: sea, mugene ofo da alalolesisa. Amo defele, wadela: i hamosu dunu da dunu esalebe sogega bu mae ba: ma: ne alalolesisa. (Sheol h7585)
Gode da bogoi dunu ilia soge ba: lala. Ea siga mae ba: ma: ne, amo soge da hame alaloi. (Sheol h7585)
Osobo bagade fi bogosu sogebi amo ganodini ilia da Di hame dawa: sa. Amogawi, Dima nodomu da hamedei. (Sheol h7585)
Dunu huluane amo da wadela: le hamosa amola Godema higabe dunu huluane da bogosu ba: mu. (Sheol h7585)
Bai Dia da bogosu logo ea gasa amoga na gaga: i dagoi. Amola Di da na dogolegeiba: le, Dia da na bogosu soge ganodini dasama: ne hame yolesimu. (Sheol h7585)
Na bogomu da gadenenewane ba: i. Bogoi uli dogoi da sani agoane dili dialu. (Sheol h7585)
Di da na bogosa: besa: le gaga: i dagoi. Na da bogosu hagudu amoga ahoanu galu, be Di da na bu esaloma: ne hamoi. (Sheol h7585)
Hina Gode! Na da Dima wele sia: sa! Na da mae gogosiasu hamoma: ma! Be wadela: i hamosu dunu ilia gogosiasu ba: mu da defea. Ilia da ouiya: lewane bogosu sogebi amo gudu sa: imu da defea. (Sheol h7585)
Ilia da sibi agoane, hobeamu gogoleiba: le, bogosu ba: mu. Fedege agoane, Bogosu da ilia sibi ouligisu dunu agoai ba: mu. Bogosu soge ganodini ilia fifi lasu amoga sedadewane dialea, ilia da: i hodo da dasamu. Amola moloidafa hamosu dunu ilia da amo wadela: i hamosu dunu hasalimu. (Sheol h7585)
Be Gode da na gaga: mu. Amola bogosu ea gasa amoga E da na gaga: mu. (Sheol h7585)
Nama ha lai dunu ilia da ilia bogosu eso mae doaga: le, bogomu da defea. Ilia da esaleawane, bogoi sogega gudu sa: imu da defea. Wadela: i hou da ilia diasu gaguli gagai amola ilia dogo amo ganodini dialebe ba: sa. (Sheol h7585)
Dia nama asigi hou amo da mae yolele gebewane diala! Di da uli dogoi amo ganodini na dasa: besa: le, na noga: le gaga: i. (Sheol h7585)
Bidi hamosu bagohame da nama misiba: le, na da bogomu gadenei. (Sheol h7585)
Nowa da mae bogole fifi ahoanoma: bela: ? Dunudafa ninia da, nini bogoi uli dogoi amoga dasa: besa: le habodane gaga: ma: bela: ? (Sheol h7585)
Na da baligiliwane da: i dioi amola beda: i galu. Bai na bogole, bogoi uli dogoiga gudu sa: imu gadenene ba: i. (Sheol h7585)
Na da muagado heda: i ganiaba, Di da amogawi esalebe ba: la: loba. Na da bogosu sogebia asiaba, Di da amogawi esalebe ba: la: loba. (Sheol h7585)
Lalu ifa da gaga: ne habele dudunumiai ba: mu. Amo defele, amo dunu ilia gasa da bogoi ulidogoi bega: afagogoi ba: mu. (Sheol h7585)
Amaiba: le ninia asili, hahawane esalebe dunu ba: sea, hedolowane medole legemu. (Sheol h7585)
Agoai uda da di sigi osobo bagadega bogosu amoga oule ahoa. Amola logo ea ahoabe amo da bogosu amoga doaga: musa: ahoa. (Sheol h7585)
Amola di da amo uda ea diasuga ahoasea, di da bogosu logo amoga ahoa. Amo ahoasu da hedolodafa bogosu amoga doaga: sa. (Sheol h7585)
Dunu ilia ea sia: nabasea, ilia hame dawa: ea diasu amo da bogoi uli dogoi agoaiwane. Amola dunu ilia amoga ahoa. Amola dunu ilia da musa: ea diasuga asi da wali bogosu soge amoga sa: i dagoi. (Sheol h7585)
Hina Gode da liligi huluanedafa dawa: E da bogosu soge amo ganodini diala liligi huluane dawa: Amaiba: le, dunu da ea asigi dawa: su amo Hina Godema habodane wamolegema: bela: ? (Sheol h7585)
Noga: i dawa: su dunu da logo amo da esalalalusu amoga heda: sa, amoga ahoa. Be logo da bogosu amoga gudu daha, amo logoga ilia da hame ahoa. (Sheol h7585)
Be amo dawa: ma: ne fasu da ea esalusu gaga: mu. (Sheol h7585)
Bogosu soge da hamedafa nabamu. Amaiwane, osobo bagade dunu da liligi hanai gala. Amola sadimu hame dawa: (Sheol h7585)
Amo liligi biyaduyale gala da, (age) Bogoi uli dogoi da hame sadimu. (ageyadu) Aligime uda da hame sadimu. (osoda) Hafoga: i osobo gibu hameba: le da hame sadimu. (biyadu) Amola lalu haba: domu gogolei amo da hame sadimu. (Sheol h7585)
Dia hawa: hamosea, gasa fili hamoma! Bai di bogoi sogebi doaga: sea, hawa: hamomu amola asigiga dawa: mu amola bagade dawa: su hou huluane bu hamedafa ba: mu. Amola di da bogoi soge amogawi masunu. (Sheol h7585)
Dia nama fawane sasagema. Amola dia loboga eno mae sogoba: le, na fawane sogoba: ma. Be gia: i bagade mudasu hou amo da bogosu ea gasa defele gala. Amo hou da lalu agoane heloa: gala: le, lalu gegemoi defele nenana. (Sheol h7585)
Fedege agoane, bogoi sogebi da dili manusa: , ha: i bagade gala. E da ea lafi bagadewane daga: sa. E da Yelusaleme ouligisu dunu amola sia: bagade dunudafa huluane gilisili da: gisa. (Sheol h7585)
“Dia Hina Gode da dima dawa: digima: ne olelesu ima: ne, Ema adole ba: ma. E da bogoi soge haguduga o muagado Hebene amoga dima dawa: digima: ne olelesu imunusa: dawa: (Sheol h7585)
Bogoi sogebi ouligisu dunu ilia da Ba: bilone hina bagade aowamusa: momagesa. Musa: esalu osobo bagade ouligisu dunu ilia a: silibu da nedigisa. Ilia da fisu fisili, wa: legadosa. (Sheol h7585)
Musa: dunu da dima nodomusa: , sani baidama dusu, be wali di da guiguda: bogoi sogebi amoga misi doaga: i. Di da ifidi gilisisu amoga diaha amola dia da daba: amoga dedeboi dagoi. (Sheol h7585)
Be amo hame hamone, di da bogoi sogebi osodogone amoga gisalugala: i dagoi ba: sa. (Sheol h7585)
Dilia da hidale, dilia da bogosu hou amola bogoi dunu ilia esalebe soge amoga gousa: su hamoi dagoi sia: sa. Wadela: lesisu da osobo bagadega doaga: sea, dilima hame doaga: ma: ne, dilia giadofale dawa: sa. Bai ogogosu sia: amola ogogosu hou da dili gaga: mu, dilia dawa: (Sheol h7585)
Gousa: su hou amo dilia da bogosu hou amola bogosu soge amoga hamoi, amo da yolesi dagoi ba: mu. Amola gugunufinisisu se nabasu da dilima doaga: sea, dilia da amoga hasanasi dagoi ba: mu. (Sheol h7585)
“Na da na esalebe eso amoga, bogoi sogebi amoga masusa: dawa: i galu. Na da na esalebe defei, defele esalumu hame dawa: i. (Sheol h7585)
Dunu ilia da bogoi sogebi amoga Dima nodomusa: hame dawa: Bogoi dunu da Dia mae fisili moloidafa hou amo dafawaneyale dawa: ma: ne hame dawa: (Sheol h7585)
Dilia da gabusiga: manoma legelalu, ogogosu ‘gode’ amo Moulege amoma nodone sia: ne gadomusa: ahoa. Dilia da ‘gode’ liligi eno ilima sia: ne gadomusa: amo hogoma: ne, dilia da sia: ne iasu dunu soge sedagaga asuna ahoa. Amola amo hogomusa: dilia da osobo bagade baligili, bogosu sogebi amoga ahoa. (Sheol h7585)
Ouligisudafa Hina Gode da amane sia: sa, “Amo esoha ifa da bogoi sogebi amoga ahoasea, Na da didigia: su dawa: digisu hamoma: ne, hano hagudu amo e dedeboma: mu. Na hano huluane mae masa: ne, gagulaligimu. Amo ifa da bogobeba: le, Na da Lebanone Goumi amoga gasima: ne hamomu, amola iwila ifa huluane bioma: mu. (Sheol h7585)
