< Matiyu 27 >

1 Nene na kitin shanta, vat na didya na priest iyawa nin na kukune na nite kpiliza umolun Yesu ku. 2 Itere ghe inyaa mung idi nakpa ghe na caran Bilatus, ugumna. 3 Ku bi kongo Yahuda, ulenge na awa leu ghe nyene isuu Yesu ku ushara nkul, a deo kutin akurtuno ikurfunghe akut atat na iwa bya ghe na cara na priest didya nin na kune, 4 A woro, “Nati kulapi nlewe unan myii milau, min nan sali kulap.” Amma inun woro, “Ilele nsoo nyan kiti bit? Ulele ulawa ufin.” 5 Atoo ikurfunghe nya kuti nlira, atunna anuza anyaa adi bana litime. 6 Adya kutii nlire yira ikurfunghe inin woro, “Na ucaun i taa ile ikurfunghe nanya filaiye ba bara na ikurfung myii yari.” 7 I kpiliza ulire ligowe idi seru kunen nin nikurfunghe ki ka na ima kasu amaraku. 8 Bara nani kunen kune idin yucu kunin, “Kunen nmyii” udak kitimone. 9 Nani imon ile na Irimiya na beleng i kulo, na awa woro, “I yira ikurfunghe akut atat, uparashi ule na iwa ti liti me nnuzu na nit me Israila, 10 Ining na kiti kunenen, nafo na Cikilare na duru nani.” 11 Nene Yesu yisina nbun ngumna, ugumne nin tiringhe, “Fere ugo na Yahudawe?” Yesu kawaghe, “ubelle nani.” 12 Bara nani na i wa din pizirughe nin kulapi, na akawa nani imon ba. 13 Bilatus nin woroghe, “Uku lanza imon ile na idin belu litii fe?” 14 Bara nan na a kawa ligbulang lirumba, bara nani ugumne kifo unuu me. 15 Kubin buki mene ugadwari ugummne suun nkon kucin ko na anite fere. 16 Nkuni kube i wadi nin kon kucim kugbas lisa me Barabas. 17 Na izuru vat kiti kirum, Bilatus woro nani, “Ghari idi nin su insun minu ame? Barabas sa Yesu ule idin yicu KKristi?” 18 Bara na ayiri i wa nakpaghe bara nshinari. 19 Na a wa sosin kutet nwucun nliru uwani me tooghe nin kadura a woro, na uwati imon nin kadura a woro, “Na uwati imon nin nit une ba. Bara na inneu kitimone nanya namoro bara ame.” 20 A didya kutiii nlira nang na kukune ntardu nacara kutii nlira risa ligosin na nite i woro, idi nin su Barabas, imolu Yesu ku. 21 Ugumne tirino nani, “Ghari nan wabe idi nin su in cin minu ame?” I woro, “Barabas.” 22 Bilatus woro nani, “I yari mma ti nin Yesu ule na idin yicughe Kristi?” Vat mene kawa i woro, “Kotin ghe kitene kucan nkull.” 23 Anin woro na nin, “Bara iyang, kulapin nyanghari ataa?” Bara nani ighantina ti uwi mene kang, “Katin ghe ku can nkull.” 24 Bara na Bilatus nyene na a wa sa a wantina nani ba, banin nani ayene i cizina ufeuj nibinai, i yira myein, akusu acara me mbun ligozin na nite, a woro, “Na myein nin duku nin nang sali kulapi ulele. Yeneng ati mene imon ile na ima tighe.” 25 Anite vat woro, “Na nmyii me so natii bite udu nono bite.” 26 Anin suna nani Barabas ku, aning nakpa nani Yesu ku idi kotinghe kucan nkull. 27 A sojan gumne yira Yesu ku udu nanya kitin yisizunu kutiin nwucun nliru idi pitirin a soje vat. 28 I kalaghe imon kidowome vat itaghe imoon licin kidowe. 29 Inin kyele kitik tigoo namart itaghe liti, i taghe uca ncara uleme me inin tumunu nbun me idighe liyom, idin belu, “Ulai dandaun Ugo na Yahudawa!” 