< Gadili Asi 3 >

1 Eso afaega, Mousese da Yedelou (Midia: ne gobele salasu dunu) amo ea sibi amola goudi ouligisa esalu. E da amo lai gebo gilisisu wadela: i hafoga: i soge amoga oule asili, hadigi goumi amo Sainai, amoga doaga: i. 2 Amogai, Hina Gode Ea a: igele dunu da lalu gona: su agoane hamoi, ifa fonobahadi ganodini dialebe ba: i. Mousese da amo ifa laluga nenanu be hame nei dagoi ba: i. 3 E da fofogadigili amane dawa: i “Amo ifa laluga nenanebe abuliba: le nei dagoi hame ba: sala: ? Na da gadenene ba: la masunu.” 4 Hina Gode da Mousese gadenene manebe ba: loba, E da ifa fonobahadi amo ganodini lelu, amoga amane sia: i, “Mousese! Mousese!” Mousese da bu adole i, “Na da wea!” 5 Gode amane sia: i “Bu gadenene mae misa. Dia emo salasu fadegama. Bai di da hadigi osobo amo da: iya lela. 6 Na da dia aowalali amo A: ibalaha: me, Aisage amola Ya: igobe ilia Gode esala.” Amaiba: le, Mousese da Gode Ea odagi ba: mu bagade beda: iba: le, ea odagi dedeboi. 7 Amalalu, Hina Gode da amane sia: i, “Idibidi dunu da mae asigili Na fi dunuma gasa fi hamonana, amo Na da ba: i dagoi. Ilia da ilia hame asigi udigili hawa: hamosu ouligisu dunu iliba: le gaga: ma: ne Nama wesu, Na da nabi dagoi. Na da ilia se nabasu huluane dawa: 8 Amaiba: le, Na da ili Idibidi dunuma gaga: musa: misi dagoi. Na da Na fi amo Idibidi soge ganodini esala amo fisili masa: ne gadili hiougili, soge bagade noga: idafa amoga asunasimu. Amo soge ganodini wali dunu fi esala da Ga: ina: ne dunu fi, Hidaide dunu, A:moulaide, Belesaide, Haifaide amola Yebusaide, amo fi esala. 9 Na da dafawane Na fi ilia dinana wele sia: be nabi dagoi. Amola Idibidi fi da ilima banenesili hamonana Na da ba: i dagoi. 10 Na da wali di Felouma asunasimu. Bai di da Na fi bisili Idibidi soge fisili masa: ne gadili oule masunu. 11 Be Mousese da Godema amane sia: i, “Na da hamedei dunu agoane. Na da habodane Felouma asili Isala: ili dunu Idibidi sogega gadili oule masa: bela: ? 12 Gode da bu adole i, “Na ani esalumu. Di da Na fi dunu Idibidi sogega gadili oule asili, di da guiguda: goumia Nama nodone sia: ne gadomu. Amo hou da Nisu da di asunasi dagoi dawa: digima: ne olelesu dialebe ba: mu.” 13 Be Mousese da bu adole i, “Na da Isala: ili dunu ilima ahoasea amola ilima amane sia: sea, ‘Ninia aowalalia Gode da na asunasi,’ ilia da nama amane adole ba: mu, ‘Ea Dio da nowala: ?’ Amaiba: le, na da ilima adi adole ima: bela: ?” 14 Gode da amane sia: i. “Na da Nisu Esala amola Esalu amola Esalumu. Di Isala: ili dunuma adoma, Dunu Ea Dio da “Na da Na” (dawa: loma: ne da “Na da Esala amola Esalu amola Esalumu”) E da na dilima asunasi dagoi.” Amola Gode da eno amane sia: i, 15 “Ilima amane adoma, ‘Na, Hina Gode, ilia aowalalia Gode, A:ibalaha: me, Aisage amola Ya: igobe ilia Gode, da di ilima asunasi dagoi. Amo da Na Dio eso huluane mae fisili dialumu. Iligaga fi huluane fa: no lalelegesea da amo Dio Nama sia: mu. 16 Masa! Isala: ili dunu fi ouligisu dunu huluane gilisima. Ilima amo Na, Hina Gode, ilia aowalalia Gode, A:ibalaha: me, Aisage amola Ya: igobe ilia Gode, da dima misi dagoi, amo adoma. Ilima amane adoma, Na da ilima misini amola Idibidi fi ilima banenesisu hamosu huluane Na da ba: i dagoi. 17 Na da ili Idibidi soge ganodini se nabawane esala, amoga fisili masa: ne gadili hiougimu. Amasea, Na da soge noga: idafa, fedege agoane amo ganodini dodo maga: me amola agime hano da hano agoane a: i ahoa, (amo ganodini wali Ga: ina: ne dunu, Hidaide dunu, A:moulaide dunu, Belesaide dunu, Haifaide dunu amola Yebusaide dunu wali amogai esala), amo sogega Na da Isala: ili dunu fi oule masunu. 18 Na fi dunu da dia sia: nabimu. Amasea, di da Isala: ili fi ouligisu dunu amo Felouma oule masa. Ema amane sia: ma, ‘Hina Gode, Hibulu dunu ilia Gode, da ninima misi dagoi. Di wali ninia logo doasima. Ninia da wadela: i hafoga: i soge, amoga eso udiana ahoasea, ninia Hina Godema gobele salasu hou hamomusa: gini masunu galebe. 19 Be Idibidi hina bagade (Felou) da dilia logo hame doasimu. Na da ema gasa bagade logebeba: le fawane e da dilia logo doasimu. 20 Amaiba: le, Na da Idibidi dunuma Na gasa bagade hou olelemu. Na da Idibidi fi ilima se bagade imunu. Musa: hame ba: i beda: su liligi ilima olelemu. Amasea, dilia ga masa: ne, e da dilia logo doasimu. 21 Na da hamobeba: le, Idibidi dunu da dilima nodomu. Amasea, Na fi dunu da gadili ahoasea, ilia da mae gaguiwane hame masunu. 22 Be Isala: ili uda huluane da ilia Idibidi gadenene fi amola Idibidi uda ilia diasuganodini esala, amoma asili, abula, gouli amola silifa amo edegemusa: masunu. Amasea, amo liligi ilia da ilia dunu mano amola uda mano ilima imunu. Amasea, ilia da Idibidi ilia noga: i gagui liligi gadili gaguli masunu,” Gode da amane sia: i.

< Gadili Asi 3 >