Na da amo ifa bogoi sogebi amoga asunasisia, ea dafasu ga: da fifi asi gala huluane fofogomu. Idini soge ifa huluane amola Lebanone ifa (amo da hano noga: le i, amola noga: idafa) amo huluane da hagudu sa: i dagoi - ilia huluane da ea dafai ba: sea, hahawane ba: mu. (Sheol h7585)
Ilia da amo dolo ifa gilisili bogoi sogebiga, eno ifa musa: amoga sa: i amoma gilisimusa: sa: imu. Amola huluane da ea ougiha esalu, amo da fifi asi gala amoga esaloma: ne afagogolesi ba: mu. (Sheol h7585)
Gasa bagade gegesu dunu, amola dunu da Idibidi fi amoma gale gegene bogoi, ilia da Idibidi bogoi dunu ilia bogoi sogega doaga: sea, ili nodone lale sala. Ilia da amane wele sia: sa, ‘Gode Ea hou hame dawa: dunu da gegesu ganodini medole legei, goegudu misini, dialumu!’ (Sheol h7585)
Musa: gasa bagade noga: i dunu da bogosea, dunu eno da amo nodone uli dogosu. Ilia da amo dunu ilia gegesu gobihei ilia dialuma ha ligisili, amola ilia gegesu gaga: su liligi ilia da: i hodo da: iya ligisili, uli dogosu. Amo musa: noga: i dunu da gasa bagadeba: le, esalebe dunu da beda: gia: i. (Sheol h7585)
Na da amo fi dunu da bogoi soge amoga mae sa: ima: ne amola bogosu ea gasaga mae fama: ne, hamedafa gaga: mu. Bogosu! Dia olo gia: su amo oule misa! Bogoi soge! Dia wadela: su oule misa! Na da amo dunu fi ilima bu hame asigimu. (Sheol h7585)
Ilia da uli dogone, gudu sa: ili, bogoi sogega doaga: sea, Na da ili hogole ba: mu. Ilia da muagado heda: sea, Na da ili ba: mu. (Sheol h7585)
E amane sia: i, “Hina Gode! Na da se bagadedafa nababeba: le, Dima wele sia: ne gadoi. Amola Dia na sia: ne gadobe amo nabalu, dabe i. Na da soge wadela: i ganodini esalu, amo da dunu bogogia: su soge diala, amola na Dia fidima: ne di. Amola na dibi amo di nabi dagoi. (Sheol h7585)
Bagade gagui hou da ogogosu agoane. Uwasu dunu da gasa fili, helefisu hame dawa: Ilia da bogosu defele-sadisu hame dawa: Amaiba: le, ilisu gagumusa: , fifi asi gala hasalili, mae fisili, eno amola eno agoane hasalimusa: ahoa. (Sheol h7585)
Be wali Na da dilima sia: sa, ‘Nowa dunu da ea na: iyadoma ougi galea, e da fofada: mu. Nowa da ea na: iyado ea hou fonobosea, e da fofada: su dunuma doaga: mu. Nowa da ea na: iyadoma ‘Di da gagaoui!’ sia: sea, e da Helo lalu ba: mu agoai galebe.’ (Geenna g1067)
Dia sidafa da dia hou wadela: sea, amo si di duga: le fasima. Dia da: i hodo huluane Helo sogega doaga: sa: besa: le, dia da: i hodo liligi fonobahadi afae fawane fisimu da defea. (Geenna g1067)
Dia lobodafa da dia hou wadela: sea, amo lobo di damuni fasima. Dia da: i hodo huluane Helo sogega dasa: besa: le, liligi fonobahadi afae fawane fisimu da defea. (Geenna g1067)
Dilia da: i hodo bogoma: ne medosu dunu ilima mae beda: ma. Be Gode da a: silibu amola da: i hodo gilisili Helo sogega wadela: mu dawa: beba: le, Godema beda: mu da defea. (Geenna g1067)
Gabena: iame fi! Dilia da muagado heda: ma: bela: ? Hame mabu! Dilia da Helo sogega gudu sa: imu. Sodame dunu ilia da dilia waha ba: i liligi ba: loba, Sodame da mae ulagili dialala: loba. (Hadēs g86)
Nowa da Dunu Egefema lasogole sia: sea, bu fofada: sea, ea hou da gogolema: ne olofoi dagoi ba: mu. Be Gode Ea A: silibu Hadigidafa gala Ema lasogole sia: sea, gogolema: ne olofosu da hame ba: mu. Wali osobo bagade eso amola fa: no misunu eso huluane ganodini, gogolema: ne olofosu hamedafa ba: mu. (aiōn g165)
Hawa: aya: gaga: nomei sogega bugi, da Gode Ea sia: nabasu dunu eno agoane. E da se nababeba: le amola osobo bagade hou amola muni hanai hou bagade dawa: beba: le, Gode Ea Sia: ea dogo ganodini diala da amoga bagade gigisiba: le, e da dulu hame legesa. (aiōn g165)
Wadela: i gisi bugisu dunu da Sa: ida: ne. Faimu Eso da soge wadela: mu eso. Faisu dunu da a: igele dunu. (aiōn g165)
Gisi da gilisili laluga ulagibi, agoaiwane hou ninia da soge wadela: mu eso doaga: sea ba: mu. (aiōn g165)
Amo hou da soge wadela: mu eso amoga ba: mu. A: igele dunu da misini, dunu fi ganodini ida: iwane dunu yolesili, wadela: i dunu lidili, (aiōn g165)
Na da dima sia: sa! Dia dio dawa: loma: ne da ‘igi’. Amo igi da: iya Na da Na Fa: no Bobogesu Fi gasawane gagumu. Amasea, Ha: idisi da Na fi ilima hame osa: la heda: mu. (Hadēs g86)
Dia lobo ea hou o dia emo ea hou hamobeba: le, di da wadela: le hamosea, di da eso huluane mae haba: dole nenanebe lalu ganodini, dia lobo adunawane amola emo adunawane ahoasa: besa: le, dia emo o lobo damuni fasima. Di da Fifi Ahoanusu ganodini lobo o emo afaewane masunu da defea. (aiōnios g166)
Dia siga ba: beba: le dafamu galea, defea, dia si duga: le fasima. Di da si afadafa fawane Fifi Ahoanusu amo ganodini masunu da defea. Be si adunawane gala amo Helo laluga ha: digi dagoi ba: mu da defea hame. (Geenna g1067)
Eso afaega, dunu afae da Yesuma misini, amane sia: i, “Olelesu! Na da eso huluane Fifi Ahoanusu ba: ma: ne, adi ida: iwane hou hamoma: bela: ?” (aiōnios g166)
Sia: eno diala. Nowa dunu da Nama asigiba: le, ea diasu, ola, eya, aba, eda, eme, mano o soge fisi galea, e da amo liligi 100 agoane lamu, amola eso huluane mae bogole, Fifi Ahoanusu lamu. (aiōnios g166)
E da figi ifa logo bega: ba: beba: le, ha: i manu faimusa: , figi ifa baia doaga: i. Be dulu hame ba: i, lubi fawane ba: i. Amaiba: le, Yesu da amo figi ifa amoma amane sia: i, “Di da hobea dulu bu hamedafa legemu.” Amalalu, figi ifa da hedolodafa bioi dagoi ba: i. (aiōn g165)
Dilia Sema olelesu dunu amola Fa: lisi dunu da se iasu bagade ba: mu! Dabua fawane molole ogogosu dunu! Dilia lalegagui dunu afadafa hamomusa: , hano wayabo bagadega amola osobo bagadega lala. Dunu afadafa dilia hou lalegaguli, ea Helo sa: imu logo dilia fodobeba: le, ea wadela: i hou da dilia wadela: i hou baligisa. (Geenna g1067)
Wadela: i sania fi! Dilia da Helo se iasu sogega mae doaga: ma: ne, hobeamu logo hamedafa ba: mu. (Geenna g1067)
Yesu da Olife Goumia esaloba, Ea ado ba: su dunu da wamowane Ema misini, amane adole ba: i, “Dia waha olelei da habogala doaga: ma: bela: ? Dia bu misunu eso amola soge wadela: mu eso da gadenene doaga: lalu, ninia adi dawa: digima: ne olelesu ba: ma: bela: ?” (aiōn g165)
Amasea dunu Ea lobo fofadidili esala, ilima E da amane sia: mu, ‘Dilia Gode Ea gagabusu aligima: ne lai dunu! Masa! Eso huluane nenanumu lalu, Sa: ida: ne amola ea a: igele dunu se iasu ima: ne Gode hamoi, amoga masa! (aiōnios g166)
Amalalu, ilia da eso huluane mae dagole se iasu ba: lalumu. Be hou ida: iwane dunu da eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu lamu.” (aiōnios g166)
Ilia da Na dilima olelei liligi huluane nabawane hamoma: ne, amo ilima olelema. Dilia ba: ma! Na da dili mae yolelewane ouligilalea, soge wadela: mu eso da doaga: mu.” Sia: Ama Dagoi (aiōn g165)
