< Matiyu 24 >

1 Yesu nuzu nanya kutii nlira a tunna ncin me; non katwa me da kitime ida dursoghe makeke kutii nlira. 2 A kpana aworo nani, na anung din yenju ile imone vat ba? “Idin bellu minu kidegen, na litala lirum duku longo na ima sunu kitene ilong sa ukpiliwu ba.” 3 Na aso likup in Zaitun, non katwa me da kitime likot iworo. “Belle nari, ile imone mayitu nishiyari? Iyaghari ma dursu udakfe nin nimalin inyii? (aiōn g165) 4 Yesu kpana aworo nani. “Yenjen umon wa rusuzu minu. 5 Bara anit gbardang ma dak nin lissa ning; ima woru 'myari Kristi', tutung ima rusuzu anit gbardang. 6 Ima lanzu ubeleng likum nin liru likum; yenjen ayi mine wa fita, bara ilenge imone ma dak gbas a na imaline nsa da ba. 7 Bara nmon min ma fitu nivira nin mon min, tigo kitene ntong tigo. Ima su akpon nin hirtizu nmyen niti niti. 8 Vat ninlenge imone ma yitu ucizunu nniuwari. 9 Tutung ima nin nakpu minu nacara na lenge na ima timinu ineo, imolsu minu. Uyii vat ma nari minu bara blissa ning. 10 Anit gbardang ma tirzu inin lessu ati. 11 Anan bellu liru nin nuu Kutelle kinu ma fitu gbardang, iba wultunu anit gbardang. 12 Bara na likara linanzang bati gbardang usu nanit ma ti camcam. 13 Vat ulenge na a tere kibinayi nanya neu udu imalne, amere ma se utucu. 14 Ule uliru umang nbelleng kipin tigo Kutelle ima su unin nyii vat unan so kutuf kunba timin timin vat; imaline ma nin dak. 15 Nene asa iyene adadu an fiu, alenge na Daniel unan liru nin nuu Kutelle wa bellin, yissin nanya kiti kilau, (na unan bellu niyerte yinnin). 16 na alenge na idi in Yahudiya cum udu akup. 17 na ame ulenge na kitene kutii kitene nwa tolu adi yiru imonmong nan nya kilare ba. 18 ame ulenge na adi kunen na awa kpilin kilari ada yiru ugudun ba. 19 Ushe nawani alenge na ima yitu nin naburi, nin nalenge na ima yitunmazunun nono kubi kone! 20 Sun nlira na ucum mine waso nin kubi likus sa liri na Sabbat ba. 21 Bara uniu ma yitu kang, umusun lenge na isa su unin ba tun ucizunu inyii udak kitimone, ana imakuru isu umusun nnin ba. 22 Sasa na ima canu ayiri ane ba, na unit wase utucu ba; bara alenge na ina fere, inani ma canu ayiri ane. 23 Asa umong woro minu, yeneng Kristi ule; sa a “Kristi uni” na iwa yinin ba. 24 Anan kinuu nKristi nin nanan liru nin nuu Kutelle kinuu ma dak isu imon fiu izikiki gbardang, iwultun anit libau, umunu wang alenge na imal ferui nani. 25 Yenen nbellin minu a kubi dutu sa udak 26 Bara nani, iwa bellin minu, “yenen, Kristi di nanya kusho,” na iwa nuzu udue ba, iwan woro minu, adi nanya kutii limot, na iwa yinin ba. 27 Nafo na umalzinu kiti asa unya kusari kitene udu kadas, nanere wang udak in Saun in Nit ma yitu. 28 Kikanga na libi nonku kikanere agbulluk ma pitirnu ku. 29 Kimal na leli ayiri nniuwe uwui ma siriu, na upui mani nkanang me ba, iyini ma dissu unuzu kitene kane, akara kitene kani ma zullunu kidowo. 30 Udursu kulap ndak in Saun in Nit ma nuzu kanang kitene kani, vat tilem inyii ma su tiyom. Ima yenu Usaun Nnit din cinu nanya nawut kitene kani nin likara a ngogong midya. 31 Ama nin tu nono kadura me nin liwui kulangtung kanan, inung manin pitirunghe anit alau me na sari anas vat kiti kirum, unuzu nlo ligang kitene kani udu loli liganghe. 32 Sen uyinu nimoimon kiti kuca kupau. Asa ulang in nutuno tifa tipese, yinnon kussik nda susut. 33 Nanere wang, asa iyene ile imone, yinnon nworu a daduru, adi susut nin kibulunghe. 34 Kidegennere nbellin minu, na ko kuje ma katu ba, se ilenge imone nse ukulu vat. 35 Kitene kani nin kadas ma katu, a na uliru ning ma katu ba. 36 Ubellen nwui une nin kube na umong yiru ba, umunun inung nono kadura kitene kane, sa Usaunne, Uciffere cas yiru. 37 Nafo na ayirin Nuhu wadi, nanere ma yitu udak Nsaun Nnit. 38 Nafo aleli ayirin kulu nmyen inye wa dutu sa udak iwa din li iso, ipilla awani a iniza a shono mine nilugma udi duru lire na Nuhu wa piru uzirge, 39 na iwa yiru imoimon ba nmyene da kulo uye umila nani, nanere ma yitu udak Nsaun Nnit. 40 Ima se anit naba kunen; ima yiru unit urum, i sun urum. 41 Awani aba mayitu tiyazun; ima yiru urum, isun urum. 42 Nanya nani sun lisosin nca, bara na iyiru liri longo na cikilari mine ma dak ba. 43 Yinnon ulele, Cikilari nwa yiru kubi kongo na ukiri din cinu, ama su uca na ama yinnu i puro kilae ipira ba. 44 Nanere anung wang imasu uca bara Usaun Nnit ma dak kubi kongo na ima yiru ba. 45 Ani ghari kucin kone kujijing, na kuyina cikilari me tighe in yenju ngame, anan niza nani imonli mine nanya kubi dert? 46 Unan nmari ari kucin kone, ulenge na cikilari me ma dak ada seghe nsu nani. 47 Nbellin minu kidegene cikilari une ma tardughe kitene nvat nimon ilenge na a dimun. 48 Andi kucin kunanzang nworo nanya kibinei me. Cikilari nigye ndandauna; 49 anin cizin ufo nadon licinme, anin li aso nin nanan so nadadu, 50 Cikilari kucin kone ma dak liri longo na kucin kone nceo kibinei ku ba, 51 Cikilari me ma kifigye a fogye anin ceo gye urume nan nanan rusuzu nati, kikanga na kuculu mayiti ku nin nyakku nayini.

< Matiyu 24 >

The World is Destroyed by Water
The World is Destroyed by Water