< Mui 46 >

1 Ya: igobe da ea liligi huluane momagele, Bia Siba amoga asi. Amogai, e da ea ada Aisage ea Gode Ema nodone gobele salasu hamoi. 2 Gasia, e da Gode esalebe ba: i. Gode da ema amane sia: i, “Ya: igobe! Ya: igobe!” E bu adole i, “Na wea!” 3 Gode da amane sia: i, “Na da Gode, amo dia ada ea Gode. Di da Idibidi amoga masunu, mae beda: ma. Amogai, na digaga manolali ilima gasa bagade fi hamomu. 4 Na ani Idibidi sogega masunu. Fa: no digaga mano fi amo Na da Ga: ina: ne sogega guiguda: bu oule misunu. Di bogosea, Yousefe amola da dia bogosu ba: mu.” 5 Amalalu, Ya: igobe da Bia Siba fisili asi. Egefelali da Ya: igobe amola ilia mano fonobahadi amola ilia uda, amo gaguli fula ahoasu Felou da ilima iasi amoga fila heda: le, oule asi. 6 Ilia liligi amola lai gebo huluane, amo ilia Ga: ina: ne sogega lai, amo huluane ilia gaguli asili, Idibidi diasuga asi. Ya: igobe da egaga mano fi huluane oule asi. 7 Amo da egefelali, ea aowalali, idiwilali amola ea uda mano aowalali. 8 Ya: igobe ea sosogo fi e da Idibidi sogega oule asi, ilia dio da hagudu dedei amo, ea magobo manoLiubene, 9 Liubene egefelali amo Ha: inage, Ba: liu, Heselone amola Gami, 10 Simiane. Simiane egefelali amo da Yimiuele, Ya: imini, Ouha: de, Ya: igini, Souha amola Sia: iule (amo da Ga: ina: ne uda ea mano). 11 Lifai. Lifai egefelali amo da Gesiome, Gouha: de amola Milalai. 12 Yuda. Yuda egefelali amo da Sila, Bilese, Sela, (Yuda ea mano eno amo E amola Ouna: ne, ela da Ga: ina: ne sogega bogoi.), Bilese egefela Heselone amola Ha: imale. 13 Amola Ya: igobe ea manoIsiga. Isiga egefelali da Doula, Bua, Ya: isiabe amola Simolone. 14 Ya: igobe ea mano enoSebiulane. Sebiulane egefelali da Silede, Ilone, amola Yalili. 15 Amo da Ya: igobe ea dunu mano e da Lia amoma lai, Mesoubouda: imia soge amo ganodini. E da uda mano amola lai amo Daina. Ya: igobe ea mano e da Lia amoma lai iligaga fi idi da33agoane. 16 Amola Ya: igobe ea mano eno amoGa: de. Ga: de egefelali da Sifone, Ha: gai, Sinunai, Esebone, Ilai, A:ilode amola Alilai. 17 Ya: igobe ea mano eno amoA: sie, amola A: sie egefelali da Imina, Isua, Isuai, Bilaia amola ilia dalusi Sela. Bilaia egefela amo da Hibe amola Ma: legiele. 18 Amo16dedei Ya: igobe da Siliba amo udigili hawa: hamosu a: fini La: iba: ne da idiwi Lia amoma i, amoga Ya: igobe da egaga fi amo manolali 16 agoane lai. 19 Ya: igobe idua La: isele da dunu mano aduna lalelegei, amo Yousefe amola Bediamini. 20 Idibidi sogega, Yousefeda dunu mano aduna lai amoMa: na: seamolaIfala: ime. Amo mano e da A: sena: de (Boudifela amo Hilioubalisi moilai bai bagade gobele salasu dunu amo idiwi) amoma lai. 21 Bediamini. Bediamini egefelali da Bila, Bige, A:sabele, Gila, Na: iama: ne, Ehai, Lose, Mabimi, Habimi amola Ade. 22 Amo 14 da Ya: igobe egaga mano fi La: isele amoma misi. 23 Ya: igobe egefeDa: ne amola ea mano Hiusimi. 24 Ya: igobe egefeNa: badalai. Na: badalai egefelali da Yasiele, Gunai, Yise amola Sileme. 25 Amo dunu fesuale dedei Ya: igobe da Biliha udigili hawa: hamosu a: fini amo La: iba: ne da idiwi La: isele amoma i, Ya: igobe da ema lai. 26 Ya: igobe egaga fi amo da Idibidi sogega asi ilia idi da 66 agoane. Egefe ilia uda da amo defei ganodini hame idi. 27 Yousefe da Idibidi sogega dunu mano aduna lai. Amaiba: le, Ya: igobe ea fi huluane da Idibidi sogega asi amo ilia idi defei da 70 agoane. 28 Ya: igobe da Yuda amo Yousefema bisili gousa: musa: masa: ne, asunasi. E da Yousefe amo Ya: igobe Gousiene sogega yosia: musa: misa: ne sia: i. Ilia da doaga: loba, 29 Yousefe da ea ‘sa: liode’ fila heda: le, ea ada yosia: musa: asi. Doaga: beba: le, Yousefe da ea ada nonogone, mae yolesili dinanu. 30 Ya: igobe da Yousefema amane sia: i, “Defea! Na da wali bogomu defele esala. Bai na da dia odagi bu ba: i, amola di da hahawane esala na dawa:” 31 Amalalu, Yousefe da yolalali ilima amane sia: i, “Na da Felouma adomu. Nolalali amola na ada ea sosogo fi huluane musa: Ga: ina: ne sogega esalu, da misi dagoi, amo na da adomu. 32 Na da ema agoane adomu. Dilia da ohe ouligisu dunu esala. Amola dilia da dilia lai gebo huluane amola liligi huluane oule misi dagoi. 33 Felou da dilima misa: ne sia: sea, amola dilima dili adi hawa: hamosa adole ba: sea, 34 ema moloiwane olelema agoane. ‘Ninia da ninia esalebe ganodini mae fisili lai gebo ouligisu. Ninia aowalalia hou defele agoane hamosa.’ Amasea, e da dili Gousiene soge ganodini hahawane fima: ne sia: mu.’ (Idibidi dunu ilia hou da ilia lai gebo ouligisu dunu ilima gilisimu higasu. Amo dawa: beba: le, Yousefe e da amo sia: sia: musa: sia: i.)

< Mui 46 >