Be nowa dunu da Gode Ea A: silibu Hadigidafa Gala amoma lasogole sia: sea, e da gogolema: ne olofosu hamedafa ba: mu. Ea wadela: i hou da mae fisili eso huluane dialalalumu.” (aiōn g165, aiōnios g166)
Be osobo bagade hou dawa: beba: le, muni amola liligi hanaiba: le, amo sia: da goe dunu ea dogo ganodini gigisiba: le, e da ha: i manu fage hame legesa. (aiōn g165)
Amaiba: le, dia lobo ea hamobe amo dia hou wadela: sa: besa: le, defea, dia lobo damuni fasima. Di da lobo afaewane Fifi Ahoanusu lamu da defea. Be lobo adunawane Helo sogega lalu mae haba: dole nenanebe amoga sa: imu da defea hame galebe. (Geenna g1067)
Dia emo ea hamobe da dia hou wadela: musa: dawa: sea, defea, dia emo damuni fasima. Di gasuga: igiwane Fifi Ahoanusu lamu da defea. Be di emo aduna ida: iwane gala Helo sogega sa: imu da defea hame galebe. (Geenna g1067)
Dia si da dia hou wadela: mu ba: sea, amo duga: le fasima. Di da si afaewane Gode Ea Hinadafa Hou heda: mu da defea. Be di si adunawane Helo sogega sa: imu da defea hame galebe. (Geenna g1067)
Yesu da bu logoga ahoanoba, dunu afae da hehenane, Ema doaga: le, muguni bugili, Ema amane adole ba: i, “Olelesu ida: iwane! Na da eso huluane Fifi Ahoanusu ba: ma: ne, adi hamoma: bela: ?” (aiōnios g166)
e da osobo bagade esoga wali diasu, yolali, aba, eme, mano amola soge100agoane bu lamu. Eno dunu da ema higabeba: le, e da osobo bagadega se nabimu, be fa: no mabe esoga eso huluane Fifi Ahoanusu ba: mu. (aiōn g165, aiōnios g166)
Amaiba: le, Yesu da amo figi ifama amane sia: i, “Dia ha: i manu amo dunu ilia da hobea hamedafa manu!” Ea ado ba: su dunu ilia da amo sia: nabi dagoi. (aiōn g165)
E da eso huluane mae fisili, Ya: igobe egaga fi, ilima Hinawane esalumu. Ea Hinadafa Hou da hamedafa dagomu.” (aiōn g165)
E da A: ibalaha: me amola ea fi huluane ilima Ea asigi amola gogolema: ne olofosu hou olelei. Amo hou E da mae fisili, eso huluane hamonanumu.” (aiōn g165)
E da hemonega, Ea balofede dunu ilia lafidili amane ilegele sia: i, (aiōn g165)
Yesu da ili “Abisi” (wadela: i a: silibu se iasu diasu) amoga mae asunasima: ne, Fio liligi huluane da Yesuma ha: giwane adole ba: i. (Abyssos g12)
Gabena: iame fi! Dilia Hebene diasuga heda: musa: dawa: bela? Dilia da Helo sogega gudu sa: imu.” (Hadēs g86)
Eso afaega, sema olelesu dunu da Yesu dafama: ne, wa: legadole, Ema amane sia: i, “Olelesu! Na da Fifi Ahoanusu lama: ne, adi hamoma: bela?” (aiōnios g166)
Be afadafa fawane beda: ma! Dunu afadafa esala. E da dunu ea da: i hodo medole legele, ea a: silibu Helo sogega galadigimu dawa: Dafawane! Amo dunuma beda: ma! (Geenna g1067)
Amalalu, ogogosu muni ouligisu dunu da dawa: iwane hamoiba: le, ea hina da ema nodone sia: i. Bai osobo bagade dunu ilia muni ouligisu hou da hadigi lai dunu ilia muni ouligisu hou baligisa. (aiōn g165)
Amaiba: le na dilima sia: sa. Muni da osobo bagade liligi fawane. Be osobo bagade dunu da dilima asigima: ne, muni ouligisu hou noga: le hamoma. Agoane hamosea, hobea amo hou da dagoiwane ba: beba: le, Gode da dilima misa: ne sia: beba: le, dilia da Hebene sogega doaga: sea, ilia dima hahawane yosia: mu. (aiōnios g166)
Bagade gagui dunu da Ha: idisi amo ganodini se nabawane esalu. E da ea si ba: le gadole, A:ibalaha: me sedagawane lelebe ba: i. La: salase da A: ibalaha: mela dafulili lelebe ba: i. (Hadēs g86)
Isala: ili ouligisu dunu afae da Yesuma amane adole ba: i, “Olelesu ida: iwane gala! Na da eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu lama: ne, adi hamoma: bela: ?” (aiōnios g166)
e da osobo bagadega esalea, amo liligi fisi baligiliwane bu lamu, amola fa: no fifi misunu amo esoga, e da mae bogole, Eso Huluane Fifi Ahoanusu lamu.” (aiōn g165, aiōnios g166)
Yesu E bu adole i, “Waha esala dunu amola uda ilia da uda lasu hou dawa: (aiōn g165)
Be nowa dunu amola uda ilia da bogole, bu wa: legadole, Eso Huluane Mae Bogole Fifi Ahoanusu lamusa: , Gode da defelewane ba: sea, amo dunu da uda hame lamu, amola amo uda da dunuma hame fimu. (aiōn g165)
Dunu huluane amo da Dunu Egefe Ea hou dafawaneyale dawa: sea, eso huluane Fifi Ahoanusu lama: ne, amo hou da doaga: mu. (aiōnios g166)
Bai Gode da osobo bagade fifi asi gala hodole, ilima asigili, Egefe ilima i. Ea sia: dafawaneyale dawa: sea, lalegagusia, eso huluane mae bogole Fifi Ahoanumu. (aiōnios g166)
Nowa da Gode Egefe dafawaneyale dawa: sea, e da eso huluane Fifi Ahoanusu lai dagoi. Be nowa da Gode Egefe Ea sia: hame nabawane hame hamosea, e da eso huluane Fifi Ahoanusu mae lale, Gode Ea ougi se iasu ba: mu agoai galebe!” (aiōnios g166)
Be nowa da Na hano dili iasu nasea, e da hobea gumiba: le, bu hano hame hanamu. Be hano ea dogo ganodini heda: lebeba: le, nawa: li agoane dalebeba: le, eso huluane mae bogole, Fifi Ahoanusu hou ema imunu.” (aiōn g165, aiōnios g166)
Nowa dunu da yoi liligi faisia, e da bidi lale, ea fai liligi da eso huluane Fifi Ahoanusu ba: mu. Amaiba: le, bugi dunu amola faisu dunu, da gilisili hahawane ganumu. (aiōnios g166)
Na da dilima dafawane sia: sa. Nowa da Na sia: nabasea amola Na Asunasisu Dunu amo Ea hou dafawaneyale dawa: sea, amo dunu da eso huluane Fifi Ahoanusu lai dagoi. E da se imunusa: fofada: su mae hamone, bogosu sogebi yolesili, degele, eso huluane Fifi Ahoanusu sogebi amoga doaga: i dagoi. (aiōnios g166)
Dilia da Fifi Ahoanusu lamusa: Gode Sia: Dedei idilala. Be amo sia: da Na hou fawane olelesa. (aiōnios g166)
Hedolo wadela: mu ha: i manu amo lama: ne, mae hawa: hamoma. Be ha: i manu mae dasale, Fifi Ahoanusu imunu liligi, amo lama: ne hawa: hamoma. Gode, Adadafa, da Dunu Egefe ilegei dagoiba: le: , Dunu Egefe da amo ha: i manu dilima imunu.” (aiōnios g166)
Bai Na Ada da agoane hanai gala. Nowa dunu da Gode Eagofedafa Ea hou dafawaneyale dawa: sea, lalegagusia, huluane da Fifi Ahoanusu lamu., amola soge wadela: mu eso amoga Na da amo dunu wa: legadolesimu.” (aiōnios g166)
Na da dilima dafawane sia: sa! Nowa da dafawaneyale dawa: sea, e da Fifi Ahoanusu lai dagoi. (aiōnios g166)
Na da Agi Esalebe agoane muagadonini guiguda: sa: i. Nowa da amo agi nasea, e da mae bogole, eso huluane esalalalumu. Agi Na da ema imunu liligi da Na hu. Amo da osobo bagade fi dunu ilia esaloma: ne, Na da iaha.” (aiōn g165)
Be nowa da Na hu nasea amola Na maga: me nasea, e da eso huluane Fifi Ahoanusu lai dagoi. Amola Na da soge wadela: mu eso amoga amo dunu esaloma: ne wa: legadolesimu. (aiōnios g166)
Amaiba: le, noga: le dawa: ma! Na sia: i liligi da agidafa muagado misi. Dilia aowalali fi dunu da ma: na mai dagoi be huluane da fa: no bogoi. Nowa da Na sia: i agi agoane nasea, e da mae bogole eso huluane Fifi Ahoanumu.” (aiōn g165)