30 I tufuzunghe ataf, i bolo ucan na cara me i kpizoghe mun kitene liti. 31 Na imala usughe liyarne, i kala imonne na itaghe kidowe, ishonghe inme, ini nya ninghe cindi kutinu kucan kull. 32 Na inuzu udas, I se umong unit kunang sirmi lisa me simon, uli na iwa boroghe iyizi a nya nanghinu bara anan yauna kucan nkull me. 33 Idaa kankiti na idin yicu Ugolgota, kite na idin sumun, “Kiti na kankang nati.” 34 Inaghe nmyein me gbalala a sono. Na a buti minin, na a yino usone ba. 35 Na ikofinghe ikoso imoon kito wome nin kuriya. 36 Inin suu idin yenju ghe. 37 Kitene litime i Yertine lo ligbulanghe na li woro, “Yesuari, ulele ugo na Yahudawa.” 38 A kiri aba wa di ninghe kitene kuce, warum ncara ulime, warum ncara ugule. 39 Ale na idin katizu zugizoghe, idin zinlu ati mene 40 inin din belu, “Fe ule na uwadin woru uturiin atat! Tucu litife andi fe Gono Kutelleari, tolo kitene ku can nkull kone!” 41 Nanere adidya kutiin nlire wadin sisughe ligowe nanang niyerte nin nakukunen ntardu nacara kutii nlira, nin wor, 42 “Ana tucu among, na a wasa atucu litime ba. Amere Ugoon Israila. Na atolu kitine kucan nkulle, ti ma nin yinun ninghe. 43 Ana yinin min Kutelle. Na Kutelle tucughe nene a wadi nin suwe, bara ana woro, 'Meng Gono Kutelleari.'” 44 A kire na i wa kutin nani ligowe taghe liyarin lirume. 45 Nene ucizinu kubi kun tocin insirti talo nmgeine vat udu kubi kun zakure. 46 Udu kubi kun zakure, Yesu taa intet nin liwui kang a woro, “Eli, Eli, lama sabachthani?” na idin nufi, “Kutelle nin, Kutelle nin, iyarin taa usuni?” 47 Na ale na iwa yisin kupoowe nlanza nani, i woro, “Adin yicu Iliya ku.” 48 Kitene umong ta ucum a di yiru usoso, a lumu unin nin myein mi gbalala, ataa nca ujangaran a nakpaghe a sono. 49 Kagisin mene woro, “Sunanghe tiyene sa Iliya ba dak ada tucughe.” 50 Yesu nin ghantina liwui nin teet anin suna nfep me a kuu. 51 Bara nani azanin kesu kiti kilau kutii nlire marta tiba unuzu kitene udak kadase. Kutine nin zuluno kang, apara martiza. 52 Ni sek wa pozun, abe na nit alau ale na iwa nun fitiza. 53 I nuzu nanya niseke na ame nfita, a pira kipin kilau, a duro anit gbardan litime. 54 Nene na asoje nyene nani nan nale na iwadin yenjun Yesu ku yene uzulunu kutine nin nimonile na isee feu da nani kang inin woro, “Kidegene Gono Kutelleari kane wadi.” 55 A wani gbardan na iwa dufin Yesu ku unuzun Galili inan di kye ghe waduku idin yenju vat iyisina piit. 56 Nanya mene Maryamu Magdaliya, Maryamu unang Yakub, nin Yusufu ning naa nnonon zibide. 57 Na kulelen nda, umong unan nikurfung kunan Arimatiya, lisane Yusufu, ule na awadi gono kaduran Yesu. 58 Ada see Bilatus ku atiringhe kidowon Yesu. Bilatuse woro nani i ninghe. 59 Yusufu yira kidowe, a gbincilo nanya mayapi ma boo, 60 a nunku nanya kisek kipese kanga na awa wuzu nanya natala. Anin tarda llitala kibulun kiseke anin nya. 61 Maryamu Magadaliya nin leli Maryamu wa di kikane, i sosin idin Yenju kideke. 62 Nin kurtunun koiye, lo na liwa kafin, lirin shiri, a didya kultiin nlira nin na Farisiyawa wa pitirin nan Bilatus. 63 I woro, “Cikilari, ti lizino na unang kinu kane wadi nin nlai a wa woro, 'Mbaya nayiri atat nma fitu tutung.' 64 Bara nani ta anit idi yenje kiseke udu liri lin tatte. Bara nono katwa me wada tuughe i belle anit au, 'Afita nanya kiseke.' Kinu kin mbe wa kata kin burne.” 65 Bilatus woro nani, “Yiran unan ncaa. Can idi kiliin kitene vat.” 66 Bara nani i do idi kilin Kiseke vat, itursu litale inin ceu anan ncauleku.

< Matiyu 27 >