< Mui 5 >

1 A: da: me ea fi amo ilia hou da hagudu dedei. (Gode da dunu fi hamonoba, E da Hi hou defele ili hamoi dagoi. 2 E da dunu fi amo dunu amola uda hahamoi. E da elama hahawane sia: i. Hahamoi dagoiba: le e da elama ‘dunu fi’ dio asuli.) 3 A: da: me da ode 130 esalu, dunu mano A: da: me ea ba: su defele lalelegei. E da amo manoma Sede dio asuli. 4 Sede da lalelegelalu, A:da: me da ode 800 eno esalu. Ema da dunu manolali eno amola uda manolali eno lalelegei. 5 A: da: me da ode 930 esalu, bogoi dagoi. 6 Sede da ode 105 esalu, ea mano Inosie da lalelegei. 7 Inosie da lalelegelalu, Sede da ode 807 eno esalu. Ema dunu manolali eno amola uda manolali eno lalelegei. 8 Sede da gilisili ode 912 esalu, bogoi. 9 Inosie da ode 90 esalu, ea mano Gina: ne da lalelegei. 10 Gina: ne da lalelegelalu, Inosie da ode 815 eno esalu. E da dunu manolali eno amola uda manolali eno lai. 11 Inosie da gilisili ode 905 esalu, bogoi. 12 Gina: ne da ode 70 esalu, ea mano Maha: ilalele da lalelegei. 13 Maha: ilalele da lalelegelalu, Gina: ne da ode 840 eno esalu. Amo ode amoga e da dunu manolali eno amola uda manolali eno lai. 14 Gina: ne da gilisili ode 910 esalu, bogoi. 15 Maha: ilalele da ode 65 esalu, ea mano Ya: ilede da lalelegei. 16 Ya: ilede da lalelegelalu, Maha: ilalele da ode 830 eno esalu. Amo ode ganodini dunu manolali eno amola uda manolali eno ea ema lalelegei. 17 Maha: ilalele da gilisili ode 895 esalu, bogoi. 18 Ya: ilede da ode 162 esalu, ea mano Inage da lalelegei. 19 Inage da lalelegelalu, Ya: ilede da ode 800 eno esalu. Amo ode ganodini e da dunu manolali eno amola uda manolali eno lai. 20 Ya: ilede da gilisili ode 962 esalu, bogoi dagoi. 21 Inage da ode 65esalu, ea mano Midusala lalelegei. 22 Midusala da lalelegelalu, Inage da 300 ode amoga gilisili Gode amola lalu. Ema dunu manolali eno amola uda manolali eno da lalelegei. 23 Inage da gilisili ode 365 esalu. 24 Inage da gilisili Gode amola lalu. Amalalu, e da osobo bagadega alalolesi. Bai Gode da Inage mae bogole, lale gadoi dagoi. 25 Midusala da ode 187 esalu, ea mano La: imege da lalelegei. 26 La: imege da lalelegelalu, Midusala da ode 782 eno esalu. Amo ode ganodini e da dunu manolali eno amola uda manolali eno lai. 27 Midusala da gilisili ode 969 esalu, bogoi. 28 La: imege da ode 182 esalu, ea dunu mano da lalelegei. 29 E da amo manoma Nowa: dio asuli. E amane sia: i, “Gode da osobo amoma gagabusu aligima: ne ilegei dagoiba: le, ninia da se nabawane hawa: hamonana. Be amo mano da ninia dogo denesimu.” 30 Nowa: da lalelegelalu, La: imege da ode 595 esalu. Amo odega e da dunu manolali eno amola uda manolali eno lai. 31 La: imege da gilisili ode 777 esalu, bogoi. 32 Nowa: da ode 500 esalu. Amalalu, ea dunu manolali Sieme, Ha: me amola Ya: ifede da lalelegei.

< Mui 5 >