Saimone Bida da bu adole i, “Hina! Ninia nowa dunuma masa: bela: ? Disu da eso huluane Fifi Ahoanusu Sia: gagui gala. (aiōnios g166)
Udigili hawa: hamosu dunu da sosogo fi ganodini eso huluane esalumu hamedei. Be amo sosogo fi dunu mano lalelegei, amo da ea fidafa amo ganodini mae fisili, esalumu. (aiōn g165)
Na dilima dafawane sia: sa. Nowa da Na olelesu nabawane hamosea, e da bogosu hamedafa ba: mu.” (aiōn g165)
Ilia da Ema amane sia: i, “Defea! Wali ninia hananewane dawa: Di da Fio liligi gala. A: ibalaha: me da bogoi dagoi, amola balofede dunu huluane, ilia bogoi. Be Di da nowa dunu da Dia olelesu nabasea hame bogomu amo ogogolewane olelesa. (aiōn g165)
Osobo bagade degabo hahamosu esoha amola fa: no, si dofoi dunu ea si bu hahamoi amo hou da hamedafa ba: su. (aiōn g165)
Na da ilima eso huluane Fifi Ahoanusu iabeba: le, ilia da mae bogole fifi ahoanumu. Ilia da Na lobo ganodini gaguiba: le, enoga bu samogemu da hamedei galebe. (aiōn g165, aiōnios g166)
Nowa esala dunu da Na sia: dafawaneyale dawa: sea, e da mae bogole esalalalumu. Amo sia: di dafawaneyale dawa: bela: ?” (aiōn g165)
Nowa dunu da ea esalusu gagumusa: hanai galea, e da ea esalusu fisimu. Be nowa dunu ea osobo bagade esalusu amoma hame asigisia, e da ea esalusu bu lale, Fifi Ahoanusu ba: mu. (aiōnios g166)
Dunu huluane bu adole i, “Ninia sema ganodini, Mesaia da mae bogole, eso huluane esalalalumu, amo dedei diala. Amaiba: le, osobo bagade dunu ilia Dunu Egefe gaguia gadomu, Di abuliba: le sia: dalula: ? Dunu Egefe da nowa dunula: ?” (aiōn g165)
Na Ada Ea sia: da eso huluane Fifi Ahoanusu iaha, amo Na dawa: Amaiba: le, Na Ada da musa: Nama adoi liligi, amo fawane Na da olelesa!” (aiōnios g166)
Bida e bu sia: i, “Na emo Di da hamedafa dodofemu.” Be Yesu E bu adole i, “Dia emo Na hame dodofesea, di da Na fi ganodini esalumu hamedei.” (aiōn g165)
Na da Edama adole ba: muba: le, E da Fidisu eno Na defele, dilima imunuyo. E da eso huluane mae yolesili, dili fidilalumu. (aiōn g165)
Bai E da fifi asi gala dunu huluane ilima Hinadafa esaloma: ne, Di da Ema gasa i dagoi. E da dunu huluane amo Di da Ema i, ilima Fifi Ahoanusu ima: ne, amo gasa Ema i. (aiōnios g166)
Fifi Ahoanusu ea bai da Disu da Godedafa esala amo dawa: mu, amola Di da Yesu Gelesu asunasi dagoi. (aiōnios g166)
Dia da na a: silibu bogoi sogebi amoga hame yolesimu. Na da Di mae yolesili hawa: hamosu dunu esala. Amaiba: le, Di da na da: i hodo dasama: ne, bogoi uli dogoiga hame yolesimu (Hadēs g86)
Da: ibidi da Gode Ea fa: no hamomu hou ba: beba: le, e da Mesaia Ea bu uhini wa: legadomu olelei amane, “Gode da bogosu sogebi amo ganodini amo dunu hame yolesi. Ea da: i hodo da bogoi uli dogoi ganodini dasai hame ba: i.” (Hadēs g86)
Bai E da wali Hebene soge amo ganodini esala! Be balofede dunu da hemonega amo Gode da liligi huluane gaheabolo hamomu sia: i. Amo eso doaga: sea, Yesu Gelesu da bu misunu. (aiōn g165)
Be Bolo amola Banaba: se, ela mae beda: ne gasa bagadewane sia: i, “Dilia Yu dunu da hidadea Gode Ea sia: nabi dagoi. Bai Gode da amo ilegei dagoi. Be dilia amo sia: hihiba: le, dilia eso huluane Fifi Ahoanusu lamu dilia defele hame dawa: beba: le, defea, ninia dili fisili asili, Dienadaile dunuma olelemu. (aiōnios g166)
Amo sia: nababeba: le, Dienadaile dunu da hahawane bagade ba: beba: le, Gode Ea Sia: amoma nodoi. Amola nowa dunu da eso huluane Fifi Ahoanusu lama: ne Gode da ilegei dagoi, amo dunu da Yesu Ea hou lalegagui. (aiōnios g166)
Hina Gode da amo sia: sa. E da musa: hemonega olelei dagoi.’” (aiōn g165)
Degabo, Gode da osobo bagade hahamoi amola fa: no eso huluane, amo esoga dunu huluane da Gode Ea hou, dunu ilia siga hame ba: su hou, amo huluane dawa: su. Gode Ea hahamoi liligi ba: beba: le, Gode da hadigidafa amola E da eso huluane esalalala, amo ilia dawa: i galu. Amaiba: le, amo dunu ilia hame nabasu hou abalomu da hamedei. (aïdios g126)
Gode Ea moloidafa hou yolesili, ilia ogogosu hou lalegagusa. Osobo Bagade Hahamoi Dunu Ema nodone sia: ne gadosu hou amola hawa: hamosu hou yolesili, ilia bu Gode Ea hahamoi liligi amoma sia: ne gadosa amola hawa: hamosa, Be Osobo Bagade Hahamoi Gode Ema mae yolesili eso huluane nodone sia: ne gadolalumu da defea. Ama. (aiōn g165)
Dunu mogili ilia da eso huluane hawa: moloidafa hamonana. Ilia hadigi hou, Godema nodosu hou amola eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu hogoi helesa. Gode da ilima eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu imunu. (aiōnios g166)
Amaiba: le, musa: bogosu da doaga: beba: le, wadela: i hou da osobo bagade dunuma ouligisuwane dialu. Amo defele wali hou moloidafa da doaga: beba: le, Gode Ea hahawane moloidafa asigi hou da ilima ouligisuwane diala. Ninia amo hou lalegagusia, Hina Gode Yesu Gelesu da fidibiba: le, ninia da Eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu ba: mu. (aiōnios g166)
Be wali dilia wadela: i hou se iasu diasu logo da doasibiba: le, dilia da Gode Ea udigili hawa: hamosu dunu esala. Dilia bidi waha labe da eso huluane dilia hou afadenene bu asigilasa, amola hobea Eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu ba: mu. (aiōnios g166)
Bai wadela: i hou hamosu ea bidi da bogosu fawane! Be Gode Ea hahawane dogolegele iasu da Hina Gode Yesu Gelesu amoma madelagiba: le, eso huluane mae bogole Fifi Ahoanumu. (aiōnios g166)
Ilia da musa: Hibulu siba fi dunu bagade amo ilia mano esala. Yesu Gelesu da osobo bagade dunu ea da: i hodo lale, ilia fi amo ganodini lalelegei. Gode da liligi huluane amoma ouligisuwane esalebeba: le, Ema eso huluane nodonanumu da defea. Ama. (aiōn g165)
Eno da amane adole ba: mu da defea hame, “Nowa da bogoi soge amoga gudu sa: ima: bela: ?” (Bai Gelesu Ea bu bogole, wa: legadolesimu da hamedei.) (Abyssos g12)
Gode da dunu huluanedafa ilima Ea udigili gogolema: ne olofosu hou olelema: ne, E da dunu huluane hame nabasu se iasu udigili hawa: hamosu dunu agoane hamoi dagoi. (eleēsē g1653)
Bai E da liligi huluanedafa hahamoi dagoi. E hahawane ba: ma: ne, liligi huluanedafa diala. Ninia Godema mae yolesili nodonanumu da defea. Ama. (aiōn g165)
Dilia osobo bagade dunu ilia hou defele mae hamoma! Be Gode da dilia asigi dawa: su bu afadenene moloidafa hamomusa: hanaiba: le, amo E hamoma: ne, dilia logo fodoma. Amasea, dilia da Gode Ea hanai asigi dawa: su dawa: mu. Dilia da hou moloidafa amola hou amo Gode da hahawane ba: sa, amo noga: le dawa: mu. (aiōn g165)
