< Matiyu 22 >

1 Yesu kawa anin lira nani nin tinan kuguldo tutung, abenle, 2 “Kilari tigo Kutelle masin umon unit na awa su usaune ubuki ni lumga. 3 A too a cin me idi yicila ale na a wa duru nani ilumge idak, na ida ba. 4 tutung a too among a cin, abenle nani, 'Benlang ale na ina duru nani ilumge, “Yenen, mmalu kanju imonle. Ina nan niyin nighe i malu basu, vat nimong nmalu zuru. Dan kiti nilumge.”' 5 Bara nani na anit an nda ba. Among kpila udu anenmene kagisine kpila udu kitin lesu nin sesu mene. 6 Amen ta acin me imancing, inin molo nani. 7 Bara nani ugowe nana ayi. A too anang likum me idi mulsu nani, inin juju kagbire. 8 Anin woro na cin me, 'Ilumge din cinu, uzuru tutung ale na ina belin nani na ida ba. 9 Bara nani can kitene tibau idi beleng vat ule na iyeneghe adok kitin nilumge.' 10 A cine do kitenen libauwe idi yicila va nle na iyeneghe, anit a acine nin na le na idi acine ba, bara nani kutii nilumge wa kula gbem nin nanit. 11 Bara nani na ugowe nda aba da yenu ale na ida kutii nilumge, a yene umun ule na awa shon kultuk nilumghe ba. 12 Ugowe woroghe, 'Udundun, utiza iyiziyari upira kikane sa kulutuk nilumge?' unite yisina nin kutike. 13 Ugowe nin woro na cin me, 'Teren unit ulele nacara nin nabunu i tuughe ndas nanyan nsirti, kika na ama gilu nin talu nayini.' 14 Bara na anit gbardang na iwa yicila nani ma cunghari ina fere.” 15 A Farasiyawa non do idi mune atee ikye inda na ima kifu Yesu nanyan nliru me. 16 Inin too ghe nono katwa mene, ligowe nan na Hirudiyawa. I woro Yesu ku, “Kumalami, ti yiru fe unan kidegenari unin din dursuzu tibau Kutelle nanya kidegene, tutung na umong ma wantinfi ubenlu kibinai fe ba, na udin feru anit ba. 17 Bara nani benle nari iyanghari udin kpilizu? Ukari i ugandu kitin Kaisar ra sa babu?” 18 Bara nani Yesu yino nibinai ni nanzan mene anin woro, “Iyarin ta idin dumuzuni, anu anan kinuu? 19 Duruni fikurfunghe.” Inin da nin fikurfunghe kiti me. 20 Yesu woro nani, “Kuyelin ghari nin lisa di kiteme fikurfunghe?” 21 Iworoghe, “Kaisar.” Yesu nin woro nani, “Bara nani nang kaisar ku imon ile na idi Kaisar, in Kutelle tutung imon ile na idi in Kutelle.” 22 Na ilanza nani, ikifo ti nuu mene. Inin sunghe iya. 23 Liri lole amon a Sandukiyawa da kitime, ale na ina woro na ufitun kul duku ba. I tiringhe, 24 i woro, “Kumalami, Musa naworo, 'Unit wa ku na amara go ba, gwane yira uwane a se nono ku bara gwane.' 25 Linwana kuzir wa duku, unan burne ku na asu ilumge, na ase nono ba. A suna gwane uwane. 26 Unan mbe ta nafo ame, nanere unan tat udu unang zure. 27 Kimal mine vat, uwane da kuu. 28 Nene lirin fitun nyii, uwanin ghari ba yitu nanya mene? Bara na vat mene wa yininghe nafo uwani.” 29 Bara nani Yesu kawa a woro nani, “I tana bara na iyiru uliru Kutelle sa likara me ba. 30 Bara na nin fitu nanan kull, na ilumga ma yitu ba a na ima nizu ilumga ba. Nnu nani, ima yiti nafo anan kadura Kutelle kitene kane. 31 Bara ubelen nfitu nanan kull, na isa yene nanya niyerte ile imon na i wa beleng minu nuzu Kutelle, 32 'Mere Kutellen Ibrahim, Kutellen Ishaku, nin Kutellen Yakub'? Kutelle na Kutelle na beari ba, bara na Kutelle nanang nlai yari.” 33 Na ligozin na nite nlanza nani, ikifo tinuu nin ma dursuzu dursuzu me. 34 Bara na a Farisiyawan nlanza au Yesu ntursu ti nuu na Sandukiyawa, i pitirino ati mene kiti kirum. 35 Umon nanya mene, ulauya, tiringhe a dumunghe- 36 “Kumallami, lome liduari lidya nanya na du fe?” 37 Yesu woroghe, “'U ma ti usu ncif Kutelle nin kibinaife, nin kidowe fe vat nin kibinai fe.' 38 Uleleunare udyawe nin unburne. 39 Un be masin ulele-'Uma ti usun nang kupoo fe nafo litife.' 40 Kitene na le adu abere uduke sosin ku nin liru nin nuu Kutelle.” 41 Nene na a Farisiyawa wadu kiti kirum, Yesu tirino nani. 42 A woro, “Iyanghari idin kpilizu nin Kristi? Gonon ghari ame?” I woroghe, “Gonon Dauda.” 43 Yesu woro nani, “iyarin nta Dauda nanyan Ruhu din yecughe ucef, a benle, 44 'Ucef uworon ncef nin, “Suu ncara uleme ning, saide nta anan nari fe imon patilu na bunu fe.'” 45 Andi Dauda din yicu Kristi ku 'Ucif', a ta iyiziari a so Gonon Dauda?” 46 Na umong ula kawughe imon ba, na umong kuru a tiringhe imomon tutung ba uworu lire.

< Matiyu 22 >