< Filimon 1 >

1 Bulus kucin Nkristi Yesu, nin Timothy gwana bite ucindu kitin Philimo, gwana nsubit nin adon katawe, 2 Cindukiti ngwana bit kishono bit Abiffia nin du Akiribu kusoja wang nanya katuwa ucindu kitin nlirangafe: 3 Impip Kutellẹ na uyenu nin lisosin limang me nusu kitin inchif bite nin Chikilari Yesu Kristi so nanya mine. 4 In su Kutellẹ nin nnjah nngai ko nin shi Kutellẹ 5 Nndin lanzinu ninghinu nya mine sanlira, ligan na idumung nanya Cikilari Yesu nin yinnu mine sauyenu udu kiti nanit alumai 6 Nndin nlira ussu katuwa mine nnyan nyinu sa uyenuyits nin likara ulle na udi nanya bite nin Kristi 7 Bara nnamaluse mang kan, nin nrisu kibinai nanyannsufe, bara nibinai nanit alau nati mang bara fegwana. 8 Bara nani, vat nanin andina likara kibinai nanya Kristi mtifi usu imon illena ubasu 9 Vat nani bara usuu nndin suffi usere ukwilizufe meng ulle nwandi. Bulus ndi nawa kilari licin bara Kristi Yesu 10 Ndifi kucikusu nbekken usau nighe Onisimus ullena ndi ucifme uworu licin nighe. 11 Barna awa man difi he, ne ne adi imong icine kitife nin mi. 12 Ntoghe ame litime ulle na ukwiliz kitife adi kibinai nighe. 13 Ulle na uwang cinghe kitikanghe kang bara fewe awa buni, meg ulle na ndi nanya kilari licin Kutellẹ. 14 Nan nndin nin nsa nsu imomon sa uyiru ba. Bara katuwa ichinife waso nafo ana tifiku sua uyin nafew 15 Umoh uti iwa kosufi ninghe nanya kubi baat bara unan so ninghe sa ligan (aiōnios g166) 16 Na adu kuchin ba akalin kuchi, nafo gwana kinnayi nighere badi nin nanin nanere abadikitife nanya kidoawo nin nanya Nchikilari. 17 Assa uyirai nafo udon katawer, serreghe nafo meng, 18 Assa anitifi umon utanu nmomon ana lifi ure pizira usere kining 19 Meng, Bulu, nnyertine nin na chara nin; nba kuturnufik, men bellinfi ndi dortufi ure nlaifeba. 20 Eh, gwana, nase liburi liboo nanya Ciliari nse unanku kibinai nanya Kristi, 21 Uyinnu nin nnonku litifer udortu lirufe ntah unere nndin nyiru ubasu gbardang ukata nimon ubellu nighe. 22 Assault uso naninkelei kuti namara, bara ndi ncisu kibinai nanyan nliran ima yinnu ndak kitife. 23 Apafras udon licin nanya Kristi Yesu din lisuu fi 24 Nanere wang Marku, Aristaku, Demas Luka, adon katwa ning. 25 Na ubollu Nchikilari bite Yesu Kristi so nin infip mine uso nani.

< Filimon 1 >