Gode da Hadigidafa! Ninia Ema nodomu da defea! Gode Ea Sia: Ida: iwane Gala, na da agoane olelesa. Amo da Yesu Gelesu Ea hou dafawanedafa hou musa: ode bagohame wamolegei agoane, be wali ninia ba: sa. Wali, balofede dunu ilia da amo dafawane hou dedeiba: le, sia: da hadigiga misi dagoi. Amola Gode da hamoma: ne sia: beba: le, dunu huluane ilia dafawaneyale dawa: beba: le nabasu hou hamoma: ne, dunu eno da osobo bagade fifi asi gala huluanema olelesa. Amo hou defele, dilia huluane dafawaneyale dawa: su hou amo ganodini gasawane leloma: ne, Gode da defele esala. (aiōnios g166)
Gode Hi fawane da Gode Esala. Hi fawane da dawa: su huluane gagusa. Yesu Gelesu Ea hawa: hamobeba: le, ninia eso huluane mae yolesili Godema hadigi ima: ne, nodonanumu da defea. Ama. Sia: Ama Dagoi (aiōn g165)
Amaiba: le, bagade dawa: su dunu, sugulu hamoi dunu amola sia: fofada: su bagade dawa: su dunu da wali hamedei agoane ba: sa. Gode Ea hamobeba: le, osobo bagade dunu bagade dawa: su hou da gagaoui hou agoai ba: sa. (aiōn g165)
Be dunu ilia a: silibu hou da asigilai, ilima na da bagade dawa: su sia: olelesa. Be amo dawa: su sia: da osobo bagade dunu amola osobo bagade hina dunu amo ilia dawa: su hou defele hame. Amo osobo bagade dawa: su hou da mugululi hame ba: mu. (aiōn g165)
Na olelesu liligi da Gode Ea wamolegei dawa: su liligi. Amo da osobo bagade dunu mae ba: ma: ne wamolegei. Be osobo bagade hame hamoi esoga, Gode da amo dawa: su hou amoga hobea ninia hadigima: ne dawa: i galu. (aiōn g165)
Osobo bagade hina dunu huluane ilia amo dawa: su hou hame dawa: i. Amo dawa: su hou ilia dawa: i ganiaba ilia da hadigi Hina Gode Yesu Gelesu bulufalegeiga hame medole legela: loba. (aiōn g165)
Dilia hou dilisu mae ogogoma! Nowa dunu da osobo bagade hou dawa: beba: le, hi da na bagade dawa: su hisu da dawa: sea, defea, amo dunu da ea hou fonobone, gagaoui agoane hamomu da defea. Amasea, e da bagade dawa: sudafa bu ba: mu. (aiōn g165)
Amaiba: le ha: i manu da na fi dunu ea wadela: i hou hamosu logo fodosa galea, na fi dunu da wadela: le hamosa: besa: le, na da fedege agoane bu ha: i manu huluane hamedafa manu. (aiōn g165)
Amo liligi huluane da eno dunu dawa: ma: ne, ilima doaga: i dagoi. Nini wali esalebe dunuma sisasu olelema: ne, amo sia: da dedei diala. Bai soge wadela: mu eso da gadenene, ninia dawa: (aiōn g165)
Bogosu! Dia hasalasisu da habila: ? Bogosu! Dia ninima se imunu da hamedei galebe.” (Hadēs g86)
Wadela: i osobo bagade ‘gode’ (Sa: ida: ne) da ilia asigi dawa: su gasi agoane hamoiba: le, ilia dafawaneyale hame dawa: be. Hadigi ilima mabe, amo hadigi da Gode Sia: Ida: iwane gala. Gode Sia: da Yesu Gelesu E da Gode defele esala amo olelesa. Be wadela: i osobo bagade ‘gode’ da amo hadigi logo damusa: (aiōn g165)
Ninia waha se nabasu da fonobahadi amola waha fawane. Hobea amo houba: le, ninia bidi amo waha hou bagadewane baligi, eso huluane hame dasasu liligi lamu. (aiōnios g166)
Bai ninia da ba: su liligi mae dawa: le, hame ba: su liligi dawa: beba: le, bidi lamu. Siga ba: su liligi da eso bagahame ba: lalu, fisimu. Be hame ba: su liligi da eso huluane mae fisili dialalalumu. (aiōnios g166)
Fedege agoane, ninia da: i hodo da ninia osobo bagade diasu gala. Gode da amo mugulusia, e da Hebene soge amo ganodini eso huluane dialalalumu diasu, Hi fawane hamoi liligi ninima imunu, amo ninia dawa: (aiōnios g166)
Gode Sia: da amane dedei diala, “E da hame gagui dunu ilima baligili iaha. Ea asigidafa hou da eso huluane dialalalumu.” (aiōn g165)
Na da Hina Gode Yesu amo Ea Ada Gode (Ea Dioba: le eso huluane hahawane dogolegele nodonanumu da defea) Ema hame ogogosa, amo E dawa: (aiōn g165)
Yesu Gelesu da osobo bagade dunu ilia wali hou hamobe, amo ninia yolesima: ne, Ea esalusu yolesi dagoi. E da ninia wadela: i hou gogolema: ne olofomusa: , ninia Ada Gode Ea sia: nabawane, bogoi dagoi. (aiōn g165)
Gode da eso huluane hadigiwane, mae dagole esalalalumu. Amo dawa: ma: ne, ninia Godema nodone sia: mu da defea. Ama. (aiōn g165)
E da hi hanai hou ha: i manu hawa: agoane bugisia, e da fa: no bogosu fage agoane faimu. Be e da A: silibu hou dawa: beba: le, amo hou ha: i manu agoane bugisia, e da eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu fage agoane faimu. (aiōnios g166)
Gelesu da wali Hebene ouligisu dunu huluane, gasa bagade ouligisu dunu amola hina dunu huluanedafa, ilima Ouligisudafa esala. Wali Yesu Gelesu Ea Dio da osobo bagade ganodini ouligisu dio asuli dunu amola fa: no misunu osobo gaheabolo ganodini ouligisu dio asulimu dunu, amo ouligisu dunu huluane ilia dio bagadewane baligisa. (aiōn g165)
Amo esoga, dilia osobo bagade wadela: i hou amoma fa: no bobogei. Dilia wadela: i a: silibu hina dunu amo wali e da Gode sia: hame nabasu dunuma hina hamonana, amola hisi amo ganodini wadela: i a: silibuma hina hamonana, dilia ema fa: no bobogei. (aiōn g165)
E da ninima bagadewane asigiba: le, Yesu Gelesu ninima i dagoi. E da fa: no misunu dunu huluanedafa ilia Ea hahawane dogolegele iasu hou noga: le ba: ma: ne, amo hou hamosu. (aiōn g165)
Dunu huluane ilia Gode Ea musa: wamolegei ilegesu da wali osobo bagadega hawa: hamomu, amo ilia dawa: ma: ne, Gode, liligi huluane Hahamosu Dunu, da musa: ode huluane amoga amo hou wamolegei. (aiōn g165)
Gode da musa: amo hou hamomusa: ilegei dagoi. Amola E da Hina Gode Yesu Gelesu Ea hawa: hamobeba: le, hamoi dagoi. (aiōn g165)
Amaiba: le Yesu Gelesu Ea fa: no bobogesu fi amo ganodini amola Yesu Gelesu Ea hou amo ganodini, Gode Ea hadigidafa hou eso huluane mae dagole dialalaloma: ne, ninia sia: ne gadomu da defea. Ama. (aiōn g165)
Bai ninia da hu amola maga: mega hamoi osobo bagade dunu ilima hame gegesa. Be wadela: i a: silibu hisi amo ganodini esala amola gasi ea hina dunu amola wadela: i gasa bagade hou ouligisu a: silibu muagado ganodini, ilima gegenana. (aiōn g165)
Ninia Ada Godema eso huluane mae dagole nodonanumu da defea. Ama. (aiōn g165)
Amo hou musa: hemone, dunu huluane mae ba: ma: ne, Gode da wamolegei. Be wali E da Ea fi dunuma amo wamolegei hou olelei dagoi. (aiōn g165)
Be dilima se iasu dunu, amo ilia se dabe iasu ba: mu. Ilia se dabe iasu da ilia eso huluane gugunufinisi dagoi ba: mu, amola eso huluane ilia da Hina Gode amola ea gasa bagade hadigi hou amoma afafai dagoi ba: mu. (aiōnios g166)
Ninia Hina Gode Yesu Gelesu amola ninia Ada Gode, amo da ninima asigi galu amola ninima hahawane dogolegele iasu iabeba: le, ninia da mae beda: iwane hobea dafawane hamoma: beyale dawa: lusu lai dagoi. (aiōnios g166)
Be Yesu Gelesu da wadela: i dunu fidima: ne, Ea asigidafa hou amo eno dunu ilia fa: no Ea hou lalegaguli eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu dawa: mu, E da dawa: i galu. Amo dunu ilia da na gaga: i dagoi ba: ma: ne, Gode da nama gogolema: ne olofosu hou olelei. (aiōnios g166)
Amaiba: le, eso huluane Esalalala Hina Bagadedafa, E da bogosu hame dawa: , dunu ea siga hame ba: sa, Hi fawane da Godedafa, Ema hadigi ima: ne ninia eso huluane nodonanumu da defea. Ama. (aiōn g165)
Dafawaneyale dawa: su hehenasu amo ganodini di eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu lama: ne baligiliwane hehenama! Di da Yesu Gelesu Ea hou lalegagui dagoi, amo dunu bagohame ba: ma: ne di da ilegele sia: i dagoiba: le, Gode da di eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu lama: ne, dima wele sia: i dagoi. (aiōnios g166)
Hisu da esalalalusu Dunu. E da Hadigi (osobo bagade dunu da amo gadenenewane doaga: mu hamedei ba: sa) amo ganodini esala. Dunu afae da Gode hame ba: su amola ba: mu gogolei. Godema eso huluane nodonanumu da defea. E da eso huluane Hinawane esalalalumu da defea. Ama. (aiōnios g166)
Dia bagade gagui dunu, ilima ilia hidale gasa fi mae hamoma: ne sia: ma! Be ilia hedolo dasasu liligima dawa: su hou yolesili, bu Gode (E da nini hahawane ba: ma: ne liligi huluane ninima iaha) amo Ea hou gasawane lalegaguma: ne sia: ma. (aiōn g165)
Ninia hawa: hamobeba: le hame, be E da hahawane dogolegele imunu hanaiba: le, Gode da nini gaga: le, Ea fidafa hamoi dagoi. Osobo bagade hame hahamoi eso amoga E da amo hahawane dogolegele iasu imunusa: dawa: i galu. E da Yesu Gelesu amo Ea hawa: hamomuba: le, amo ninima ilegemusa: dawa: i galu. (aiōnios g166)
Amaiba: le, Gode Ea ilegei fi, ilia da Yesu Gelesu Ea gaga: su hou amola eso huluane esalalalusu hadigi lama: ne, amo hou fidimusa: , na da se nabimu hame hihisa. (aiōnios g166)
Dimase da osobo bagade hou amoma asigiba: le, e da na yolesili, Desalouniga moilai bai bagadega asi. Galesenes da Gala: isia sogega asi. Daidase da Da: lama: idia sogega asi. (aiōn g165)
Wadela: mu liligi huluane nama doaga: sea, Hina Gode da na gaga: mu. E da na mae dafane Ea Hebene amo ganodini Hinadafa Hou amoga na oule masunu. Ninia da Ema eso huluane nodonanumu da defea. Ama. (aiōn g165)
Ninia dafawaneyale dawa: su ea bai da eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu. Ninia osobo bagade da hame dialeawane, hidadea Gode da amo eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu ninima imunu ilegele sia: i. Gode da ogogosu hame dawa: (aiōnios g166)
Amo hou da ninia wadela: i esalusu hou amola osobo bagade wadela: i hanai hou, amo yolesili, bu ninia hou amoma ouligisuwane esalusu hou, moloidafa hou amola Godema dawa: su hou, amo huluane hamoma: ne, Gode Ea hahawane dogolegele iasu amola gaga: su hou da ninima olelesa. (aiōn g165)
Gode da nini afadenei bu ida: iwane hamoi amola ninia hanai liligi, amo da eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu amola Ea hahawane iasu, amo huluane dawa: ma: ne, Gode da Ea A: silibu ninima i dagoi. (aiōnios g166)
Amabela: ? Ounisimase da fa: no eso huluane dia fidisu dunu esaloma: ne, musa: dia hawa: hamosu yolesili, ga sogega fonobahadi esalumusa: hobea: i. (aiōnios g166)
Be wali, soge wadela: mu eso da gadeneiba: le, E da Eagofe asunasili, Ea Sia: dafa ninima olelei dagoi. Gode da Eagofe Ea loboga osobo bagade, mu amola liligi huluane hahamoi. Gode da Eagofe amo soge wadela: mu eso doaga: sea, liligi huluane gaguma: ne, Ema ilegei dagoi. (aiōn g165)
Be Gode da Egefedafa, amo Ea hou olelema: ne, amane sia: i, “Gode! Dia Hinadafa Hou da eso huluane dialalalumu. Di da moloidafa Dia fi dunu ouligilalumu. (aiōn g165)
E eno amane sia: i, “Di da eso huluane hawa: hamonanoma: ne, Na da Di Gobele Salasu Dunu, Melegisedege ea fi gobele salasu dunu agoane ilegei dagoi.” (aiōn g165)
Yesu Ea hou noga: idafa hamoi ba: loba, Gode da E eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu Gaga: su, (Ema nabasu dunu ilia lamu liligi) amo ea Bai hamoi. (aiōnios g166)
Amaiba: le, ninia asigilai olelesu liligi dawa: ma: ne, bisili olelesu liligi yolesili, mae beba: le hagomodini masunu da defea. Musa: olelesu bai da ninia hamedei hawa: hamobeba: le Gode Ea hou hame dawa: mu, be Gode Ea hou dafawaneyale dawa: beba: le fawane gaga: su ba: mu. Eno da hanoga fane salasu hou, dunu ilegema: ne ea da: i hodo da: iya lobo ligisisu, bogoi bu wa: legadosu amola eso huluane se imunusa: fofada: su. Amo musa: olelesu bai fawane ninia bu baligiliwane dawa: mu da defea hame. (aiōnios g166)
Ilia da lalegaguiba: le, Gode Ea Sia: da ida: iwane ilia da dawa: i galu. Ilia da Gode Ea Hinadafa Hou dafawane doaga: sea, gasa bagade ba: mu, amo dawa: i galu. (aiōn g165)
Yesu Gelesu da ninima bisili Hadigidafa Momei Sesei amo ganodini golili sa: i dagoi. E da Gobele Salasu Ouligisu dunu amo Melegisedege ea fi agoane hamoi dagoi. (aiōn g165)
Bai Gode Sia: da agoane dedei diala, “Na da Di Gobele Salasu Dunu eso huluane esalalaloma: ne, ilegei dagoi. Di da Melegisedege ea fi gobele salasu dunu agoane ba: mu.” (aiōn g165)
Be Gode da Yesu Gobele Salasu Dunu ilegele, E da Hi Dioba: le dafawane hamomu sia: i, amane, “Hina Gode da Hi Dioba: le dafawane hamomu sia: beba: le, E da Ea asigi dawa: su hamedafa afadenemu. Di da Gobele Salasu Dunu eso huluane esalalaloma: ne hamoi dagoi.” (aiōn g165)
Be Yesu da mae bogole, eso huluane esalalalusu dawa: Amaiba: le, E da hame bogomuba: le, Ea Gobele Salasu hawa: hamosu da hamedafa dagomu. (aiōn g165)
Mousese ea Sema dawa: le, osobo bagade dunu (dafasu dawa: dunu) ilia da gobele salasu Ouligisu dunu ilegesa. Be Gode Ea hahawane imunu ilegele sia: i liligi (amo E da Ea Dioba: le dafawane hamomu sia: i), amo da Sema amoga fa: no misi. Amo dawa: le, Gode da Egefedafa amo da ida: iwane logo dibi amoga doaga: i dagoi Dunu, Ema Gobele Salasu Ouligisudafa ilegei dagoi. (aiōn g165)
Gelesu da abula diasu golili sa: ili, Hadigidafa Momei Sesei amo ganodini asili, E goudi amola bulamagau, amo ilia maga: me gobele salimusa: hame gaguli asi. Be Hi maga: me ganodini gaguli asili, ninima eso huluane esalalalumusa: , gaga: su hamoi dagoi. (aiōnios g166)
Amo hou da dafawaneba: le, Gelesu Ea maga: me da baligiliwane ledo dodofesa, amo ninia dawa: E da eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu A: silibu amo Ea gasaga, Hi da: i hodo gobele salasu ida: iwanedafa, Godema i dagoi. Ninia Esalalala Godema hawa: hamoma: ne, Yesu Gelesu Ea maga: me da ninia asigi dawa: su noga: le dodofemusa: dawa: Amaiba: le, ninia hamedei osobo bagade dodofesu hou bu hame dawa: mu. (aiōnios g166)
Amaiba: le, dunu amo Gode da ilima misa: ne sia: i, ilia Gode Ea esalalalumu hahawane imunu sia: i liligi lama: ne, Gelesu da Gaheabolo Gousa: su Sema amoma Ouligisu Dunu esala. Dunu afae da bogoiba: le, dunu eno ilia musa: Sema amoga ouligibiba: le wadela: le hamoi, amo hou gogolema: ne olofoi dagoi ba: sa. (aiōnios g166)
Amane hamoi ganiaba, E da osobo bagade hahamoi eso hemone, amogainini wali, amo ode huluane E da se nabasu eso bagohame amoga nabala: loba. Be wali, soge wadela: mu eso gadeneiba: le, E afadafa fawane, Ea da: i hodo gobele salasu agoane wadela: i hou fadegamusa: , misi dagoi. (aiōn g165)
Gode da Ea Sia: (amo da hame ba: su liligi) amoga E da osobo bagade, mu amola liligi huluane (amo da siga ba: su liligi), amo hahamoi. Ninia da dafawaneyale dawa: su hou lalegaguiba: le amo dawa: (aiōn g165)
Yesu Gelesu da aya, wali amola eso huluane, mae afadenene amaiwane musa: esalu amola wali esala amola hobea esalalalumu. (aiōn g165)
Hina Gode Yesu da gobele salasu hamoma: ne bogobeba: le, eso huluane dialalalumu gousa: su Sema dafawane hamoi dagoi. Yesu da amo gobele salasu hou hamobeba: le, ninia Sibi Ouligisu Bagade hamoi dagoi. Gode da Yesu Ea bogoi wa: legadolesi. Gode, ninia Olofosu Iasu, E da dilima, Ea hawa: hamomusa: defele, dilima liligi huluane imunu amola ninia Yesu Gelesuma madelagiba: le, Ea hanai hou huluane ninia dogo ganodini hamomu, da defea. Yesu Gelesu da eso huluane hadigiwane esalumu. Amaiba: le Ema nodonanumu da defea. Ama. (aiōn g165, aiōnios g166)
Gona: su da lalu agoane. Amo da wadela: i liligi ninia da: i hodo ganodini. Wadela: i sia: sia: beba: le, ninia da: i hodo liligi huluanedafa da wadela: sa. Helo lalu da gona: su amoga dunu ilia esalusu huluane gia: iwane nenana. (Geenna g1067)
Bai Gode Ea Sia: ida: iwane da esalawane amola eso huluane dialalalumu. Amo nababeba: le, dilia da bu lalelegele, Gode Ea mano hamoi. Dilia Ada da bogomu dunu hame. E da eso huluane mae bogole esalalalumu. (aiōn g165)
Be Hina Gode Ea Sia: da eso huluane esalalalumu.” Amo sia: da Gode Ea Sia: Ida: iwane Gala, amo ninia da dilima olelesu. (aiōn g165)
Nowa dunu da sia: olelesa, e da Gode Ea olelei fawane olelema: ne sia: ma. Nowa da fidisu hou hamosea, e da gasa amo Gode da ema i amoga hawa: hamomu da defea. Amasea, hou huluane ganodini, dunu da Yesu Gelesuma madelagiba: le, Godema nodonanumu. Gode da hadigi amola gasadafa, eso huluane mae fisili esalalaloma: mu. Ama. (aiōn g165)
Be dilia da fonobahadi se nabawane ouesalu, Gode da hahawane dogolegele iasu huluane iaha, amo dawa: ma. E da dili Gelesuma madelagiba: le, Ea eso huluane dialalalumu hadigi hou gilisili lama: ne dilima misa: ne sia: i. Amo Gode Hi da dilia hou asigilama: ne hamomu amola dilima gasa hou amola dafawaneyale dawa: su baidafa dilima imunu. (aiōnios g166)
Gode da eso huluane gasadafa gaguiwane esalalaloma: mu! Ama. (aiōn g165)
Agoane hamosea, dilia ninia Hina Gode amola Gaga: su Yesu Gelesu amo ea eso huluane dialalalumu Hinadafa Hou amo ganodini golili sa: ima: ne, Gode da dilima logo hahawane doasimu. (aiōnios g166)
Gode da a: igele dunu dafai ilima mae asigili, Helo sogega galadigi. Amogawi, ilia gasi ganodini sia: inega la: gi, Fofada: su Eso amo doaga: ma: ne ouesala. (Tartaroō g5020)
Be ninia Hina Gode amola Gaga: su Yesu Gelesu amo Ea hahawane dogolegele iasu amola bagade dawa: su, da dilia dogo ganodini asigilaluma: mu. Ema eso huluane wali amola hobea, mae yolesili nodonanumu da defea. Ama. Sia: Ama Dagoi (aiōn g165)
Amo eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu Sia: dafa da dunu ba: ma: ne da: i hodo lai, amo ninia ba: i dagoi. Amaiba: le, ninia amo hou olelesa. Eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu da musa: Gode amola gilisili esalu. Ada Gode da ninima olelebeba: le, ninia da bu dilima olelesa. (aiōnios g166)
Osobo bagade amola amo ganodini liligi huluane amoma dunu ilia da hanai, amo da bu mae ba: ma: ne mugululala. Be nowa dunu da Gode Ea hanai hou hamosa, e da eso huluane esalalalumu. (aiōn g165)
Amo hou da Gelesu ninima imunu sia: i liligi, amo eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu. (aiōnios g166)
Nowa da ea fi dunu ilima ha lai galea, amo da fane legesu dunu. Amola fane legesu dunu da eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu hamedafa dawa: , amo dilia dawa: (aiōnios g166)
Gode Ea ba: su hou da agoane diala; Gode da ninima eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu i dagoi. Amola eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu ea Bai da Gode Egefedafa. (aiōnios g166)
Dilia Gode Egefedafa amo ea hou dafawaneyale dawa: be dunu, dilia da eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu lai dagoi amo dafawaneyale dawa: ma: ne, na da dilima amo meloa dedesa. (aiōnios g166)
Gode Egefe da misi dagoi. Amola ninia da Gode Egefedafa amo noga: le dawa: ma: ne, E da dawa: su hou ninima i, amo dawa: Ninia da Godedafa - Egefe Yesu Gelesu, Ema madelagi esala. Ninia Gode da Godedafa amola amo hou da eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu. (aiōnios g166)
Bai dafawanedafa hou da ninia dogo ganodini diala amola mae fisili eso huluane dialumu. (aiōn g165)
Amola a: igele dunu mogili, ilia ouligisu hou alalo mae dawa: le, hame nabasu hou hamone, ilia sogebi yolesi, amo bu dawa: ma. Ilia da wali sia: ine hame fadegamu liligi amoga la: gili, hagudu gasi sogebi amo ganodini esala. Gode da ilima se imunusa: fofada: mu eso ilegei, amo doaga: ma: ne, ilia oualigisa. (aïdios g126)
Dilia Sodame, Goumola amola eno gadenene moilai ilia hou bu dawa: ma. Amo fi dunu da waha sia: i dafai a: igele defele, wadela: i uda lasu hou amola inia uda adole lasu hou hamonanusu. Dunu huluane sisasu noga: le ba: ma: ne, amo dunu da lalu hame haba: dosu liligi amoga se nabalebe. (aiōnios g166)
Ilia da waiyabo bagade hano gafului nimi bagade hamoi agoane ba: sa. Ilia wadela: i hou da amo ea dubu agoane ba: sa. Ilia da udigili lalebe gasumuni agoane ba: sa. Ilia eso huluane gasidafa amo ganodini esaloma: ne, Gode da ilima sogebi ilegei dagoi. (aiōn g165)
Hina Gode Yesu Gelesu amo dilima asigiba: le eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu imunusa: ouesalebeba: le, dilia Gode Ea asigidafa hou amo ganodini esaloma. (aiōnios g166)
Amaiba: le, ninia Gode, ninia Gaga: sudafa, Ema, ninia Hina Gode Yesu Gelesu da hamobeba: le, hadigi, gasa bagade Hina hou amola Hinadafa Hou, amo musa: hemonega hamonanu, wali hamosa amola hobea mae yolesili hamonanumu, amo E da eso huluane amaiwane esalomu. Amo dawa: le, ninia da mae fisili, Ema nodonanumu da defea! Ama! Sia: Ama Dagoi (aiōn g165)
Yesu da nini Ea Ada Gode amo Ea hawa: hamomusa: gini, E da ninia osobo bagade hou fadegale, bu nini gobele salasu dunu ouligisu fi hamoi. Yesu Gelesu da hadigiwane, gasawane eso huluane esalalalumu. Ema nodonanumu da defea. Ama. (aiōn g165)
Na da esalalalusu Dunu! Na da bogoi, be wali Na da eso huluane esalalalumusa: esala. Na da bogosu amola bogosu soge, amoma Hina esala. (aiōn g165, Hadēs g86)
Esalebe liligi biyaduyale gala ilia da Fisu da: iya fibi Dunu, amo da eso huluane Esalalala Dunu Ema ilia nodone gesami hea: lala. (aiōn g165)
Ilia agoane hamonanea, asigilai dunu 24 da Fisu da: iya fibi Dunu, amo da eso huluane esalalala, amo Ea midadi beguduli, Ema nodone sia: ne gadosa. Ilia gouli habuga Fisu midadi sanasili, amane sia: sa, (aiōn g165)
Amola liligi huluane Hebene ganodini, osobo bagadega, hagudu soge amoga esala liligi huluanedafa gesami hea: lalebe na da amane nabi, “Dunu huluane da Fisu da: iya fibi Gode amola Sibi Mano amoma mae yolesili, nodonanumu da defea!” (aiōn g165)
Na ba: loba, haliga: i hosi da misi. Ema fila heda: i dunu ea dio amo Bogosu ba: i. Bogosu Soge da gadenenewane fa: no bobogelalebe ba: i. Gode da elama gasa bagade hou iasu, amo ela da osobo bagade biyaduyale mogili, la: ididili afadafa amo sogega gegesu, ha: i bagade, olosu amola nimi ohe fi, amoga ela da amo la: idi dunu medomusa: dawa: i. (Hadēs g86)
“Ama! Ninia Gode da hadigi, bagade dawa: su, asigidafa amola gasa bagade. Amaiba: le Ema eso huluane mae yolesili nodonanumu da defea. Ama!” (aiōn g165)
Amalalu, a:igele dunu bi da dalabede fulaboi. Na ba: loba, gasumuni afae da osoboga sa: i. Gode da gi ema i. Amo gi da Gelabo Nosonodafa (A: bisi), amo doasimu gi e da lai dagoi. (Abyssos g12)
Gasumuni da amo uli dogoi doasili, mobi amo lalu bagade mobi defele heda: beba: le, eso hadigi uligiba: le, gasi bagade ba: i. (Abyssos g12)
Ilia ouligisu da a: igele dunu amo da Gelabo Nosonodafa (A: bisi) gala amoma ouligisu esala. Ea dio da Hibulu sia: ga “Aba: dane.” Galigi sia: ga, ea dio da Abolione (dawa: loma: ne da “Gugunufinisisu Dunu”). (Abyssos g12)
E da Gode, amo da Hebene amola osobo bagade amola amo ganodini liligi huluane hahamoi, amo Ea Dioba: le amane sia: i, “Gode da bu hame oualigimu! (aiōn g165)
Ela Gode Ea sia: olelei dagoiba: le, ohe fi liligi bagade amo da Gelabo Nosonodafa (A: bisi) gala amoga manebe liligi, amo da elama gegemu. E da ela fane legemu. (Abyssos g12)
Amalalu, a:igele fesu da dalabede fulaboi. Sia: bagade muagadodi manebe nabi, amane, “Ninia Hina Gode amola Ea ilegei Mesaia, da osobo bagadega Hinawane esaloma: ne gasa lai dagoi. E da eso huluane mae yolesili ouligilalumu.” (aiōn g165)
Amalalu, na da a: igele dunu eno muagado gadodilidafa hagili ahoanebe ba: i. E da Gode Ea Sia: Ida: iwane Gala amo dunu fifi asi gala, sia: hisu, fi hisu amola ouligisu hisu, amo huluanema olelela ahoa. (aiōnios g166)
Ilima se dabe iasu ima: ne lalu, amo ea mobi da mae yolesili eso huluane heda: lala. Nowa da ohe fi liligi amola ea loboga hamoi agoaila liligi, amoma nodone sia: ne gadosa amola e dawa: digima: ne dedesu ilia lai dagoi, ilia da mae helefili se nabalumu.” (aiōn g165)
Amalalu, esalebe liligi biyaduyale gala, amo afadafa da gouliga hamoi ofodo fesuale gala amo a: igele dunu lobofaseleyale gala ilima i. Amo ofodo ganodini, eso huluane Esalalala Gode amo Ea ougi hou nabaiwane ba: i. (aiōn g165)
Amo ohe fi liligi da musa: esalu, be wali hame esala. E da Gelabo Nosonodafa (A: bisi) amoga gadodili heda: musa: dawa: lala. Amasea, Gode da amo wadela: mu. Osobo bagade dunu, amo ilia dio da osobo bagade hahamoi eso amo bisili eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu Buga amo ganodini hame dedei galea, amo dunu ilia ohe fi liligi ba: beba: le, fofogadigimu. Bai amo ohe fi liligi da musa: esalu, be wali hame esala. Be e da bu esalebe ba: mu. (Abyssos g12)
Ilia da bu eno wele sia: i, “Godema nodoma! Lalu da moilai bai bagade nenana, amo ea mobi da mae yolesili heda: lalumu!” (aiōn g165)
Hosiga fila heda: i dunu da ohe fi liligi amola ogogosu balofede dunu afugili, se iasu diasu ganodini sali. (Ogogosu balofede dunu da ohe fi liligi ba: ma: ne, gasa bagade musa: hame ba: su hou hamosu. Amoga e da dunu amo ilia ohe fi liligi ea dawa: digima: ne dedesu lai amola ea loboga hamoi agoaila liligi amoma nodone sia: ne gadosu, amoma e da ogogoi.) Ilia da ohe fi liligi amola ogogosu balofede dunu, ili esaleawane lalu wayabo amo da salafaga nenana, amoga ha: digi. (Limnē Pyr g3041 g4442)
Amalalu, na da Hebene amoga a: igele dunu dalebe ba: i. E da ea lobo ganodini Gelabo Nosonodafa (A: bisi) amo gi gagui amola gasa bagade sia: ine gagui. (Abyssos g12)
A: igele da hanome Gelabo Nosonodafa (A: bisi) amo ganodini sanasili, amo ea logo ga: si dagoi. E da fifi asi gala dunu amo ode 1000 amoga bu ogogomu hamedei agoane ba: i. Be ode 1000 gidigili, ea se iasu diasu logo doasimuba: le, fonobahadi bu lalumu. (Abyssos g12)
Amalalu, Debele, (e da amo dunu ilima ogogoi), e da lalu wayabo amo da salafaga nenanebe amoga ha: digi dagoi ba: i. Amoga musa: ohe fi liligi amola ogogosu balofede dunu ha: digi dagoi ba: i. Ilia da eso huluane mae dagole, eso amola gasi, amoga se nabalumu. (aiōn g165, Limnē Pyr g3041 g4442)
Amalalu, bogoi dunu musa: hanoga gela sa: ili bogoi amola bogoi amo bogoi sogebi amo ganodini dialu, amo da fofada: musa: wa: legadoi. Huluane da ilia hawa: hamoi defele fofada: su ba: i. (Hadēs g86)
Amalalu, Gode da bogosu hou amola bogosu sogebi, lalu wayabo amoga ha: digi. (Amo lalu wayabo da Bogosu Ageyadu) (Hadēs g86, Limnē Pyr g3041 g4442)
Nowa dunu da ea dio eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu Buga ganodini hame dedei dialebe ba: loba, e da lalu wayabo amo ganodini ha: digi dagoi ba: i. (Limnē Pyr g3041 g4442)
Be beda: i dunu, hohonosu dunu, wadela: i uda lasu hamosu dunu, wamuni dawa: su o yagono dawa: su, loboga hamoi ‘gode’ liligi ilima sia: ne gadosu dunu amola ogogosu dunu, amo huluane ilia ilegei soge da wayabo amo da lalu amola salafa amoga nenanebe ba: sa. Amo da Bogosu Ageyadu gala!” (Limnē Pyr g3041 g4442)
Gasi da bu hame ba: mu. Hina Gode da ilia Hadigi esalumuba: le, ilia da gamali amola eso hadigi hamedei liligi ba: mu. Ilia da hina bagade agoane eso huluane ouligilalumu. (aiōn g165)
Questioned verse translations do not contain Aionian Glossary words, but may wrongly imply eternal or Hell
Amo ogogosu olelesu dunu ilia da hano nasu hai dagoi agoane ba: sa. Ilia da mu mobi foga sefasilala agoane ba: sa. Gode da gasidafa sogebi amo ganodini ili esaloma: ne ilegei dagoi. (questioned)

BED > Aionian Verses: 262, Questioned: 1